Delårsrapport för januari - juni 2007

Viktiga händelser under andra kvartalet
• ONCOlog sluter avtal med belgiska IBA
• ONCOlog får genombrottsorder värd 9 Mkr
• SACS Medical får FDA-registrering
• Pharmacolog i Uppsala nytt portföljbolag
• LinkMed investerar 20 Mkr i AnaMar Medical och IMED
• IMED förstärker med ny VD och ordförande
• AbSorber, Recopharma och NovaHep flyttar till gemensamma lokaler

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
• ONCOlog licensierar ut affärskoncept för koboltteknologi för 12 Mkr
• Till följd av senarelagd försäljningsstart för XM-ONE hos AbSorbers distributör bedöms AbSorber inte komma infria sin prognos om ett positivt kassaflöde för helåret 2007. LinkMeds bedömning att XM-ONE före år 2011 bör kunna nå en marknadsandel i Europa och USA på 25 procent kvarstår.

Finansiell information för första halvåret
• Resultat från investeringsverksamheten uppgick till 0,0 (0,0) Mkr
• Övriga intäkter uppgick till 2,5 (1,8) Mkr, varav 1,3 (0,9) Mkr under andra kvartalet
• Resultat efter skatt -4,2 (-6,1) Mkr, varav -2,0 (-4,2) Mkr under andra kvartalet
• Resultatet per aktie uppgick till -0,49 (-1,23) kr
• Eget kapital uppgick till 292,0 Mkr, jämfört med 296,2 Mkr per den 31 december 2006. Eget kapital per aktie uppgick till 33,47 (33,96) kr
• Soliditeten uppgick till 98 procent jämfört med 97 procent den 31 december 2006
• Likvida medel uppgick till 172,6 Mkr mot 202,7 Mkr den 31 december 2006


VD Ingemar Lagerlöfs kommentarer till första halvåret 2007:
”Vi är glada att notera ett stort intresse för ONCOlog Medicals nya produkter och har stora förväntningar på bolagets samarbeten med belgiska IBA och svenska SCC.”
”Vår tilltro till AbSorbers XM-One är fortsatt stark trots distributörens senarelagda försäljningsstart.”



För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD, mobil 070-873 2733, ingemar.lagerlof@linkmed.se
Jan Mattsson, CFO, mobil 070-833 8999, jan.mattsson@linkmed.se

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar