Delårsrapport januari-juni 2004

- Orderingång: 4.002 Mkr (3.897) - Nettoomsättning: 3.691 Mkr (3.703) - Resultat efter skatt: 65 Mkr (104) - Resultat per aktie: 2:16 kr (3:45) - Ny marknadsorganisation i Pump Koncernens orderingång uppgick till 4.002 Mkr (3.897), en ökning med 4 procent efter justering för valutakurseffekter. Nettoomsättningen uppgick till 3.691 Mkr (3.703), en ökning med 1 procent efter justering för valutakurseffekter. Rörelseresultatet uppgick under perioden till 102 Mkr (155). Det lägre resultatet beror huvudsakligen på produktmixen samt kostnader för ökade aktiviteter inom såväl försäljning som produktutveckling. För att öka konkurrenskraften och takten i den geografiska expansionen kommer området Pump inom Cardo Pump att förändra säljorganisationen. Åtgärderna innefattar bl a implementering av en ny, geografiskt baserad organisation, som innebär att säljresurserna flyttas närmare kunderna, samt en utbyggnad av organisationen i Asien. Åtgärderna kommer att skapa bättre förutsättningar för att öka den organiska tillväxten samtidigt som de beräknas ge en årlig nettobesparing på 30-40 Mkr, varav huvuddelen från 2005. Kostnaden för åtgärderna beräknas uppgå till 50-70 Mkr och kommer att belasta andra halvårets resultat. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 93 Mkr (148). Valutakursförändringar har endast marginellt påverkat resultatet. Resultatet efter skatt uppgick till 65 Mkr (104), vilket motsvarar 2:16 kr (3:45) per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 126 Mkr (265), vilket motsvarar 4:20 kr (8:83) per aktie. Cardo Door Orderingången ökade vad gäller industriportar, dockningssystem och service. För garageportar var orderingången i nivå med motsvarande period föregående år. För affärsområdet totalt var ökningen 5 procent efter justering för valutakurseffekter. Nettoomsättningen uppgick till 2.317 Mkr (2.323), en ökning med 1 procent efter justering för valutakurseffekter. Rörelseresultatet uppgick till 65 Mkr (85). Resultatet har påverkats av kostnader för ökade aktiviteter inom såväl försäljning som produktutveckling. Under perioden gjordes sammanläggningar av säljbolag i Österrike samt Danmark. Åtgärderna är ett led i strategin att effektivisera säljorganisationen och koncentrera säljaktiviteterna för industriprodukter under det ledande varumärket Crawford. Cardo Pump Orderingången ökade inom segmentet vatten och avlopp medan den minskade för VVS och industri. För affärsområdet totalt ökade orderingången med 4 procent efter justering för valutakurseffekter. Nettoomsättningen uppgick till 1.374 Mkr (1.380), en ökning med 1 procent efter justering för valutakurseffekter. Rörelseresultatet uppgick till 69 Mkr (100). Resultatet har påverkats negativt av produktmixen i perioden. Cardo Pump har ökat den interna effektiviteten genom rationaliseringar inom en rad olika områden, vilket resulterat i en förbättrad lönsamhet under de senaste åren. Beslut har också tagits om en koncentration av pumptillverkningen i Sverige. För att öka konkurrenskraften och takten i den geografiska expansionen kommer området Pump inom Cardo Pump att förändra säljorganisationen. Åtgärderna innefattar bl a implementering av en ny, geografiskt baserad organisation, som innebär att säljresurserna flyttas närmare kunderna, samt en utbyggnad av organisationen i Asien. Marknadsaktiviteterna som idag sker under varumärkena ABS och Pumpex koncentreras till varumärket ABS och en säljkanal, vilket innebär att de parallella säljorganisationerna i Sverige, Frankrike, Tyskland och USA kommer att slås samman. Ett säljbolag med fokus på kunder globalt inom massa- och pappersindustrin bildas. Åtgärderna kommer att skapa bättre förutsättningar för att öka den organiska tillväxten samtidigt som de beräknas ge en årlig nettobesparing på 30-40 Mkr, varav huvuddelen från 2005. Kostnaden för åtgärderna beräknas uppgå till 50-70 Mkr och kommer att belasta andra halvårets resultat. Likviditet och finansiering Koncernens likvida medel var vid utgången av juni 121 Mkr (158) mot 171 Mkr vid årets början. Därtill kommer outnyttjade kreditfaciliteter med ca 1 miljard kronor (ca 2,0). Koncernens bruttoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 127 Mkr (154). Nettoskuldsättningen uppgick vid utgången av juni till 527 Mkr (491) mot 179 Mkr vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 2.691 Mkr (2.745), vilket motsvarar 89:70 kr (91:51) per aktie. Koncernens soliditet var vid utgången av juni 52,7 procent (52,8). Personal Antalet anställda i koncernen var den 30 juni 5.762 (6.026). Återköp av aktier Vid årets ordinarie bolagsstämma i Cardo AB togs beslut om att bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Syftet med återköpet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma justera bolagets kapitalstruktur. Styrelsen har hittills inte tagit beslut om att utnyttja bemyndigandet och således har inga återköp gjorts. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i årsredovisningen för 2003 med undantag för redovisningen av förmånsbaserade pensionsplaner, där förändringen beskrivs nedan. Från och med 1 januari 2004 tillämpar Cardo Redovisningsrådets rekommendation RR 29, Ersättningar till anställda, vilken i allt väsentligt överensstämmer med IAS 19, Employee benefits. Pensioner och andra ersättningar efter pensionering har tidigare redovisats enligt de lokala reglerna i respektive land. Tillämpningen av RR 29 innebär ett byte av redovisningsprincip och effekten av bytet har redovisats direkt mot eget kapital. Övergången till RR 29 har inneburit att koncernens avsättningar till pensioner ökat med 74 Mkr, vilket netto, efter beaktande av uppskjuten skatt, minskat koncernens egna kapital med 57 Mkr. I enlighet med rekommendationens övergångsregler har Cardo inte omräknat tidigare räkenskapsår avseende den nya rekommendationen. Moderbolaget Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -9 Mkr (-7), bruttoinvesteringarna till 0 Mkr (0) och de likvida medlen till 0 Mkr (1) mot 0 Mkr vid årets början. Marknadsutsikter Marknaderna för Cardos verksamhet stabiliserades under första halvåret. Den allmänna konjunkturuppgången förefaller nu säkrare och återspeglas i en ökad efterfrågan på byggrelaterade produkter, vilken bedöms kunna fortsätta. Malmö den 10 augusti 2004 Cardo AB (publ) Kjell Svensson VD och koncernchef Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Delårsrapport för perioden januari-september publiceras den 2 november 2004. Bilagor: 1. Nettoomsättning, resultat och rörelsemarginal per affärsområde 2. Koncernens resultat- och balansräkning i sammandrag 3. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 4. Koncernen i sammandrag För ytterligare information kontakta: Kjell Svensson, VD och koncernchef, tel 040-35 04 53, 35 04 00 Göran Axeheim, vVD och CFO, tel 040-35 04 42, 35 04 00 Christer Roskvist, informationschef, tel 040-35 04 25, 35 04 00

Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Prenumerera

Dokument & länkar