Castellums bokslutskommuniké 2015: 6% tillväxt i förvaltningsresultat och en föreslagen utdelning om 4,90 kr/aktie

  • Hyresintäkterna för 2015 uppgick till 3 299 Mkr (3 318 Mkr föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 533 Mkr (1 450), motsvarande 9,35 kronor (8,84) per aktie, en förbättring med 6%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 837 Mkr (344) och på derivat till 216 Mkr (-660).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 881 Mkr (1 211), motsvarande 17,57 kronor (7,38) per aktie.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 2 413 Mkr (– 529) varav 1 232 Mkr (1 378) avsåg ny-, till- och ombyggnationer, 2 321 Mkr (1 147) förvärv och 1 140 Mkr (3 054) försäljningar. Därtill har förvärv skett av 50% av aktierna i CORHEI Fastighets AB (f d Ståhls), med ett underliggande fastighetsvärde om 2 miljarder kr, för 505 Mkr.
  •  Styrelsen föreslår en utdelning om 4,90 kronor (4,60) per aktie, motsvarande en ökning om 7%

Bruttouthyrningen (d v s årshyra för total uthyrning) under året uppgick till 316 Mkr (304), varav 55 Mkr (55) avsåg uthyrning i samband med ny-, till- och ombyggnation. Uppsägningarna uppgick till 298 Mkr (246), varav konkurser 11 Mkr (12) och 18 Mkr (36) avsåg uppsägningar med mer än 18 månaders återstående kontraktslängd. Nettouthyrningen för året uppgick därmed till 18 Mkr (58), medan den för fjärde kvartalet isolerat uppgick till 11 Mkr (-17).

”2015 är året som präglades av hög värdetillväxt, stor omsättning i portföljen och uppstartade förändringsprocesser. Året avslutades med en tillväxt i förvaltningsresultatet om hela 13% sista kvartalet”, säger VD Henrik Saxborn i en kommentar. ”Jag är övertygad om att 2016 blir ett år med fortsatt hög nettoinvesteringsvolym och en tillväxt i förvaltningsresultatet i paritet med målet om 10%” tillägger Saxborn.

Bilaga: Bokslutskommuniké 2015

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Henrik Saxborn, verkställande direktör, tfn 031-60 74 50
Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör, mobil 0706-47 12 61

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 42 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm. Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

Om oss

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 84 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum har under 2017 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.www.castellum.se