KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Allenex AB (publ), org nr 556543-6127, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015, klockan 16.00, på IHM Business School, Warfvinges väg 39, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 13 maj 2015. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vidare anmäla detta senast måndagen den 18 maj 2015, klockan 16.00, under adress: Årsstämma Allenex, Advokatfirman Lindahl, Box 1203, 751 42 Uppsala, på telefon 018 - 16 18 50, på telefax 018 - 14 46 79 eller per e-post carola.blom@lindahl.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets webbplats www.allenex.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Antal aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 120 288 488 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ärenden

1.                   Öppnande av stämman.

2.                   Val av ordförande vid stämman.

3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                   Val av en eller två justeringsmän.

5.                   Godkännande av dagordning.                

6.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.                   Verkställande direktörens anförande.

8.                   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9.                   Beslut om

a)                   fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)                   dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

c)                   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10.                 Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

11.                 Val av styrelse.

12.                 Val av revisor.

13.                 Beslut om valberedning.

14.                 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15.                 Beslut om emissionsbemyndigande.

16.                 Avslutande av bolagsstämman.

Valberedningens förslag

Punkt 2: Till ordförande vid stämman föreslås styrelseledamoten och advokaten Gunnar Mattsson.

Punkt 10: Arvode till styrelsen föreslås, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, utgå enligt följande. Ordföranden erhåller ett arvode om 350 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter erhåller arvoden om 200 000 kronor vardera. Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11: Omval föreslås av Anders Williamsson, Oscar Ahlgren, Jan Eriksson, Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson. Vidare föreslås omval av Anders Williamsson som ordförande.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, till revisor omväljs Ernst & Young AB. Erik Åström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande skall erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall äga utse sina representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras på bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2016 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Styrelsens förslag

Punkt 14: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Allenex skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av lön, avgiftsbestämda pensionsförmåner samt övriga förmåner såsom bilförmån. Ersättningen kan också, efter beslut av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet, kompletteras med en rörlig del och består i så fall av bonus. För 2015 föreslås att bonussystemet kopplas till bolagets försäljning och vinst samt personliga mål relaterade härtill. Bonus ska inte kunna överstiga 20 % av den fasta lönen förutom för verkställande direktören där taket skall vara 50 %.

Bolagsledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan. Pensionsåldern uppgår till 65 år.

För att uppmuntra till långsiktig samsyn med bolagets aktieägare, skall utöver lön, pension och övriga ersättningar, även incitament kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

Verkställande direktörens uppsägningstid är tolv månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida. För övriga ledande befattningshavare varierar uppsägningstiden, som dock inte i något fall överstiger sex månader. Under uppsägningstiden utgår ersättning enligt anställningsavtal. Utöver detta finns inga avgångsvederlag eller liknande.

Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i enskilda fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 15: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med eller utan bestämmelse om kvittning, apport eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att sammanlagt mer än 12 000 000 aktier tillkommer.

Rätt till upplysningar samt handlingar till stämman mm

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 , bolagsstyrningsrapporten, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolagets webbplats www.allenex.se senast onsdagen den 29 april 2015. Handlingarna distribueras till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

_______________________________

Stockholm i april 2015

Allenex AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar