Outokumpu att förvärva samtliga aktier i AvestaPolarit

Outokumpu att förvärva samtliga aktier i AvestaPolarit Outokumpu Oyj, moderbolag (52,4% av aktiekapitalet och rösterna) till producenten av rostfritt stål AvestaPolarit Oyj Abp, har avtalat med företagets andra huvudägare Corus Group plc (23,2%) om att Outokumpu kommer att förvärva samtliga Corus aktier i AvestaPolarit till ett pris om 6,55 euro per aktie. Överenskommelsen är villkorad av att godkännanden från Europeiska Kommissionen erhålls. När förvärvet är genomfört kommer Outokumpu att lämna ett obligatoriskt kontantbud till övriga aktieägare i AvestaPolarit om förvärv av samtliga utestående aktier i AvestaPolarit till samma pris. Budet avses lämnas under första hälften av augusti 2002 och anmälningsperioden inleds kort därefter. Det totala transaktionsvärdet uppgår till 1,1 miljarder euro. Outokumpu har säkerställt lånefinansiering för genomförandet av transaktionen. En del av lånet kommer att återfinansieras genom en företrädesemission om 300 miljoner euro. Företrädesemission är planerad att genomföras under det fjärde kvartalet 2002. Därutöver avser Outokumpu genomföra avyttringar motsvarande ett värde om 200 miljoner euro. Transaktionen förstärker väsentligt Outokumpus tillväxtstrategi som en ledande metall- och teknologikoncern. Priset som har överenskommits med Corus motsvarar en premie om 24,8 procent jämfört med slutkursen för AvestaPolarit aktien på Helsingforsbörsen den 28 juni 2002 och 45,3 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga kursen under de senaste 12 månaderna. "Jag är mycket nöjd att vi har fått möjligheten att förvärva samtliga aktier i AvestaPolarit. Utvecklingen och integrationen inom AvestaPolarit har utförts både professionellt och framgångsrikt - koncernen kommer säkerligen att bli den bästa inom rostfritt stål. Som ett av de centrala affärsområdena inom Outokumpukoncernen, kommer AvestaPolarit att fortsätta sin verksamhet som tidigare. Verksamheten kommer att fortsätta under nuvarande ledning och även det egna varumärket kommer att bibehållas. Jag är övertygad om att denna uppgörelse kommer att förbättra vinstnivån jämfört med alternativet att minska vårt majoritetsägande i AvestaPolarit till 40 procent i enlighet med gällande aktieägaravtal. Som ett ledande metall- och teknologiföretag kommer Outokumpu att aktivt söka lönsam tillväxt både inom rostfritt stål och non-ferrousverksamheten och vi kommer kontinuerligt att ta tillvara de bästa affärsmöjligheterna. Vår tillväxtstrategi och omvandling för att uppnå en högre avkastning grundar sig på en kontinuerlig utveckling av vår verksamhetsportfölj. Fokuserade investeringar och förvärv kommer att ske inom produkter och tjänster med hög förädlingsgrad samt på nya marknader." säger dr. Jyrki Juusela, verkställande direktör i Outokumpu. "Denna transaktion fortsätter Corus inriktning mot en mer fokuserad framtida verksamhet samtidigt som den är fördelaktig för Corus aktieägare. Vi känner oss tillfreds med att AvestaPolarit kommer att fortsätta att utvecklas som ett ledande företag inom rostfritt stål som en del av Outokumpukoncernen." kommenterar Tony Pedder verkställande direktör i Corus. Efter förvärvet av hela AvestaPolarit kommer Outokumpus företagsstruktur att vara mer balanserad, med ett lika stort beroende av såväl rostfritt stål som non-ferrousverksamheten. Cirka hälften av Outokumpus nettoomsättning kommer att vara hänförlig till rostfritt stål och den andra hälften till non-ferrousverksamheten, exempelvis det vill säga tillverkning av kopparprodukter, produktion av zink och kopparmetaller samt teknologiförsäljning. Under 2001 uppgick koncernens nettoomsättning pro forma till 5,5 miljarder euro och bolaget hade 19 000 anställda i mer än 40 länder. Som en följd av förvärvet och mot bakgrund av de omfattande investeringar som pågår inom AvestaPolarit kommer Outukumpus tillväxt att öka. Merparten av investeringarna, totalt cirka 1 miljard euro, avser en utökning av produktionen vid verken i Torneå i Finland. De nyligen genomförda investeringarna och de systematiska utvecklingsåtgärderna inom Outokumpus non-ferrousverksamheten bidrar också till en stabil grund för framtida tillväxt samt en förbättrad lönsamhet. Outokumpu har säkerställt transaktionens finansiering genom en så kallad bryggfinansiering. För att återfinansiera transaktionen kommer Outokumpu att fortsätta med programmet att dra sig ur gruvsamheten beträffande basmetaller samt avyttra övriga tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten. Detta beräknas inbringa totalt minst 200 miljoner euro. Under fjärde kvartalet innevarande år avser Outokumpu att genomföra en företrädesemission till befintliga aktieägare om 300 miljoner euro. Outokumpus huvudägare, den finska staten (39,7 procent av aktiekapitalet och rösterna), har uttryckt sitt fulla stöd för integreringen av de två företagen samt sin avsikt att delta i den föreslagna nyemissionen. Folkpensionsanstalten i Finland (12,2 procent av aktiekapitalet och rösterna) har även uttryckt sitt stöd för transaktionen. "Vårt huvudmål för innevarande år och nästa år är att stärka koncernens kapitalstruktur samt att på ett effektivt sätt utnyttja den lönsamhets- och kassaflödeskapacitet som redan har byggts upp eller som för tillfället är på väg att byggas upp. När förvärvet av samtliga aktier i AvestaPolarit och därmed förknippade finansieringsåtgärder har genomförts, kommer Outokumpu att ha ett högre marknadsvärde samt ökad free float." sammanfattar Jyrki Juusela, verkställande direktör i Outokumpu. Inbjudan till press- och telefonkonferens Espoo, Finland Dr. Jyrki Juusela, verksällande direktör i Outokumpu, presenterar transaktionen vid en presskonferens idag, 1 juli 2002, klockan 10.30 (finsk tid) på Outokumpus huvudkontor i Esbo, Finland. Adress: Riihitontuntie 7 B, 02201 Esbo. Presentationen kommer att ske på finska. Stockholm, Sverige Risto Virrankoski, vice verkställande direktör i Outokumpu kommer att presentera transaktionen vid en presskonferens idag, 1 juli 2002, klockan 13.00 (svensk tid) hos Carnegie i Stockholm, Sverige. Adress: Carnegie, Gustav Adolfs Torg 18, 4½ trappor. Presentationen kommer att ske på engelska. Telefonkonferens Senare idag arrangeras en öppen telefonkonferens på engelska med Outokumpus verkställande direktör dr. Jyrki Juusela som värd. Telefonkonferensen börjar klockan 16.00 (finsk tid). De som önskar deltaga ombeds ringa +44 20 8401 1043 (Europa) eller +1 800 513 7968 (USA och Kanada) tio minuter före telefonkonferensens öppnande. Lösenordet för telefonkonferensen är "Outokumpu". För de som ej har möjlighet att deltaga kommer en inspelad version att vara tillgänglig under två arbetsdagar till och med 3 juli 2002. Nummer till den inspelade versionen är +44 20 8288 4459 (Europa) samt +1 703 736 7336 (USA och Kanada). Koden för dessa är 671 832. Representanter från media, analytiker, banker och aktieägare är välkomna att delta i presentationerna. För ytterligare information kontakta: Risto Virrankoski, Vice verkställande direktör i Outokumpu, telefon +358 9 421 2121, risto.virrankoski@outokumpu.com Kari Lassila, SVP - Investor Relations & Corporate Development, telefon +358 9 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com Eero Mustala, SVP - Corporate Communications, telefon +358 9 421 2435, eero.mustala@outokumpu.com OUTOKUMPU OYJ Corporate Management [REMOVED GRAPHICS] Johanna Sintonen Manager - Investor and Media Relations tel. +358 9 421 2438, mobile +358 40 530 0778, fax +358 9 421 2429 e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com, www.outokumpu.com Nedan presenteras de viktigaste delarna av transaktionen och pro forma siffror Förtida uppsägning av aktieägaravtalet Som ett steg i implementeringen av dess strategi avseende rostfritt stål, har Outokumpu Oyj den 30 juni 2002 ingått ett avtal med Corus Group plc om en förtida uppsägning av aktieägaravtalet daterat 27 september 2000, vilket reglerar de båda parternas aktieägande i AvestaPolarit Oyj Abp. I enlighet med avtalet om förtida uppsägning av aktieägaravtalet har Corus åtagit sig, mot en engångsersättning om 25 miljoner euro, att frånträda samtliga dess rättigheter enligt aktieägaravtalet, inkluderat kravet på att Outokumpu skall minska sitt aktieägande i AvestaPolarit till 40 procent. Den förtida uppsägningen av aktieägaravtalet innebär också att Outokumpu bland annat befrias från vissa restriktioner avseende utövandet av dess rättigheter som aktieägare, vilka annars skulle ha varit fortsatt tillämpliga för det fall Outokumpu minskat aktieägandet. En minskning av Outokumpus aktieägande från nuvarande 52,4 procent till 40 procent skulle även ha resulterat i skattekostnader för Outokumpu uppgående till uppskattningsvis 50 miljoner euro. Förvärvet av aktier i AvestaPolarit från Corus Outokumpu Oyj har den 30 juni 2002 ingått ett köpeavtal med Corus Group plc enligt vilket Outokumpu kommer att från Corus förvärva samtliga dess 80 882 090 aktier i AvestaPolarit Oyj Abp, motsvarande cirka 23,2 procent av aktiekapitalet och rösterna i AvestaPolarit. Köpeskillingen är 6,55 euro per aktie, vilket innebär att den totala köpeskillingen uppgår till cirka 530 miljoner euro. Förvärvet är villkorat av att godkännanden från Europeiska Kommissionen erhålls. Efter förvärvet kommer Outokumpu's aktieägande i AvestaPolarit att öka till 75,6 procent, vilket innebär att Outokumpu, enligt finsk lag, är tvingad att lämna ett obligatoriskt offentligt erbjudande till övriga aktieägare i AvestaPolarit i Finland. Det offentliga erbjudandet kommer samtidigt att lämnas i Sverige. Offentligt erbjudande till aktieägarna i AvestaPolarit Oyj Abp Efter genomfört förvärv av AvestaPolaritaktier från Corus kommer Outokumpu Oyj att lägga ett obligatoriskt offentligt erbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier i AvestaPolarit Oyj Abp. För varje aktie i AvestaPolarit erbjuds 6,55 euro kontant, vilket motsvarar priset per aktie i transaktionen mellan Outokumpu och Corus. Baserat på SEK/EUR växelkursen den 28 juni 2002, motsvarar erbjudandet 59,61 SEK per aktie i AvestaPolarit. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 558 miljoner euro. Outokumpu innehar för närvarande 182 827 934 aktier i AvestaPolarit motsvarande 52,4 procent av kapital och röster i AvestaPolarit. Tillsammans med de aktier i AvestaPolarit som förvärvas från Corus, kommer Outokumpu att inneha 263 710 024 aktier i AvestaPolarit motsvarande 75,6 procent av kapital och röster i AvestaPolarit. Baserat på slutkursen för AvestaPolaritaktien på Helsingforsbörsen den 28 juni 2002 skulle det kommande offentliga erbjudandet motsvara en premie om 24,8 procent samt en premie om 45,3 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga kursen under de senaste 12 månaderna på Helsingforsbörsen. Det kommande offentliga erbjudandet skulle motsvara en premie om 25,7 procent i förhållande till den genomsnittliga senaste betalkursen de 20 senaste handelsdagarna på Stockholmsbörsen. Planerad företrädesemission i Outokumpu samt övrig finansiering Outokumpu har säkerställt förvärvet av aktierna i AvestaPolarit genom en så kallad bryggfinansiering om 1 miljard euro via Nordea Bank Finland plc. Outokumpu avser att refinansiera delar av förvärvet av aktier i AvestaPolarit genom en företrädesemission. Villkoren för den planerade företrädesemissionen kommer att fastställas vid ett senare tillfälle. Företrädesemissionen är planerad att genomföras under det fjärde kvartalet 2002. Emissionsbeloppet kommer att vara 300 miljoner euro. Outokumpus huvudägare, den finska staten (39,7 procent av aktiekapitalet och rösterna), har informerat Outokumpu att man stödjer nyemissionen samt att man avser att delta i densamma. Folkpensionsanstalten i Finland (12,2 procent av aktiekapitalet och rösterna) har även uttryckt sitt stöd för nyemissionen. Outokumpus avyttringsprogram, avseende gruvverksamheten av basmetaller och andra icke kärntillgångar, beräknas generera intäkter om minst 200 miljoner euro före utgången av 2003. Som ett resultat av förvärvet av samtliga aktier i AvestaPolarit och därtill relaterad lånefinansiering kommer Outokumpus skuldsättningsgrad att öka från 55 procent till 140 procent. Outokumpus målsättning är att, med de åtgärder vilka beskrivs ovan, minska skuldsättningsgraden till under 100 procent under innevarande år samt ytterligare till 75 procent senast 2004. Effekter av transaktionen · Förvärvet av aktierna i AvestaPolarit skapar en möjlighet för Outokumpu att förstärka sin strategi där rostfritt stål är en integrerad del av koncernens värdeskapande. · Förvärvet av aktierna i AvestaPolarit säkerställer kontinuiteten av Outokumpus strategiska finansiella målsättning att öka nettoresultatet med minst 15 procent per år samt att uppnå en rörelsemarginal om minst 10 procent. · Tillväxten som uppnås genom förvärvet av samtliga aktier i AvestaPolarit bedöms bli snabbare och därtill innebära lägre risk jämfört med alternativet att minska ägarandelen till 40 procent, vilket var den ursprungliga avsikten med aktieägaravtalet, samt att uppnå tillväxt genom expansion till nya verksamhetsområden. Genom transaktionen som beskrivs ovan kommer Outokumpu att uppnå tillräcklig storlek för att bli den ledande metall- och teknologikoncernen. Ledningen i Outokumpu är övertygad om att transaktionen är till förmån för både Outokumpus och AvestaPolarits aktieägare. · AvestaPolarit är en av världens största och mest kostnadseffektiva producent av rostfritt stål med en bevisad framgång. Det omfattande investeringsprogram som nu pågår inom AvestaPolarit kommer att öka både produktionen och lönsamhetskapaciteten från 2003 och framåt. · Som ett resultat av förvärvet av hela AvestaPolarit kommer tillväxtstrategin inom den närmaste framtiden att vara fokuserad främst mot organisk tillväxt. Selektiva strategiska förvärv som kompletterar kärnverksamheten kommer dock att ske. · Förvärvet av AvestaPolaritaktier gör det möjligt att ta tillvarata synergier mellan Outokumpu och AvestaPolarit. Kostnadssynergierna beräknas framförallt att uppstå inom administration och finansiering. · Slutförandet av de ovan beskrivna transaktionerna och därtill relaterade finansieringslösningar innebär att Outokumpu blir ett företag med ett högre marknadsvärde samt ökad free float. Preliminär tidsplan Godkännande från Mitten av augusti 2002 konkurrensmyndigheter Slutförande av aktieköpet från Vid erhållande av godkännande från Corus konkurrensmyndigheter Publicering av prospekt gällande Omkring mitten av augusti 2002 offentligt erbjudande Extra bolagsstämma i Outokumpu för beslut om företrädesemission Oktober 2002 Företrädesemission i Outokumpu Fjärde kvartalet 2002, beroende av godkännande från extra bolagsstämma Rådgivare Carnegie och J. P. Morgan har verkat som finansiella rådgivare till Outokumpu beträffande trasaktionen med Corus. Carnegie är finansiell rådgivare beträffande det offentliga erbjudandet. Fakta om Outokumpu Outokumpu är en ledande metall och teknologikoncern. Kärnkompetensen består av metaller och metallprodukter exempelvis tillverkning av kopparprodukter, produktion av koppar och zink metaller och tillhörande teknologi. Outokumpus omsättning är 5,5 miljarder euro varav 90 procent är hänförlig till utlandet. Koncernen har över 19 000 anställda i över 40 länder. Koncerns huvudkontor ligger i Esbo, Finland. Moderbolaget Outokumpu Oyj är noterat på Helsingforsbörsen. Verksamheten består av tre affärsområden - Copper Products, Metallurgy och Stainless Steel. Outokumpus Stainless Steel verksamhet ingår i AvestaPolarit Abp som ägs till 52.4 procent av Outokumpu. Outokumpus andel av den globala marknaden för kopparprodukter är 10 procent. Copper Products har 18 enheter på alla tre huvudmarknader: USA, Europa och Asien. Metallurgys expertis är inom zink och koppar produktion samt teknologi försäljning. Outokumpus andel av den europeiska zinkmarknaden är cirka 15 procent och cirka 5 procent av den globala marknaden. Outokumpu är världens största leverantör av koppar och zink anläggningar, en betydande leverantör av aluminium teknologi och innovativa teknologier till metall- och järnlegeringindustrier. Grundstenarna i Outokumpus strategi är tillväxt och transformation. Målsättningen är att dubbla volymen och vinsten till år 2004-2005 samt att transformeras från ett kapitalintensivt till ett kunskapsorienterad företag - att bli den ledande metall och teknologikoncernen. Se även www.outokumpu.com Fakta om AvestaPolarit AvestaPolarit är en av världens ledande producenter av rostfritt stål. Företaget bildades i januari 2001 genom en sammanslagning av Avesta Sheffield AB (publ) och Outokumpu Steel Oy. AvestaPolarit redovisade en nettoomsättning om 3 miljarder euro under 2001 och har 9 000 anställda. AvestaPolarit Oyj Abp har sitt säte i Finland och dess aktie noteras i både Helsingfors och Stockholm. Koncernen har produktionsenheter i Finland, Sverige, Storbritannien och USA. Verksamheten stöds av ett världsomspännande nätverk av försäljningsbolag och agenter samt servicecenters på samtliga nyckelmarknader. AvestaPolarit erbjuder det bredaste sortimentet av stål sorter av samtliga leverantörer inom rostfritt stål och det omfattande sortimentet av högförädlade produkter kompletteras av en omfattande kundsupport och service. AvestaPolarit svarar för cirka 25 procent av marknaden för kaltvalssat rostfritt stål i Europa och cirka 8 procent i världen. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden - Coil Products, Special Products samt North America. Coil Products är koncernens kärnverksamhet och består av stål- och valsverk i Finland, Sverige samt Storbritannien. Affärsområdet Special Products består av verksamhetsområden som kompletterar valssade produkternas kärnproduktionskedjan: Ferrochrome, Hot Rolled Plate, Long Products, Tubes, Fittings och Precision Strip. AvestaPolarits North America affärsområde inkluderar både lokal tillverkning och regional försäljning. AvestaPolarits vision har varit att bli den globalt ledande aktören inom rostfritt stål. Strategin har fokuserat på förstärkning av kärnverksamheten genom ett större investering samt ett omstruktureringsprogram under perioden 2000 till 2004. Huvuddelen av investeringarna har gjorts för att utöka produktionen i Tornioverken, Finland. Programmet kommer att öka koncernens smält kapacitet från 1.75 till 2.75 miljoner ton och valsningskapaciteten från 1.2 till 1.9 miljoner ton. Se även www.avestapolarit.com Pro forma siffror Siffrorna för det första kvartalet 2002 har använts som underlag för att visa effekterna av förvärvet av AvestaPolarit och nyemissionen. [REMOVED GRAPHICS] 1) Efter amortering av negativ konsoliderad goodwill under tidigare perioder om 11 miljoner euro för första kvartalet 2002 och 46 miljoner euro under 2001. Detta meddelande är inte för publicering, varken direkt eller indirekt i eller till Förenta Staterna, Kanada, Australien eller Japan. Anbudet riktas inte till personer vars deltagande i det planerade offentliga erbjudandet förutsätter prospekt, registrering eller andra tilläggsåtgärder utöver kraven enligt finsk eller svensk lag. Detta meddelande innebär inte att det planerade offentliga erbjudandet publiceras direkt eller indirekt i eller till Förenta Staterna, Kanada, Australien eller Japan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar