Cassandra Oil bokslutskommuniké Januari – December 2012

Nedan angivna nyckeltal avser koncernens nya verksamhet som förvärvats per den 1 april 2012 och som bedrivs genom dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB. Eftersom Cassandra Oil Technology AB inte existerade under jämförelseperioden följer av IFRS 3 Rörelseförvärv, att inga jämförelsesiffror finns för perioderna oktober – december 2011 respektive januari – december 2011.

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2012

  • Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 0,0 MSEK.
  • Rörelseresultatet var -4,6 MSEK. Nettoresultatet uppgick till -4,6 MSEK eller -0,18 SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3,2 MSEK eller -0,12 SEK per aktie.

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2012

  • Koncernens omsättning under helåret uppgick till 0,0 MSEK.
  • Rörelseresultatet var -11,5 MSEK. Nettoresultatet uppgick till -11,5 MSEK eller -0,45 SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2,7 MSEK eller -0,10 SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid helårets utgång till 23,4 MSEK.
  • Eget kapital i koncernen uppgick vid helårets utgång till 50,0 MSEK eller 1,95 SEK per aktie. Koncernens soliditet var vid helårets utgång 85,2 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Cassandra Oil har avslutat idrifttagningsfasen och påbörjat provkörning av den första processanläggningen.
  • Cassandra Oil har beviljats tillstånd för provdrift i Västerås och Helsingborg.

Stockholm den 28 februari 2013
Cassandra Oil AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Läs PDF för den kompletta rapporten.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46-70-620 73 59

Per Laine, VD
tel +46-76-830 00 99

OM CASSANDRA OIL AB

Cassandra Oil AB (publ) (org nr 556526-6516) är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik ska producera olja och gas ur kolvätehaltigt material, t ex uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot.

Cassandra Oil har sitt huvudkontor i Västerås. Adress Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås. Tel 021-49 53 220. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 6.600.
För ytterligare information, se Cassandra Oils hemsida www.cassandraoil.se.

Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar