Carnegie Holding AB: Delårsrapport Januari – mars 2012

Finansiella data för koncernen

  • Rörelseintäkterna uppgick till 449 (497) MSEK.
  • Rörelsekostnaderna uppgick till 435 MSEK (451).
  • Resultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 14 MSEK (45).
  • Jämförelsestörande poster har påverkat resultatet negativt med 24 MSEK (11). Resultatet före kreditreserveringar uppgick till -10 MSEK (34).
  • Koncernen har en stark finansiell ställning med ett eget kapital uppgående till 2,1 miljarder kronor och en kärnprimärkapitalrelation på 13,6 procent vid utgången av perioden.

Företagshändelser under första kvartalet

  • Inflöde med drygt 1 miljard kronor till fondverksamheten.
  • Flertal aktiviteter genomförda under kvartalet i syfte att minska kostnadsbasen.

VD-ORD

Positiva tecken i en avvaktande marknad

Inledningen av 2012 har utvecklats positivt i relation till fjärde kvartalet 2011. Aktiemarknaderna i Norden har stigit, inflödet till Carnegies fondverksamhet har ökat och Carnegie har varit rådgivare i fler företagstransaktioner, framför allt i Danmark och Norge. Trots detta finns det fortfarande en fundamental osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen i Europa, vilket dämpar aktiviteten på de finansiella marknaderna.

Resultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 14 MSEK under första kvartalet, vilket är en förbättring mot fjärde kvartalet men lägre än första kvartalet 2011. Utsikterna för resterande delen av året är försiktigt positiva: inflödet av rådgivningsuppdrag är god och vi ser ett fortsatt inflöde till Carnegies förvaltning inom private banking och fonder.

Den strategiska inriktningen för Carnegie står fast - att skapa tre fokuserade affärsområden positionerade för tillväxt och med högre effektivitet. Carnegies varumärke står starkt och jag är övertygad om att de förändringar vi nu genomför kommer att skapa en bra plattform för framtida värdeskapande.

Frans Lindelöw

VD och koncernchef

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, kommunikationschef, telefon: 073-417 86 39, e-post: andreas.koch@carnegie.se

Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena värdepappershandel, investment banking, private banking och kapitalförvaltning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 800, fördelat på kontor i åtta länder.

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar