Information om åtgärdsprogram i Carnegie

Carnegie beslutade i samband med halvårsrapporten 2008 att initiera ett åtgärdsprogram i syfte att minska kostnadsbasen. Genomförandet av programmets första del, som enbart berör verksamheten i Sverige, har startat.

Åtgärderna består av effektivisering av affärsprocesser, minskad bemanning och nedläggning av handeln med valutor och utländska aktier (ADR) i Stockholm. Ett 40-tal tjänster i Sverige berörs. Kostnaderna för denna del programmet beräknas uppgå till 40 MSEK och kommer att belasta resultatet för tredje kvartalet.

En fortsatt översyn som även omfattar verksamheterna utanför Sverige pågår och kommer att bli klar senare under hösten.

Målsättningen är att sänka kostnaderna till den nivå som förelåg vid utgången av 2006, motsvarande en kostnadsreduktion om cirka 10 procent, justerat för förvärvet av Max Matthiessen

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar