LinkMed byter namn till Allenex och samlar koncernens svenska verksamhet

LinkMeds styrelse föreslår att bolaget i samband med årsstämman den 10 maj byter namn till Allenex AB. Vidare kommer all verksamhet inom transplantation att flytta till ny gemensam produktionsanläggning och nya kontorslokaler på Kungsholmen i Stockholm. Olerup SSP och AbSorber är redan på plats. För moderbolaget går flyttlasset i början av maj.

Beslutet under 2010 att fokusera verksamheten på transplantationsområdet har medfört ett behov av att skapa en gemensam identitet och ett enhetligt varumärke för verksamheterna inom detta område. Som ett första steg föreslår nu LinkMeds styrelse att årsstämman den 10 maj 2011 skall ta ställning till ett förslag att ändra bolagets firmanamn från LinkMed AB till Allenex AB.

”Den föreslagna namnändringen är ett viktigt steg i att ytterligare förtydliga vår nya strategiska inriktning mot transplantation. Namnet Allenex har tydliga kopplingar till genetik (alleler) och transplantation (TX)”, säger LinkMeds VD Ingemar Lagerlöf.”Genom namnbytet kommer vi kunna vara tydligare gentemot kunder, distributörer, aktieägare och andra intressenter om vilka vi är. Att samla all verksamhet inom transplantation i en gemensam anläggning är något som vi har haft i åtanke under längre tid. Vi kan nu bättre nyttja de synergier som finns mellan bolagen, få ett större kunskapsutbytte mellan de båda forskargrupperna samt styra verksamheten bättre. På sikt kommer det också vara mera kostnadseffektivt även om flytten i sig medför kostnader av engångskaraktär.”

Olerup SSP och AbSorber utgör dotterbolag till LinkMed och ingår i LinkMed-koncernen. I koncernen ingår också det amerikanska säljbolaget Olerup Inc. I ett första skede är det endast LinkMed AB som föreslås ändra firmanamn till Allenex AB.

Förslaget om ändring av firmanamn framgår av LinkMeds kallelse till årsstämman 2011 som offentliggjordes den 11 april 2011.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed: +46 8 508 939 393
Okee Williams, Portfolio Manager LinkMed: +46 8 508 939 40

LinkMed AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2011, kl. 14:45

LinkMed har två verksamhetsområden, dels den affärsdrivande transplantationsverksamheten, dels en ventureportfölj med life science-företag. Venturebolagen, som alla är intressebolag, består av fyra bolag som är verksamma inom läkemedelsutveckling och bioteknik och sex bolag som verkar inom diagnostik och medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: LMED).

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar