Valberedning för Allenex AB inför årsstämman 2014

I enlighet med beslut vid Allenex AB (publ) årsstämma den 23 maj 2013 skall ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2014 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

De tre största ägarna utgjordes, per den 30 september 2013, av Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ) och Xenella Holding AB. Det sistnämnda bolaget ägs till lika delar av Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB och har därför avstått från att utse representant till valberedningen. Den fjärde största ägaren är Mannersons Fastighets AB.

Valberedningen inför årsstämman 2014 kommer utgöras av följande personer:

Oscar Ahlgren, Mohammed Al Amoudi/Xenella Holding AB
Anders Keller, FastPartner AB (publ)/Xenella Holding AB
Gustaf Mannerson, Mannersons Fastighets AB
Anders Williamsson, Styrelseordförande Allenex AB (publ)

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 83,6 procent av aktierna i bolaget.

Valberedningen har utsett Anders Keller till ordförande. Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2014 för beslut:

• förslag till styrelsemedlemmar
• förslag till styrelseordförande
• förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
• förslag till revisor
• förslag till revisorsarvode
• förslag till ordförande på årsstämman, och
• förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Allenex valberedning kan göra det via e-post till: anders.karlsson@allenex.se eller med brev till adressen: Allenex AB, Att: Valberedningen, Box 122 83, 102 27 Stockholm.

Årsstämman för Allenex AB kommer att hållas tisdagen den 13 maj 2014 i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD tel: +46 709 18 00 10, e-post:
anders.karlsson@allenex.se

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2013 kl.08:30. Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 54 personer inom Allenex-koncernen.

Taggar:

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar