Delårsrapport januari-mars 1999

* Den fakturerade försäljningen ökade till 2.117 Mkr (1.910). Justerat för valutakurseffekter och företagsförvärv var ökningen ca 3 procent.

* Rörelseresultatet ökade till 79 Mkr (64).

* Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandelar uppgick till 52 Mkr (51) och resultatet per aktie efter full skatt till 1:27 kr (1:35).

Koncernens orderingång uppgick under perioden till 2.272 Mkr (2.173), vilket i nuvarande koncernstruktur, efter justering för valutakurseffekter, är en minskning med ca 3 procent.

Den fakturerade försäljningen ökade med 11 procent till 2.117 Mkr (1.910). Justerat för valutakurseffekter var det en ökning med ca 9 procent . Härav svarade företagsförvärv för ca 6 procentenheter.

Rörelseresultatet ökade till 79 Mkr (64), motsvarande en rörelsemarginal på 3,7 procent (3,4). Cardo Rail förbättrade sitt rörelseresultat och Cardo Pumps var ungefär oförändrat. Cardo Doors rörelseresultat minskade, främst till följd av lägre fakturering beroende på den stränga vintern i Mellaneuropa. Resultatet efter finansiella poster ökade till 54 Mkr (41), vilket ger en vinstmarginal på 2,5 procent (2,1). Hafa ingår fr o m den 1 januari. Hafas resultat har ej medfört någon belastning efter förvärvskostnader.

Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandelar uppgick till 52 Mkr (51). Resultatet per aktie efter full skatt blev under perioden 1:27 kr (1:35).

Avkastningen på sysselsatt kapital var 18,9 procent (16,0) för tolvmånadersperioden t o m mars. Avkastningen på eget kapital uppgick under samma period till 19,9 procent (16,9).
Om oss

Cardo är en världsledande leverantör av industriportar och logistiksystem, system för vattenrening, processutrustning för massa- och pappersindustri samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Med en omsättning på knappt 10 miljarder kronor och med mer än 6.000 anställda över hela världen levererar Cardo lösningar som hjälper till att lösa några av vår tids tuffaste utmaningar inom vatten, transport och energi. Huvudkontoret finns i Malmö.

Prenumerera

Dokument & länkar