Catena Media beslutar om en riktad nyemission av aktier såsom betalning för förvärvade tillgångar i januari 2018

Styrelsen i Catena Media plc (“Catena Media” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande i Bolagets bolagsordning och i enlighet med pressmeddelande från den 18 januari 2018, beslutat om en riktad nyemission om 385 924 aktier till en teckningskurs om 10,36323503 EUR per aktie, såsom betalning av del av köpeskillingen för förvärvade tillgångar i Dreamworx Online Ltd.

Den 18 januari 2018 offentliggjorde Bolaget att det hade förvärvat tillgångar i Dreamworx Online Ltd., samt att 4,0 miljoner EUR av köpeskillingen kunde erläggas i form av nyemitterade aktier i Catena Media.

Mot bakgrund av det föregående har styrelsen i Bolaget, med stöd av bemyndigande i Bolagets bolagsordning, beslutat om en riktad nyemission om 385 924 aktier till säljaren av tillgångarna. Teckningskursen uppgår till 10,36323503 EUR per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Catena Medias aktie på Nasdaq Stockholm under en period om 30 handelsdagar fram till och med den 16 januari 2018. Såsom tidigare kommunicerats är aktierna föremål för en lock-up period om 12 månader.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Catena Media med 385 924 aktier från 54 005 545 aktier till 54 391 469 aktier och aktiekapitalet ökar med 578,886 EUR från 81 008,3175 EUR till 81 587,2035 EUR.

För mer information, vänligen kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 914343, E-post: henrik.persson@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 818117, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018, kl. 16:45 CET.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2017 uppgick omsättningen till cirka 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Prenumerera

Dokument & länkar