Valberedningens förslag till ny styrelse

Valberedningen i Allenex AB (publ), som utsetts enligt de principer som fastställts på årsstämman den 10 maj 2011, har inför årsstämman den 8 maj 2012 bestått av Oscar Ahlgren (utsedd av Mohammed Al Amoudi), Anders Keller (utsedd av FastPartner AB), Gustaf Mannerson (utsedd av Mannersons Fastighets AB) och Monica Caneman, styrelseordförande i Allenex. Valberedningen har inom sig utsett Anders Keller till ordförande.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Oscar Ahlgren, Jan Eriksson, Sven-Olof Johansson och Gunnar Mattsson. Anders Williamsson föreslås av valberedningen som ny styrelseledamot, och tillika styrelseordförande. Ledamöterna Monica Caneman, Anders Erlandsson och Birgitta Fernström Gunneflo har avböjt omval.

Information om de föreslagna befintliga ledamöterna finns på bolagets webbplats.

Anders Williamsson, född 1954, är utbildad civilekonom och har mer än trettio års erfarenhet inom life science och medicinteknik. Anders är styrelseordförande ibland annat Aerocrine AB (publ), Tigran Technologies AB (publ) och Danske Bank i Helsingborg. Han har tidigare varit VD och styrelseledamot i HemoCue AB och POCT Holding AB, VD för Atos Medical AB och vice VD för Pernovo AB.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller enligt valberedningens mening de krav på oberoende ledamöter som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning. Av de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter är, enligt valberedningens bedömning, samtliga oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och samtliga förutom Oscar Ahlgren och Sven-Olof Johansson oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Valberedningens motiverade yttrande kommer inom kort att finnas tillgängligt på Allenex webbplats www.allenex.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, VD, tel: 070-918 00 10 eller e-post anders.karlsson@allenex.se

För mer information om Allenex besök www.allenex.se

Allenex är ett life sciene-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högkvalitativa produkter som möjliggör säkrare transplantationer med bättre resultat. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetade 60 personer inom Allenex-koncernen vid årets utgång.

Om oss

Allenex är ett life science-bolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter för säkrare transplantationer av organ och benmärg på den globala marknaden. Allenex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: ALNX). Sammanlagt arbetar 52 personer inom Allenex-koncernen.

Dokument & länkar