Kallelse till årsstämman 2012

Aktieägarna i Allenex AB (publ), org nr 556543-6127, har kallats till årsstämma tisdagen den 8 maj 2012, klockan 16.00, i IHM Business Schools lokaler, Warfvinges väg 39, Stockholm.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.allenex.se och bifogas i detta pressmeddelande. Kallelsen finns även tillgänglig hos Allenex AB, Franzéngatan 5, Stockholm. Kallelsen skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2012. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare skall vidare anmäla detta senast torsdagen den 3 maj 2012, klockan 16.00, under adress: Årsstämma Allenex, Advokatfirman Lindahl, Box 1203, 751 42 Uppsala, per telefon 018 -16 18 50, per telefax 018-14 46 79 eller per e-post arsstamma@allenex.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD Allenex tel: 070-91 800 10, e-post: anders.karlsson@allenex.se

För mer information om Allenex besök www.allenex.se

Allenex är ett life sciene-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa produkter som möjliggör säkrare transplantationer med bättre resultat. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetade 60 personer inom Allenex-koncernen vid årets utgång.

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar