Valberedning för Allenex AB inför årsstämman 2016

Pressmeddelande, 18 november 2015

I enlighet med beslut vid Allenex AB (publ) årsstämma den 20 maj 2015 skall ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2016 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

De tre största ägarna utgjordes, per den 30 september 2015, av Midroc Invest AB, FastPartner AB (publ) och Xenella Holding AB. Det sistnämnda bolaget ägs till lika delar av Midroc Invest AB och FastPartner AB och har därför avstått från att utse representant till valberedningen. Den fjärde största ägaren är Handelsbanken Liv.

Valberedningen inför årsstämman 2016 kommer utgöras av följande personer:
Oscar Ahlgren, Midroc Invest AB/Xenella Holding AB
Anders Keller, FastPartner AB (publ)/Xenella Holding AB
Gustaf Mannerson, Handelsbanken Liv
Anders Williamsson, Styrelseordförande Allenex AB (publ)

Ledamöterna i valberedningen representerar tillsammans cirka 83,6 procent av aktierna i bolaget. Valberedningen har utsett Anders Keller till ordförande. Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2016 för beslut:

• förslag till styrelsemedlemmar
• förslag till styrelseordförande
• förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
• förslag till revisor
• förslag till revisorsarvode
• förslag till ordförande på årsstämman, och
• förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till Allenex valberedning kan göra det via e-post till: anders.karlsson@allenex.se eller med brev till adressen: Allenex AB, Att: Valberedningen, Box 12283, 102 27 Stockholm.

Årsstämman för Allenex AB kommer att hållas torsdagen den 19 maj 2016 i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Anders Karlsson, CEO Allenex AB, tel: 070-918 00 10, e-mail: anders.karlsson@allenex.se

Allenex AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2015, kl. 14.00. Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 55 personer inom Allenex-koncernen.

Taggar:

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Prenumerera

Dokument & länkar