Castcom Bokslutskommuniké Januari 2000 - december 2000

Castcom Bokslutskommuniké Januari 2000 - december 2000 År 2000 var ett framgångsrikt år för Castcom. Företaget genomförde två lyckade nyemissioner som totalt tillförde bolaget drygt 40 Msek. Vidare lanserades två versioner av huvudprodukten, Castcom ContactTM. Under fjärde kvartalet tecknades ett avtal om en contact center-lösning med bemanningsföretaget Manpower samt skrevs ett flertal viktiga partneravtal, bl a med Cell Telecom. * Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -32,7 (-3,1), vilket var enligt plan. * Under perioden tecknades avtal med kunderna Arrowhead, Sparapengar.se, Gröna Verket (NASDAQ-noterade euro909.coms svenska bolag), GlobalInn och Manpower. * Under perioden skrevs samarbetsavtal med Flow Interactive, Askus, Pronyx, Wirland Trading, Roxen Software, Adfore, Arrowhead, Valtech, Cell Telecom och NterWorld. * Castcom har fått genombrott på ASP-marknaden. ASP-företagen Softwarerun och GlobalInn kommer att erbjuda Castcom Contact som ASP- lösning. * Contact center-lösningen, Castcom Contact, släpptes på marknaden under kvartal tre och uppföljaren, Castcom Contact 2.0, lanserades i december 2000. * Castcom genomförde två nyemissioner under år 2000. Den första publika emissionen i mars inbringade 36,2 MSEK före emissionskostnader. I december fullföljdes en andra riktad nyemission som tillförde bolaget ytterligare ca 8 MSek.. Marknad och försäljning Castcom tecknade ett avtal på en contact center-lösning med rekryterings- och bemannings-företaget Manpower i december. Detta är ett genombrott för Castcom. I december tillkom ytterliggare en ny kund, GlobalInn. Företaget erbjuder bolag och organisationer möjlighet att hyra program och tjänster från dem, dvs en ASP-lösning (Application Service Provider). I december ingicks ett partneravtal med Cell Telecom, som ingår i Cell Network-koncernen. Genom Cell Telecom ökar Castcom marknads-närvaron och möjliggör för Cell Telecoms kunder att gå över till IP-telefoni. I första hand gäller avtalet den svenska marknaden men kan även komma att innefatta England och Tyskland. Ett samarbetsavtal har även tecknats med NterWorld som är en oberoende konsult inom kundservice på Internet och contact center. Tillsammans kommer företagen att bearbeta nya kunder och NterWorld kommer också till viss del att sköta gemensamma kunders utbildning i Castcoms produkter. Softwarerun är ny samarbetspartner sedan oktober. Tillsammans erbjuder företagen ett virtuellt contact center som ska säljas som ASP-lösning (Application Service Provider). Detta innebär att Softwareruns kunder kommer att kunna använda Castcoms produkter utan att behöva investera i server eller annan dator-utrustning. Castcom har även medverkat vid ett flertal mässor. Mest uppmärksammat var deltagandet på Internet World både i New York och Stockholm. I New York deltog Castcom som enda svenskt företag i Microsofts Partner Paviljong. Vidare ställde Castcom ut tillsammans med Microsoft på Networld + Interop i Las Vegas och medverkade själva vid Networks Telecom-mässan i Älvsjö. I december lanserades Castcom Contact 2.0, vilket är den senaste versionen av IP baserade contact center-lösningar. Castcom Contact är ett system som möjliggör förbättrad kundservice via Internet men som också kan hantera traditionell telefoni samt Internettelefoni. Nytt är bl a callback- funktionen som kan integreras med sk co-browsing. Därmed blir det möjligt för kunder att samtala via telefon samtidigt som de får stöd och vägledning av företagets kundtjänst. Castcom Contact riktar sig till företag som aktivt använder Internet och / eller telefoni i sina affärsrelationer och har behov av att förbättra sin interaktiva kundtjänst. Framtidsutsikter Castcom står rustat för fortsatt god tillväxt och ökade marknadssatsningar med en väl sammansatt produktportfölj. Bolaget har också en väl fungerande organisation och en installerad bas hos en växande kundskara. Den senaste tidens avmattning av IT-sektorn har dock lett till att säljcyklerna för IT- relaterade projekt blivit längre än vad som tidigare varit fallet. Detta föranleder att företaget dragit ner på den förväntade tillväxttakten något, jämfört med tidigare bedömningar. Samtidigt visar det marknadsområde Castcom i huvudsak bearbetar, call center marknaden, inga som helst tecken på avmattning, snarare tvärtom. Oberoende analysföretag prognosticerar en årlig tillväxttakt med minst 40% i Europa. Detta, kopplat till företagens behov att byta från proprietära företagsväxel- system till IP-baserade nätverk, är en utveckling som gynnar Castcom. Resultat Resultatet efter skatt uppgick till MSEK -32,7 (-3,1). Förändringen från föregående år beror på Castcoms kraftiga expansion, som är i linje med bolagets handlingsplan. De kostnader som ökat är framför allt personal- och konsultkostnader knutna till forsknings- och utvecklingsarbete i bolagets produkter samt kostnader för marknads- och försäljningsaktiviteter. Bolaget har inte aktiverat några utvecklingskostnader under perioden. Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna. Finansiell ställning och investeringar Soliditeten uppgick till 71,2 procent (9,8). De likvida medlen uppgick till MSEK 1,4 (0,1). Bolaget gjorde en nyemission under första kvartalet 2000 som gav totalt MSEK 36,2 före emissionskostnader. Under december beslöts om och tecknades en nyemission vilken kommer att tillföra bolaget totalt MSEK 7,7 före emissionskostnader. Stora ägare i bolaget, efter emissionerna är, förutom grundarna, bl a Core Ventures, Banco Fonder, Öhmans Fondkom-mission, Computence Intressenter samt Delphi Capital. Bolaget är noterat på Nya Marknaden. Syftet med emissionerna var att skapa finansiella resurser för fortsatt utveckling av den teknologiska plattformen och produktportföljen samt för lansering av bolagets produkter. Investeringarna har under perioden uppgått till KSEK 1070 (87 KSEK) i inventarier. Medarbetare Bolaget har anställt ytterligare 29 personer under perioden. Antalet anställda per den sista december var 42 personer. Moderbolaget All verksamhet bedrivs idag i moderbolaget. Kommande rapporteringstillfällen Bolagsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler i Nynäshamn på Stadshusplatsen 2, 3 tr, fredagen den 30 mars 2001, klockan 16.00. Årsredovisningen hålls tillgänglig på Castcoms Stockholmskontor, Söder Mälarstrand 29, från och med den 15 mars 2001. Kvartalsrapporter kommer att lämnas 9 maj, 22 augusti och 14 november 2001. Stockholm den 15 februari Richard McHugh Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta: Richard McHugh, VD, tel. 070-664 0710 E-post: richard.mchugh@castcom.com Hemsida: www.castcom.com Om Castcom Castcom utvecklar och marknadsför ledande programvaruprodukter för mänskliga kontakter och kundservice på Internet. Företagets produkter bygger på en egenutvecklad patentsökt kommunikations-plattform som är helt IP-baserad. Huvudprodukten är "Castcom Contact", en Internetbaserad call center lösning, sk contact center. Castcom Contact hanterar alla medier, t ex traditionell telefoni, IP-telefoni, realtidschat och e-post. Castcom Contact riktar sig till företag som aktivt använder telefoni och eller webben i sina affärsrelationer och har behov av att förbättra interaktiviteten i sin kundtjänst. Castcom Contact ger företag och call center möjlighet att samordna all kundtjänstverksamhet och hantering av alla kundkontakter i ett och samma system. Castcom AB (publ) grundades 1998 och har rötter i Telia Reasearch. Företaget har kontor i Stockholm och Nynäshamn. Castcom är noterat på Nya Marknaden, med beteckning "CCOM". RESULTATRÄKNING KSEK Okt - Dec Jan-Dec 2000 1999 2000 1999 Omsättning Nettoomsättning 306 42 1362 273 Övriga rörelseintäkter 1) 309 0 309 0 Summa intäkter 615 42 1671 273 Rörelsens kostnader -11035 -1308 -34058 -2875 Rörelsens resultat -10420 -1266 -32387 -26025 Finansnetto 105 -491 -281 -493 Resultat efter finansiella poster -10315 -1757 -32668 -3095 Skatt 0 0 0 0 Periodens/ Årets resultat -10315 - -32668 -3095 1757 KONCERNENS BALANSRÄKNING KSEK 2000-12-31 1999-12-31 TILLGÅNGAR Tecknat men ej inbetalt 7674 aktiekapital 2) Immateriella anläggningstillgångar 2901 4260 Materiella anläggningstillgångar 985 143 Deposition avseende bankgaranti 2650 0 Summa anläggningstillgångar 6536 4403 Omsättningstillgångar 2667 895 SUMMA TILLGÅNGAR 16877 5298 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12022 517 Kortfristiga skulder 4855 4781 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16877 5298 KASSAFLÖDESANALYS KSEK Jan-Dec 2000 1999 Kassaflöde från den löpande verksamheten -28734 -2213 Kassaflöde från -1070 -4410 investeringsverksamheten Kassaflöde från 31020 5404 finansieringsverksamheten Förändring likvida medel 1216 -1219 NYCKELTAL Jan-Dec 2000 1999 Vinstmarginal, % Neg Neg Avkastning på eget kapital, % Neg Neg Avkastning på sysselsatt kapital, % Neg Neg Medelantal anställda 25 7 Soliditet, % 71,2 9,8 Antal aktier vid periodens slut 3 730 200 2 800 000 Eget kapital per aktie vid periodens utgång, 3,22 0,18 SEK Resultat per aktie, SEK -8,76 -1,11 1) Avser intäkter för uthyrning av lokal 2) Inbetalt och registrerat januari 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01280/bit0001.pdf

Dokument & länkar