CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Erbjudandet riktar sig ej till personer i dessa länder eller till personer i något annat land vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Carlson Wagonlit Travel (”CWT”), genom sitt helägda svenska dotterbolag Goldcup D 3319 AB (”CWTAB”), offentliggör idag ett kontanterbjudande till samtliga aktieägare i Ark Travel AB (publ) (”Ark Travel”), rekommenderat av Ark Travels styrelse, att överlåta samtliga aktier i Ark Travel till CWTAB (”Erbjudandet”).

Sammanfattning
• CWTAB erbjuder 67 SEK kontant (”Erbjudandepriset”) per aktie i Ark Travel.
• CWTAB har från befintliga aktieägare i Ark Travel erhållit oåterkalleliga åtaganden om att förvärva aktier i Ark Travel inom ramen för Erbjudandet motsvarande 50,7% av antalet aktier i Ark Travel.
• Erbjudandepriset om 67 SEK per aktie innebär en premie om 26% jämfört med Ark Travel aktiens volymviktade genomsnittliga betalkurs på Aktietorget om 53,1 SEK under de 30 senaste handelsdagarna som föregick offentliggörandet av Ark Travel den 16 oktober 2007 om att de för diskussioner rörande ett eventuellt bud på bolaget.
• Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 273 MSEK.
• Erbjudandehandling beräknas offentliggöras under veckan som inleds den 12 november 2007.
• Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 15 november 2007 till och med den 6 december 2007.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
Branschen för resetjänster genomgår för närvarande omfattande förändringar. Upphandlingen av resetjänster har för företag blivit alltmer komplext, vilket beror på att nya kategorier av leverantörer, såsom lågkostnadsflygbolag, har etablerat sig på marknaden, leverantörernas avancerade prissättningsmekanismer, ökande servicekrav, kundernas ökande prismedvetenhet och de resandes säkerhetskrav. För att nå framgång i denna bransch krävs ökande investeringar i personal, teknologi samt möjligheten att ge service till kunder på global basis.

Carlson Wagonlit Travel är en ledande global aktör specialiserad inom affärsresesegmentet. Ark Travel har med framgång etablerat sig som en välrenommerad affärsresebyrå i Sverige och Carlson Wagonlit Travel är imponerade av Ark Travels kundportfölj samt Ark Travels starka resultat under de senaste åren. Carlson Wagonlit Travel vill nu utöka sin nuvarande verksamhet genom att slå samman två bolag med liknande affärsfilosofier och kompetenta medarbetare. Carlson Wagonlit Travel ämnar bibehålla det kund- och kvalitetsfokus som karakteriserar de båda bolagen. I tillägg kan Carlson Wagonlit Travels ledande ställning på den globala marknaden och bolagets kunnande komma att tillföra ytterligare värde för Ark Travels kunder och anställda.

Erbjudandet
CWT har beslutat att, genom CWTAB, lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Ark Travel avseende samtliga aktier i Ark Travel.

Erbjudandet innebär:
•För varje aktie i Ark Travel erbjuds 67 SEK kontant.

Om Ark Travel genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisas i Erbjudandet kommer Erbjudandepriset att justeras i motsvarande mån.

Courtage utgår inte i Erbjudandet.

Erbjudandepriset om 67 SEK per aktie innebär en premie om 26% jämfört med Ark Travel aktiens volymviktade genomsnittliga betalkurs på Aktietorget om 53,1 SEK under de 30 senaste handelsdagarna som föregick offentliggörandet av Ark Travel den 16 oktober 2007 om att de för diskussioner rörande ett eventuellt bud på Ark Travel.

CWT och CWTAB har från befintliga aktieägare i Ark Travel erhållit oåterkalleliga åtaganden om att förvärva aktier i Ark Travel inom ramen för Erbjudandet motsvarande 50,7% av antalet aktier i Ark Travel. Dessa oåterkalleliga åtaganden är villkorade av att ingen annan offentliggör ett uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ark Travel till ett pris som motsvarar 80 SEK och att CWTAB beslutar sig för att inte matcha det konkurrerande erbjudandet inom sju arbetsdagar från offentliggörande av sådant erbjudande. Åtagandena är även villkorade av att samtliga villkor för budet är uppfyllda eller – såvitt möjligt – har eftergetts av CWTAB senast den 20 december 2007 samt att CWTAB senast den dagen har förklarat erbjudandet ovillkorligt. CWT och CWTAB äger för närvarande inga aktier i Ark Travel.

Villkor för erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av
1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att CWTAB blir ägare till mer än 90% av det totala antalet aktier och röster i Ark Travel, beräknat efter full utspädning;

2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Ark Travel på villkor som för Ark Travels aktieägare är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

3. att samtliga för Erbjudandet, förvärvet av Ark Travel och dess genomförande erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter, innefattande konkurrensmyndigheter, har erhållits på för CWTAB acceptabla villkor;

4. att CWTAB, utöver vad som offentliggjorts av Ark Travel eller på annat sätt skriftligen kommunicerats med CWTAB före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Ark Travel eller på annat sätt tillhandahållits CWTAB är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Ark Travel inte har blivit offentliggjord;

5. att varken Erbjudandet, förvärvet av Ark Travel eller dess genomförande helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut, innefattande konkurrensmyndigheter, eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför CWTABs kontroll och som CWTAB skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet;

6. att ingen omständighet, som CWTAB inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller skäligen kan förutses väsentligt negativt påverka, Ark Travels försäljning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar; samt

7. att Ark Travel inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandet eller dess genomförande.

CWTAB förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något, flera eller samtliga av ovanstående villkor helt eller delvis inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 3-7 ovan kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för CWTABs förvärv av aktier i Ark Travel.

CWTAB förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan, inklusive, med avseende på villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansgrad.

Rekommendation från styrelsen i Ark Travel
Styrelsen i Ark Travel rekommenderar enhälligt aktieägarna i Ark Travel att acceptera Erbjudandet.

Due diligence undersökning
Efter godkännande från styrelsen i Ark Travel har CWT genomfört en begränsad due diligence undersökning av visst material av operativ, finansiell och legal karaktär rörande Ark Travel.

Värdet av Erbjudandet
Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 273 MSEK.

Finansiering av Erbjudandet
Erbjudandet kommer att finansieras med CWTs existerande likvida medel. CWT har utan förbehåll givit löfte till CWTAB att tillhandahålla nödvändig finansiering för fullföljandet av Erbjudandet.

Indikativ tidplan
Erbjudandehandlingen beräknas offentliggöras och distribueras till Ark Travels aktieägare under veckan som inleds den 12 november 2007. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 15 november 2007 till och med den 6 december 2007. Redovisning av likvid till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet beräknas påbörjas omkring den 14 december 2007. CWTAB förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden eller att senarelägga redovisningen av likvid. En eventuell sådan förlängning kommer dock inte att medföra att redovisningen av likvid till den som redan accepterat Erbjudandet fördröjs givet att de ovan beskriva villkoren har uppfyllts.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av bland annat att berörd konkurrensmyndighet ger sitt godkännande. Givet att berörd konkurrensmyndighet handlägger ärendet som förväntat, kan sådant godkännande förväntas att ges under december 2007.

Tvångsinlösen och avnotering
Under förutsättning att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att CWTAB blir ägare till mer än 90% av det totala antalet aktier i Ark Travel avser CWTAB att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Ark Travel. I samband härmed avser CWTAB verka för att Ark Travel aktien avnoteras från Aktietorget.

Tillämplig lag och tvister
CWTAB åtar sig gentemot aktieägarna i Ark Travel att följa de regler avseende offentliga uppköpserbjudanden som allmänt tillämpas på svenska börser (Takeover-reglerna). Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna skall i tillämpliga delar gälla för Erbjudandet.

Svensk lag, utan hänsyn tagen till dess lagvalsregler, skall tillämpas på Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Ark Travel
Ark Travel är en svensk fullserviceresebyrå med inriktning på affärsresor och gruppresor. Ark Travel ämnar bidra till kundernas lönsamhet genom att göra reseprocessen mer effektiv och samtidigt minska kostnaderna. Ark Travel erbjuder en mängd olika tjänster från on-line bokningar till resetjänstrelaterad rådgivning inklusive säkerhetsrelaterade frågor, utveckling av resepolicies samt analys av resestatistik. Bolaget har cirka 140 anställda. Ark Travel har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Sundsvall. Under 2006 uppgick Ark Travels försäljning till 959 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 24 MSEK. För ytterligare information, se www.arktravel.se.

Carlson Wagonlit Travel
Carlson Wagonlit Travel är ett globalt ledande företag inom resetjänster. CWT har idag verksamhet i mer än 150 länder och tillhandahåller tjänster till företag av varierande storlek, statliga institutioner såväl som till icke-statliga institutioner. Genom att nyttja personalens expertis och bolagets ledande teknik hjälper CWT sina kunder skapa största möjliga värde utifrån existerande resepolicies i form av kostnadsbesparingar, service och säkerhet samtidigt som CWT tillhandahåller resenärer assistans och service av yttersta klass. CWT består av fyra affärsområden: Traveler & Transaction Services, Program Optimization, Safety & Security och Meeting & Events. CWT har 22 000 anställda världen över. Under 2006 uppgick pro forma försäljningen för helägda verksamheter inklusive joint ventures till 20 500 MUSD. För ytterligare information, se www.carlsonwagonlit.com.

Rådgivare
CWT har utsett E. Öhman J:or Fondkommission AB till finansiell rådgivare och Lindahl Advokatbyrå KB till legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Stockholm, 22 oktober 2007

Carlson Wagonlit Travel genom Goldcup D 3319 AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Willem Dekker
Executive Vice President – North Zone
Carlson Wagonlit Travel
Tel +31 (0) 20 200 0101| Mobil +31 (0) 6 218 17572| Fax +31 (0) 20 794 8232
Gebouw Apollo, Wisselwerking 58 | 1112 XS Diemen | Nederländerna

Jacob Ahlqvist

E. Öhman J:or Fondkommission AB
Tel +46 (0) 8 402 5107| Mobil +46 (0) 708 725107| Fax +46 (0) 8 402 5190
Berzelii Park 9, P.O. Box 7415 | SE-103 91 Stockholm | Sweden

Om oss

CWT är världsledande inom business travel management och meetings och events med representation i fler än 150 länder. Kärnverksamheten är att hjälpa företag och organisationer av alla storlekar att få mest möjliga värde ut av sina affärsresor och möten. CWT har 20 000 anställda världen över. I Sverige är vi ca 250 anställda fördelade på sex kontor. För mer information besök: www.carlsonwagonlit.se Följ oss gärna på Twitter@CWT_Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar