Bokslutskommuniké 2012

 • Finansiella data för koncernen (operativa resultaträkningen)
  • Rörelseintäkterna uppgick till 1 589 MSEK (1 734).
  • Kostnaderna före rörlig ersättning mm* uppgick till 1 461 MSEK (1 705).
  • Resultatet före rörlig ersättning mm* uppgick till 127 MSEK (29).
  • Jämförelsestörande poster har påverkat resultatet negativt med 141 MSEK (negativt: 237), vilket främst relaterar till kostnader i samband med omstrukturering. Resultatet före kreditreserveringar uppgick till -196 MSEK (-268).
  • Carnegie har genomfört en nyemission om 100 MSEK i syfte att hålla ett högt tempo i omstruktureringen och att stärka organisationen med en bibehållen stark kapitalbas.
  • Koncernen har en stark finansiell ställning med ett eget kapital uppgående till 2,0 miljarder kronor och en kärnprimärkapitalrelation på 13,1 procent och en kapitaltäckningsgrad på 19,6 procent vid utgången av 2012.

 • Verksamheten
  • Carnegie har reducerat kostnaderna med 250 MSEK i årstakt.
  • Thomas Eriksson ny VD och koncernchef i Carnegie.
  • Nettoinflöde på 4,1 miljarder kronor till Carnegie Fonder.
  • Carnegie genomförde flest antal aktiemarknadstransaktioner (ECM) i Norden under 2012. 
  • Carnegie utnämnd till Årets Private Bank av tidningen Privata Affärer.
  • Peter Lagerlöf utnämnd till årets analytiker.
  • Karin Söderqvist Lindoff utnämnd till ny chef för Privatbanken i Sverige.

*) Exklusive rörlig ersättning, finansieringskostnader och koncernmässiga avskrivningar på immateriella tillgångar

Fokus på tillväxt i 2013

VD och koncernchef Thomas Eriksson kommenterar resultatet

Carnegie står starkt och har under året visat på många framsteg - vi har minskat kostnaderna radikalt, vi uppvisar ett kraftigt inflöde av kapital till fonderna, vi rapporterar ett mycket bra resultat från vår verksamhet inom investment banking och vi har fått fortsatta bevis på vår starka marknadsposition.

Likaså fortätter vi att flytta fram positionerna inom ränteområdet - både avseende rådgivning till företag som vill emittera obligationer och avseende vår fond som är specialiserad på företagsobligationer – Carnegie Corporate Bond.

För 2012 redovisar koncernen ett resultat före rörlig ersättning på 127 MSEK. Medräknat rörlig ersättning, finansieringskostnader andra koncernrelaterade kostnader uppgår resultatet till -55 MESK.

Affärsområdet Fonder uppvisade en mycket positiv trend där det förvaltade kapitalet ökade med 7 miljarder kronor varav ett nettoinflöde på drygt 4 miljarder kronor. Volymerna inom Private Banking var stabila men som en konsekvens av lägre kundaktivitet och lägre räntenetto, minskade intäkterna i relation till 2011. Vi kunde glädjas åt att Carnegie under året blev utnämnd till Årets Private Bank i Sverige. Inom området strukturerade produkter ökade Carnegie sina marknadsandelar kraftigt. Investment Banking uppvisade ett starkt resultat, främst på grund av den framgångsrika nysatsningen i Danmark och att Investment Banking i Sverige fortsatte att leverera väl. Securities var fortsatt negativt påverkat av de låga courtagevolymerna på de nordiska börserna.

Vi har under året fokuserat på att minska kostnaderna och anpassa verksamheten till marknadsläget. Från utgången av 2011 har vi reducerat kostnaderna med motsvarande 250 miljoner kronor i årstakt och minskat personalstyrkan med drygt 100 heltidstjänster. Den nyemission som genomfördes i slutet av 2012 visar att ägarna är beredda på att investera i Carnegie under omställningsfasen. Från 2010 har Carnegie reducerat kostnadsbasen med drygt 400 MSEK. Vi kommer under innevarande år att se ytterligare effekter av redan genomförda åtgärder och vi kommer fortsatt att löpande effektivisera verksamheten. Ambitionen är att kostnaderna före rörlig ersättning klart ska understiga 1300 MESK vid slutet av 2013.

Vidare förväntar vi oss en positiv marknadsutveckling baserat på ett skifte mot aktieplaceringar, vilket gynnar Carnegie. 2013 har startat upp på ett positivt sätt och vi prognostiserar med en markant resultatförbättring i samtliga affärsområden.

Carnegie är nu inne i en fas som är mer tillväxtorienterad än tidigare. Samtidigt som vi ska fortsätta att effektivisera verksamheten kommer vi under kommande period att investera för framtiden. Vi kommer att stärka erbjudandet inom samtliga affärsområden, genomföra selektiva rekryteringar och se till att leverera högsta möjliga kundvärde.

Thomas Eriksson

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, kommunikationschef, telefon: 073-417 86 39, e-post: andreas.koch@carnegie.se

Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, private banking och kapitalförvaltning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 700, fördelat på kontor i sju länder.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar