Styrelseförslag från Carnegies valberedning

Carnegies valberedning har idag lämnat följande förslag inför den planerade extra bolagsstämman.

Till ledamöter i Carnegies styrelse föreslås omval av Mai-Lill Ibsen samt nyval av Anders Fällman, Jan Kvarnström, Björn C Andersson, Catharina Lagerstam, Magnus Lindquist och Patrik Tigerschiöld.

Valberedningen föreslår Anders Fällman till ordförande i bolaget och Jan Kvarnström till vice ordförande.

- Detta är ett starkt förslag till ny styrelse med en bred kompetens och erfarenhet från den finansiella sektorn. Det skapar möjligheter för Carnegie att ta sig an de viktiga utmaningarna framöver, säger Ulf Strömsten, valberedningens ordförande.

Ägare överstigande 25 procent av röster och kapital, däribland Catella, SEB Fonder, Danske Capital, Invik och en grupp aktieägare anställda inom Carnegie har förklarat sig stödja förslaget.

Valberedningens ledamöter Mats Lagerqvist, Swedbank Robur Fonder och Ossian Ekdahl, Första AP-fonden, ställer sig inte bakom majoritetens ordförandeförslag.

- I det läge som Carnegie befinner sig i är det viktigt att ordföranden är oberoende. Den ordförande som valberedningen föreslår uppfyller inte det kravet, vilket gör att vi inte kan stå bakom ordförandeförslaget och lämnar valberedningen. Vi avser dock att stödja de personer som nu är föreslagna till styrelseledamöter, säger Mats Lagerqvist och Ossian Ekdahl i en gemensam kommentar.Björn C Andersson, född 1946. Björn C Andersson har varit v VD i Handelsbanken och verkat i olika ledande befattningar inom Handelsbankens investment banking verksamhet mellan åren 1985 och 2007. Senast som chef för Handelsbanken Asset Management och dessförinnan bl a som chef Handelsbanken Markets och som chef för corporate finance-verksamheten. Björn C Andersson har styrelseuppdrag i europeiska försäkringsbolag (styrelseordförande), den svenska investeringsfonden Nordic Access Buyout Fund AB (styrelseordförande) och är ledamot i Nordic Capitals Investeringskommitté och i OMX Övervakningskommitté. Antal aktier i Carnegie: 200

Anders Fällman, född 1962. Anders Fällman är VD och koncernchef i Invik & Co sedan 2002. Han har varit vVD i Invik, vVD i Metro International S.A, vVD i Investment AB Kinnevik och verkade under åren 1987 – 2000 som affärsjurist och partner på advokatfirman Cederquist. Anders Fällman är styrelsemedlem i ett antal svenska och europeiska bank- och försäkringsverksamheter och har tidigare erfarenhet från börsnoterade bolag som Industriförvaltnings AB Kinnevik och Metro International S.A. Antal aktier i Carnegie: 0.

Mai-Lill Ibsen, född 1955. Styrelseledamot sedan 2007. Mai-Lill Ibsen har verkat inom den norska finanssektorn, bl.a. som tidigare VD för NOS ASA, med olika chefsbefattningar inom Citigroup, Eksportfinans ASA och Sparebanken NOR (nuvarande DnB NOR). Mai-Lill Ibsen har ett antal övriga styrelseuppdrag ibland annat Kebony ASA, Eitzen Chemical ASA, ECO-Energi AS och Folketrygdfondet. Hon har tidigare haft uppdrag i ett antal norska branschsammanslutningar inom finanssektorn. Antal aktier i Carnegie: 0

Jan Kvarnström, född 1948. Jan Kvarnström har en bakgrund inom den internationella finanssektorn med ledande befattningar inom bl a Dresdner Bank AG och dess internationella omstruktureringsenhet åren 2002-2006 och som rådgivare åt 3i. Dessförinnan var han koncernchef för Esselte och för Securum samt var chef för Nordeas verksamhet i London. Jan Kvarnström har idag styrelseuppdrag i PA Recources AB, Collector Finance & Law och Castellum (styrelseordförande i samtliga). Antal aktier i Carnegie: 0

Catharina Lagerstam, född 1962. Catharina Lagerstam har en gedigen akademisk och industriell erfarenhet av finanssektorn. Hon har en doktorsexamen från Institutet för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare bedrivit forskning inom området finansiella risker. Idag verkar Catharina Lagerstam i ledningen för värdepapperscentralen Clearstream i Luxemburg sedan 2001 och har tidigare bl.a. varit CFO på Hufvudstaden, chef för finansiell analys på Swedbank samt verkat i Bankstödsnämnden som ansvarig för värderingsprocessen i samband med bankkrisen på 90-talet. Antal aktier i Carnegie: 0

Magnus Lindquist, född 1963. Magnus Lindquist är CFO och vice VD i Autoliv sedan 2001. Dessförinnan innehade han olika ledande befattningar inom Perstorp och verkade som CFO åren 1999-2001. Tidigare var han CFO inom Stora Enso koncernen och CFO i Skanska Installation Group. Magnus Lindquist har styrelseuppdrag i Micronic Laser Systems och Alimak Hek Group. Antal aktier i Carnegie: 0Patrik Tigerschiöld, född 1964. Patrik Tigerschiöld är koncernchef och VD för Skanditek Industriförvaltning sedan 1999. Tidigare har han arbetat på SEB och innehaft ett antal olika ledande befattningar inom fondförvaltning och aktiehandel åren 1991-1999 och har dessförinnan arbetat som VD för Hagströmer & Qvibergs verksamhet i Luxemburg. Patrik Tigerschiöld har ett antal styrelseuppdrag i bland annat Bure Equity, Vitrolife, Mydata Automation och PartnerTech (styrelseordförande i samtliga). Antal aktier i Carnegie: 10 000

Valberedningens sammansättning har varit Ulf Strömsten, Catella, ordförande, Mats Lagerqvist, Swebank Robur Fonder, Ossian Ekdahl, Första AP-Fonden, Mikael Nordberg, Danske Capital, Anders Oscarsson, SEB Fonder, Christer Zetterberg, styrelseordförande
D Carnegie & CO AB. Christer Zetterberg har ej deltagit i valberedningens arbete. I samband med att valberedningens förslag lämnas väljer Ossian Ekdahl, Första AP-Fonden, och Mats Lagerqvist, Swedbank Robur Fonder, att lämna valberedningen. Samtidigt inträder Anders Fällman i valberedningen. Denne har dock ej deltagit i beslutet om förslag till styrelse och ordförande.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är 6 att betrakta som oberoende*, från såväl bolag och ledning som från större aktieägare. Av de föreslagna styrelseledamöterna är 29 procent kvinnor.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman, med ändring av beslut vid årsstämman den 29 mars 2007, beslutar att fastställa att ledamöter till valberedningen skall utses enligt följande:

”Bolagsstämman uppdrar åt ordföranden i styrelsen att inför val av ordförande vid stämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, samt beslut om ersättning till styrelsen vid årsstämman 2008, eller i förekommande fall vid extra bolagsstämma dessförinnan, utse lägst tre och högst fem ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning. Till ledamöter att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen skall utses representanter för de större aktieägarna. Med större aktieägare kan även avses en grupp av aktieägare som genom överenskommelse är varaktig och som intar gemensam hållning genom samordnat utövande av rösträtten.

Styrelsens ordförande skall ej vara ordförande i valberedningen. Intill dess valberedningen inom sig valt en ordförande skall styrelsens ordförande vara sammankallande. Namnen på ledamöterna skall offentliggöras omedelbart efter det att valberedningen utsetts eller, i förekommande fall, efter förändring av valberedningen.

Fram till och med januari 2008 skall eventuell ny större aktieägare beredas plats i valberedningen och eventuella andra ändringar av sammansättningen ske på grund därav. Förändringar av valberedningens sammansättning beslutas av styrelsens ordförande.

Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2008, eller i förekommande fall inför extra bolagsstämma dessförinnan, framlägga förslag till ordförande vid stämman, styrelseledamöter, styrelseordförande samt ersättning till styrelsen.”______________________________


Om oss

Carnegie Investment Bank är Nordens ledande och oberoende investment- och privatbank. Våra olika verksamheter, Corporate Finance, Securities och Wealth Management tillhör, var för sig, marknadsledarna inom sitt respektive område och tillsammans bygger enheterna en värdeskapande kunskapsbank för våra kunder. Carnegie finns i sju länder med cirka 600 medarbetare.

Prenumerera

Dokument & länkar