Delårsrapport januari - juni 2011

 • Nettoomsättningen för första halvåret blev 44,9 (41,5) Mkr, motsvarande en ökning på 8,2 %.
 • Nettoomsättningen för andra kvartalet blev 24,4 (21,2) Mkr, motsvarande en ökning på 14,8 %.
 • Valutaeffekterna hade en negativ påverkan på omsättningen med 4,7 Mkr för första halvåret och 2,4 Mkr för andra kvartalet.
 • Försäljningen i lokal valuta för första halvåret ökade med 8 % för Europa och med 20 % för Nordamerika jämfört med motsvarande period föregående år. För andra kvartalet var ökningen i Europa 5 % och i Nordamerika 18 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för första halvåret blev -11,9 (3,9) Mkr och -8,7 (-0,7) Mkr för andra kvartalet. Kostnader av engångskaraktär om ca 7 Mkr har belastat resultatet för första halvåret varav 4,5 Mkr togs i andra kvartalet.
 • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -373,6 (-0,1) Mkr.
 • Resultatet har belastats med nedvärdering av värdet för intressebolagen med 358 Mkr varav 118 Mkr togs under andra kvartalet. Härav ingår för andra kvartalet nedskrivning av innehavet i IMED till 0 kr på grund av att bolaget inte uppnått de studieresultat som ställts upp som krav.
 • Resultatet per aktie för första halvåret såväl före som efter utspädning var -21,62 (0,08) kr och -7,37 (-0,07) kr för andra kvartalet.
 • Eget kapital per aktie var 11,65 (34,19) kr.
 • Soliditeten uppgick till 41 (68) procent.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Allenex avyttrade sitt innehav i intressebolaget OrtoWay AB.
 • I juni fullföljdes det av årsstämman beslutade namnbytet av LinkMed AB (publ) till Allenex AB (publ).
 • Allenex förvärvade i maj NorDiag ASAs andel i Olerup International AB och kontrollerar därmed 75 procent av såväl det sistnämnda bolaget som Olerup GmbH.
 • Anders Karlsson utsågs i maj till ny VD för bolaget.
 • Olerup SSP tecknade ett femårigt exklusivt globalt marknadsförings- och försäljningsavtal för HLA-typning genom SBT-teknologin och för mjukvara för sekvensanalys.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I juli lämnade Olle Olerup sin position som VD för Allenex dotterbolag Olerup SSP AB.
 • Den 9 augusti kallade styrelsen till extra bolagsstämma i Allenex som kommer att hållas i Stockholm den 7 september.
 • I augusti blev det klart att Allenex avyttrar innehaven i NovaHep AB och Recopharma AB till Alden Impact Capital AG.

VD Anders karlssons kommentar till andra kvartalet 2011:
”Försäljningsökningen är mycket glädjande och väntad. Vi fortsätter att ta marknadsandelar framförallt i Nordamerika och med de nya produkterna i portföljen är jag hoppfull om fortsatt försäljningsökning kommande kvartal. Bytet av namn till Allenex markerar att vi nu är ett transplantationsbolag som fokuserar på att hjälpa fler patienter att genomgå en lyckad transplantation. Innevarande år är en period där vi helt byter verksamhetsinriktning. Detta innebär att året belastas med kostnader förenade med denna förändring. Svårigheterna att i nuvarande marknadsläge finna nya ägare till våra intressebolag, men också negativ utveckling för vissa av dessa, gör att vi återigen måste göra nedskrivningar av värdet av dessa innehav”.

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2011, kl.13:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD tel: 070-91 800 10, e-post: anders.karlsson@allenex.se

Okee Williams tel: 070-600 5364, e-post: okee.williams@allenex.se
För mer information om Allenex besök www.allenex.com

Allenexs verksamhet är främst inriktad mot den affärsdrivande transplantationsverksamheten med produktbolagen AbSorber och Olerup SSP samt sälj- och distributionsbolagen Olerup Inc. och Olerup GmbH som alla ingår i koncernen. Allenex har också en portfölj av intressebolag inom life science. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX).

Taggar:

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar