Catena Media offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

Catena Media plc (”Catena Media” eller ”Koncernen”) emitterade den 2 mars 2018 icke-säkerställda företagsobligationer till ett värde om 150 miljoner euro. Obligationerna löper till och med den 2 mars 2021 med en rörlig ränta om Euribor 3m + 5,50 procent.

Catena Media avser ansöka om notering av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 6 april 2018. Med anledning av noteringen har Catena Media upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Catena Medias webbplats www.catenamedia.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc 
Tel: +46 706 914343, E-post: henrik.persson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 818117, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 april 2018, kl. 11:30 CET. 

Om Catena Media 

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv.  Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2017 uppgick omsättningen till cirka 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar