Catella offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på NASDAQ OMX Stockholm

Catella AB (publ) offentliggjorde den 14 september 2012 emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 200 mkr på den svenska marknaden. Obligationslånet är femårigt och löper med en rörlig ränta om tremånaders STIBOR plus 5,00 procent. Obligationslånet har ett rambelopp om 300 mkr.

Catella har i juli 2013 ansökt om notering av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första handelsdag är omkring den 16 juli 2013.

Med anledning av detta har Catella upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Catellas (www.catella.se) webbplatser och finns på begäran tillgängligt i pappersformat på Catellas huvudkontor.

Stockholm 12 juli 2013

Catella AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catella AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juli
2013 kl 07:00 (CET).

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Ericsson
VD och koncernchef
08-463 33 10

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Catella är en oberoende finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Vi finns i 12 länder i Europa och har cirka 450 anställda. Catella har ett starkt erbjudande inom finansiella tjänster genom vår verksamhetsmässiga bredd, geografiska spridning och ledande position inom fastighetssektorn. Catella aktien är noterad på Nasdaq OMX, First North Premier och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium AB är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.se.

Catella AB (publ), Box 5894, Birger Jarlsgatan 6, 102 40 Stockholm. Tel 08-463 33 10. Org.nr 556079-1419

Taggar:

Om oss

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder i Europa. Koncernen omsätter cirka 2 miljarder kronor och förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar