Kommuniké från extra bolagsstämma

Cassandra Oil AB (publ) höll extra bolagsstämma den 7 juli 2017 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning innebärande ändring av gränserna för aktiekapitalet.

Bolagsstämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital. Minskningen av aktiekapitalet skedde genom att bolagets kvotvärde minskades till 0,5 kronor per aktie, innebärande en nedsättning av aktiekapitalet med 32 684 844,50 kronor (motsvarande 50 procent av aktiekapitalet).

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet av bolagsstämman.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2017, kl 18.00 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100


Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 8 000.

Om oss

Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 7 200.

Prenumerera

Dokument & länkar