Allenex kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Allenex AB har tidigare aviserat avsikten att under hösten 2011 genomföra en nyemission och föreslår nu att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om företrädesemission av aktier. Styrelsen kallar därför till extra bolagsstämma den 7 september 2011 för att ta beslut om ett sådant bemyndigande.

Kapitalet som avses tas in skall komma att användas för de sista stegen i omvandlingen av Allenex till ett renodlat rörelsedrivande transplantationsbolag. Detta inkluderar bland annat fortsatt satsning på nyckelmarknader med egna säljorganisationer och på inlicensiering av nya produkter. Vidare är avsikten att stärka balansräkningen och tillgodose behovet av rörelsekapital. Storleken på en kommande emission och villkoren för denna beror på marknadsförutsättningarna vid emissionstillfället och på de aktiviteter bolaget avser att prioritera och genomföra under perioden fram till nästa årsstämma. Styrelsen begär mot denna bakgrund ett brett bemyndigande. Vidare föreslås en förändring av kapitalgränserna i syfte att anpassa bolagsordningen till förhållandena efter en emission.

Kallelsen till bolagsstämman innehåller även en punkt om godkännande av försäljning av Allenex innehav av aktier i OrtoWay AB.

Stämmokallelsen har följande lydelse:
Aktieägarna i Allenex AB (publ), org nr 556543-6127, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 7 september 2011, klockan 10.00, i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 september 2011. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta senast torsdagen den 1 september 2011 klockan 16.00. Anmälan kan ske per post på adress Advokatfirman Lindahl, Box 1203, 751 42 Uppsala, per telefax 018-14 46 79 eller per e-post till carola.blom@lindahl.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav.

Ombud
Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets webbplats www.allenex.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster
Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 17 184 064.

Ärenden
1.   Öppnande av stämman.
2.   Val av ordförande vid stämman.
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.   Val av en eller två justeringsmän.
5.   Godkännande av dagordning.
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.   Verkställande direktörens anförande.
8.   Beslut om emissionsbemyndigande
9.   Beslut om antagande av ny bolagsordning
10. Beslut om godkännande av försäljning av aktier i OrtoWay AB
11. Avslutande av bolagsstämman.

Styrelsens förslag
Punkt 8:
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission genom företrädesemission med eller utan bestämmelse om kvittning, apport eller eljest med villkor.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av en ny bolagsordning, enligt vilken §§ 4 och 5 föreslås få nya lydelser enligt följande:
§ 4: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 kronor.”
§ 5: ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000.”

Punkt 10: Styrelsen föreslår att bolagsstämman enligt bestämmelserna i 16 kap 5 § ABL godkänner en försäljning av 140 431 aktier i OrtoWay AB, org nr 556710-2412, till Spin-Med AB, org nr 556612-1470, ett av Stan Mikulowski kontrollerat bolag. Stan Mikulowski är VD och styrelseledamot i OrtoWay AB och VD i Allenex dotterbolag Biovator AB. Köpeskillingen består dels i en fast köpeskilling om en (1) krona, dels i en tilläggsköpeskilling hänförlig till framtida vinster.

Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolagets webbplats www.allenex.com senast den 17 augusti 2011. Kopior sänds till de aktieägare som begär det.

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 augusti 2011, kl.14:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlss
on, VD tel: 070-91 800 10, e-post: anders.karlsson@allenex.se
Okee Williams tel: 070-60 053 64, e-post: okee.williams@allenex.se

För mer information om Allenex besök www.allenex.com.

Allenexs verksamhet är främst inriktad mot den affärsdrivande transplantationsverksamheten med produktbolagen AbSorber och Olerup SSP samt sälj- och distributionsbolagen Olerup Inc. och Olerup GmbH som alla ingår i koncernen. Allenex har också en portfölj av intressebolag inom life science. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX).

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar