Catena Medias Bokslutskommuniké 2017

Catena Media plc (Nasdaq Stockholm: CTM)

Fjärde kvartalet 2017 – Ett nytt kvartalsrekord

”Ett rekordstarkt fjärde kvartal som ger goda förutsättningar för 2018.” Tillfördordnad VD, Henrik Persson Ekdahl

 • Intäkterna uppgick till totalt 20,1 miljoner EUR (12,3), en ökning med 63 procent jämfört med samma kvartal föregående år och en ökning med 16 procent jämfört med föregående kvartal. Sökintäkterna var de högsta hittills med en organisk tillväxt på 25 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Intäktsökningen jämfört med det tredje kvartalet 2017 uppgick till 16 procent. Bolaget uppskattar att 60 procent av intäkterna kommer från reglerade marknader.
 • EBITDA uppgick till 10,3 miljoner EUR (6,1), motsvarande en EBITDA marginal på 52 procent (50). EBITDA justerad för jämförelsestörande poster så som listbytet till Nasdaq Stockholm Mid Cap och omorganisationskostnader, uppgick till 11,1 miljoner EUR (6,5), och motsvarar en justerad EBITDA marginal på 55 procent (53).
 • Rörelseresultatet ökade till 8,8 miljoner EUR (5,7) motsvarande en rörelsemarginal på 44 procent (47). Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 9,6 miljoner EUR (6,2), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 48 procent (50). 
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0.12 EUR (0.08) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0.11 EUR (0.08).
 • Rekord i New Depositing Customers (NDCs), totalt 113 258 (67 023), vilket är en ökning med 69 procent jämfört med samma kvartal föregående år, och en ökning med 12 procent jämfört med tredje kvartalet 2017.

Helåret 2017

 • Intäkterna uppgick till 67,6 miljoner EUR (40,0), en ökning med 69 procent jämfört med föregående år.
 • EBITDA ökade till 32,6 miljoner EUR (19,7), motsvarande en EBITDA marginal på 48 procent (49). EBITDA justerad för jämförelsestörande poster relaterade till obligationslånet och listbytet till Nasdaq Stockholm Mid Cap samt omorganisationskostnader, uppgick till 36,1 miljoner EUR (22,1) vilket resulterar i en justerad EBITDA marginal på 53 procent (55).
 • Rörelseresultatet ökade till 28,4 miljoner EUR (18,6) motsvarande en rörelsemarginal på 42 procent (47). Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster hänförliga till obligationslånet och listbytet till Nasdaq Stockholm (Mid Cap) samt omorganisationskostnader, uppgick till 31,9 miljoner EUR (21,0), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 47 procent (53). 
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0.40 EUR (0.32) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0.40 EUR (0.31).  
 • New Depositing Customers (NDCs) uppgick till 385 642 (204 633), vilket är en ökning med 88 procent jämfört med föregående år. 
 • Förslaget från Catena Medias styrelse till årsstämman är att, likt för räkenskapsåret 2016, ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

 • Den 3:e oktober 2017 utsåg styrelsen i Catena Media plc Henrik Persson Ekdahl till tillförordnad VD och Robert Andersson avgick som VD för bolaget. Styrelsen tog initiativ till denna VD-förändring för att med ökad kraft fullfölja och utveckla Catena Medias strategi med fokus på fortsatt lönsam tillväxt, samt att generera största möjliga värde för aktieägarna. Henrik Persson Ekdahl är styrelsemedlem i Catena Media och även partner i Optimizer Invest Ltd, som är den största ägaren i Catena Media.
 •  Den 19:e oktober 2017 meddelade Catena Media om ytterligare expansion till nya marknader och produktutveckling. JohnSlots.com lanserades i Tyskland och i Storbritannien, samtidigt som man nyligen lanserat AskGamblers.com i Italien och Tyskland. För Newcasinos.com, som specialiserar sig på recensioner och betygssättning av nya onlinecasinon, har man förbättrat erbjudandet vilket möjliggör snabbare bedömning av onlinecasinon.  
 • Den 2:a november förvärvade Catena Media den amerikanska nyhets- och jämförelsesiten Pokerscout.com och dess relaterade tillgångar. Pokerscout är en ledande jämförelsesite för onlinepoker. Som ett ikoniskt namn inom onlinepoker, kommer förvärvet av Pokerscout bidra till Catena Medias varumärkesstrategi i både USA och globala marknader. Catena Media kommer att förbättra användarvänligheten och synligheten hos Pokerscout och bidra till varumärkets fortsatta tillväxt. Köpeskillingen uppgick till 350 000 USD.

 • Den 9:e november expanderade Catena Media sitt erbjudande genom att ge sig in i området för leadsgenerering för finansiella tjänster genom värvet av alla affiliate-relaterade tillgångar i Maltabaserade Beyondbits Media Ltd., vilket bland annat innefattar siterna Aktiendepot.com och Qomparo.de. De förvärvade tillgångarna förväntas generera intäkter om 0,8 MEUR per kvartal med en rörelsemarginal på 70%. Den initiala köpeskillingen uppgick till 9,3 MEUR, varav 2,8 MEUR betalas genom en nyemission av aktier baserat på gällande marknadspris i moderbolaget. Utöver den initiala betalningen finns en tilläggsköpeskilling på maximalt 5,0 MEUR baserat på tillväxt och måluppfyllnad under 12 månader.

 • Den 16:e november kommunicerar Catena Media nya finansiella mål som innehåller en EBITDA målsättning på 100 MEUR år 2020, med en nettoskuld/EBITDA på 1,5-2,5 ggr. Ingen utdelning planeras innan 2020.
 • Den 24:e november annonserades att Pia-Lena Olofsson kommer att efterträda Claes Wenthzel som Group CFO. Claes har valt att avgå från sin tjänst på grund av familjeskäl och flytta tillbaka till Sverige. 
 • Den 28:e november emitterade Catena Media plc 117 805 nya stamaktier som reglering av del av tilläggsköpeskillingen för förvärvade tillgångar i USA i december 2016. Samtidigt emitterade Catena Media plc 350 885 nya stamaktier som betalning av del av köpeskillingen för de förvärvade tillgångarna i Beyondbits Media Ltd.
 • Den 4:e december förvärvar Catena Media alla affiliate-relaterade tillgångar i Baybets Ltd, en av Europas ledande aktörer inom affiliate marknadsföring i sportsbetting-segmentet, med totalt 50 webbplatser, främst inriktad på den tyska marknaden. Köpeskillingen uppgår till en initial betalning om 26,5 miljoner EUR tillsammans med tilläggsköpeskillingar på högst 63,5 miljoner EUR, baserat på utvecklingen av de förvärvade tillgångarna under en period på 24 månader från den 1 december, 2017. Förvärvet förväntas generera intäkter per kvartal på cirka 2,3 miljoner EUR med en rörelsemarginal på cirka 70 procent.

 • Den 14:e december förvärvar Catena Media Squawka.com och relaterade tillgångar i Squawka Ltd. Squawka är en global nyhetssite för fotboll med hög trafikvolym, som även innehåller en site med en Daily Fantasy Sports-sektion i betaversion. Köpeskillingen uppgår till en engångsbetalning på 1 MGBP (ca 1,1 miljoner EUR) som betalats kontant. Förvärvet förväntas generera årliga intäkter på 2 miljoner EUR med en estimerad marginal på 60%. Catena Media kommer att tillföra kunskap om att driva en framgångsrik affiliate verksamhet till Squawkas webbsidor.
 • Den 18:e december beslutade Catena Media om en riktad nyemission om 1 557 759 nya stamaktier som betalning av del av den initiala köpeskillingen för de förvärvade tillgångarna i Baybets Ltd i december 2017. 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 •  Den 18 januari 2018 förvärvade Catena Media affiliate tillgångarna från Dreamworx Online Ltd., som är aktivt inom sport, casino och finansiella tjänster mot den tyska marknaden. Dreamworx driver webbsidor som Sportwettenanbieter.com, Fussballwetten.info och finansiella sidor som DeutscheFXBroker.de. Köpeskillingen, som ska erläggas vid transaktionens slutförande, uppgår till 9,5 miljoner EUR, av vilka 4,0 miljoner EUR kommer att utgå i form av nyemitterade aktier till marknadspris i Catena Media plc, och resterande 5,5 miljoner EUR kommer att erläggas i kontanter. De förvärvade tillgångarna förväntas generera intäkter på 0,6 miljoner EUR per kvartal med en rörelsemarginal på cirka 80 procent.
 • Med anledning av bolagets ambitiösa tillväxtmål utvärderar Catena Media löpande förvärvsmöjligheter och sin finansiella beredskap för detta ändamål. Som en del i detta har bolaget mandaterat Carnegie och Danske Bank som rådgivare för att utvärdera möjligheterna att i förtid refinansiera bolagets utestående obligationslån genom en emission av ett nytt obligationslån med större finansiell flexibilitet och lånevolym. Bolaget, tillsammans med sina rådgivare, kommer med start den 12 februari 2018 att arrangera möten med obligationsinvesterare. Efter genomförda investerarmöten kan en obligationsemission komma att genomföras, inkluderande en särskild möjlighet för innehavare av bolagets utestående obligationslån att delta (enligt separat pressmeddelande), med förbehåll för rådande marknadsvillkor och slutligt beslut av bolaget.


För ytterligare information, kontakta:
 

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 91 43 43, E-post: henrik.persson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentlig-görande den 7 februari 2018, kl 08.00 CET.

Om Catena Media 

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv.  Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2017 uppgick omsättningen till cirka 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com.