Cassandra Oil delårsrapport. Januari – September 2013

TREDJE KVARTALET
1 JULI – 30 SEPTEMBER 2013

  • Koncernens omsättning under det andra kvartalet var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till –5,7 (-2,0) MSEK eller –0,22 (-0,08) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,8 (0,6) MSEK eller -0,33 (0,02) SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,1 (34,3) MSEK.
  • Investeringslicens med förmånliga villkor beviljad i Irak.
  • Avtal om etablering i Spanien ingånget med avfallshanteringsföretaget Valoriza Servicios Medioambientales S.A.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Avtal om etablering i Irak ingånget med Iraks Oljeministerium.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2013

  • Koncernens omsättning under perioden januari-september var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till -16,3 (-6,9) MSEK eller –0,62 (-0,27) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –10,1 (0,7) MSEK eller -0,38 (0,03) SEK per aktie.

Stockholm den 29 november 2013
Cassandra Oil AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.Läs hela rapporten i bifogad PDF.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Olsson, VD
Tel +46 70 247 08 08

Erik Nerpin, styrelseordförande
Tel +46 70 620 73 59

OM CASSANDRA OIL AB
Cassandra Oil AB (publ) (org nr 556526-6516) är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik ska producera olja och gas ur kolvätehaltigt material, t ex uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oil har sitt huvudkontor i Västerås. Adress Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås. Tel 021-49 53 220. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
Cassandra Oils aktie är listad på NASDAQ OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 7 200.

För ytterligare information, se Cassandra Oils hemsida www.cassandraoil.se.

Taggar:

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar