Delårsrapport januari – september 2007

Juli - september 2007
Totala intäkter ökade med 47% till 1 067 Mkr (727). Exkluderat intäkter från Max Matthiessen uppgick ökningen till 28%.

Kostnader före vinstdelning uppgick till 629 Mkr (396). Kvartalet innehåller flera jämförelsestörande poster se sid 4.

Vinst efter skatt ökade med 27% till 151 Mkr (119). Vinst per aktie uppgick till 1,95 kr (1,72).

Januari - september 2007
Totala intäkter uppgick till 2 958 Mkr (3 076).

Kostnader före vinstdelning uppgick till 1 608 Mkr (1 226).

Vinst efter skatt uppgick till 266 miljoner kronor (656), motsvarande en vinst per aktie om 3,52 kronor (9,50).

Viktiga händelser under tredje kvartalet
Finansinspektionen har tilldelat dotterbolaget Carnegie Investment Bank AB(1) en varning för brister i kontrollen av tradingverksamheten och tilldömt en straffavgift om 50 Mkr, vilket har belastat kvartalets resultat.

I anslutning till Finansinspektionens meddelade beslut har vd för Carnegie Investment Bank AB och D. Carnegie & Co AB Stig Vilhelmson lämnat sina befattningar. Anders Onarheim utsedd till tf vd. Matti Kinnunen utsedd till tf ställföreträdande vd.

Per Axman ny chef för affärsområdena Asset Management och Private Banking.

Ökade marknadsandelar inom kunddriven aktiehandel.

Viktiga händelser efter tredje kvartalet
Styrelsen har beslutat att överklaga delar av Finansinspektionens beslut, se sid 9.

En extra bolagsstämma kommer att kallas för att utse en ny styrelse.

Bo Haglund utsedd till tf CFO.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

Jag är stolt över att kunna konstatera att Carnegies medarbetare har fortsatt att leverera högsta värde till våra kunder under en mycket svår tid. Exkluderat intäkter från Max Matthiessen steg Carnegies intäkter under tredje kvartalet med 28 procent jämfört med motsvarande period förra året. Vinsten före skatt ökade med 21 procent exklusive Max Matthiessen. Den positiva trenden har fortsatt in i oktober månad, efter Finansinspektionens beslut, och utgör ett viktigt bevis på Carnegies styrka.

Naturligtvis har händelserna till följd av den övervärdering av tradingportföljen som uppdagades i maj satt en stark prägel på kvartalet. Samtidigt markerar händelserna under kvartalet ett tydligt slut på en turbulent period av osäkerhet och början på en ny fas i Carnegies utveckling.
Securities uppvisar en mycket god utveckling under kvartalet drivet av starka courtageintäkter. Inom Investment Banking är resultat för tredje kvartalet bra trots en svagare marknad än under första halvåret. Asset Management uppvisar ännu ett starkt kvartal, drivet av höga intäkter från resultatbaserade fondprodukter och ett högre förvaltat kapital. Affärsområdena Private Banking och Max Matthiessen har haft en stabil resultatutveckling under ett säsongsmässigt svagt kvartal.
Finansinspektionens kritik mot Carnegie Investment Bank AB i slutet av september var skarp. Myndigheten konstaterade efter slutförda utredningar att riskhanterings- och kontrollsystemen har varit otillräckliga. Vi har fortlöpande från försommaren och framåt arbetat intensivt med genomförandet av ett omfattande åtgärdsprogram. Finansinspektionen bedömer att Carnegie har objektiva förutsättningar för att åtgärda de uppmärksammade bristerna.
Besluten från Finansinspektionen förde med sig att tidigare vd fick avgå. Valberedningen arbetar med ett förslag till en ny styrelse och Carnegies styrelse kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma.

Carnegies medarbetare har under perioden strävat vidare på ett fantastiskt sätt och fortsatt leverera starka resultat. Vi har också anställt ett antal nya toppförmågor under perioden. Vi har fortsatt att få bekräftelse på våra kunders starka förtroende för vår verksamhet, exempelvis är vi på första plats i den nordiska Prospera sammanställningen inom Investment Banking.

Under perioden har vi också beslutat att tillsammans med Max Matthiessen flytta till nya, effektivare och mer moderna kontorslokaler där vi kan samla alla medarbetare i Stockholm under ett och samma tak.

Det är naturligtvis med insikt och beklagande vi ser tillbaka på en mycket prövande tid för våra aktieägare och medarbetare. Samtidigt är det glädjande att med facit från det senaste kvartalet kunna konstatera att vi trots tuffa besked och en allmänt skakig marknadsutveckling fortsatt prestera väl. Det är med den utgångspunkten vi nu lämnar en svår period bakom oss och tar Carnegies kunder och aktieägare in i en ny fas karaktäriserad av stark framtidstro, beslutsamhet och fortsatt fokus på att leverera de bästa resultaten åt våra kunder.

Anders Onarheim
Tf Koncernchef och verkställande direktör

Kontaktpersoner
För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Onarheim (tf VD) 08-676 88 00, Bo Haglund (tf CFO) 08-5886 90 03 eller Andreas Koch (Informationschef) 08-676 86 39.

(1) Carnegie Investment Bank AB är ett helägt dotterbolag till det noterade bolaget D. Carnegie & Co AB vars aktie är noterad på OMX Den Nordiska Börsen. I denna rapport innebär ”Carnegie” det noterade bolaget om annat ej anges

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar