Delårsrapport januari – mars 2018

Catena Media plc (Nasdaq Stockholm: CTM)

 • Intäkterna ökade med 57 procent och uppgick till 23,9 miljoner euro (15,2)
 • EBITDA ökade med 44 procent och uppgick till 10,4 miljoner euro (7,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 44 procent (47)
 • Justerad EBITDA, exklusive jämförelsestörande kostnader, ökade med 63 procent och uppgick till 12,4 miljoner euro (7,6), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 52 procent (50)
 • Nettokassaflödet från rörelseverksamheten uppgick till 10,3 miljoner euro (4,0)
 • Antalet New Depositing Customers (NDCs) uppgick till 133 322 (80 421), vilket motsvarar en ökning med 66 procent
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 euro (0,08) före utspädning
 • Resultat per aktie uppgick till 0,08 euro (0,08) efter utspädning

“Kvartalet var det bästa hittills, med en ökning på 19 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017

och vi är på god väg att nå vårt mål 2020.”

Henrik Persson Ekdahl, t.f. VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

 • CTM (Catena Media) bekräftar sin marknadsledande ställning i USA genom att förvärva tillgångarna i affiliate-sajten BonusSeeker.com
 • Som ett led i den befintliga strategin rekryterar CTM topptalang för att leda finansvertikal i London
 • CTM tidigarelägger betalning av tilläggsköpeskilling från förvärvet av affiliate-relaterade tillgångar i Beyondbits Media Ltd
 • Per Hellberg utses till ny VD
 • CTM beslutar om förbättrade villkor gällande förvärv av affiliate-relaterade tillgångar i USA
 • CTM beslutar om ökat antal aktier och röster i CTM plc
 • Valberedningen lägger fram förslag gällande CTM:s styrelse för årsstämman 2018
 • CTM plc offentliggör förtida inlösen av befintliga obligationer med förfall 2019
 • CTM emitterar nya icke säkerställda obligationer om 150 miljoner euro inom en ram om 250 miljoner euro och refinansierar sina utestående säkerställda obligationer om 100 miljoner euro
 • CTM beslutar om riktad nyemission av aktier som betalning för tillgångar förvärvade i januari 2018
 • CTM stärker sin ställning i Tyskland som ledande affiliate inom sportsbetting och finans genom att förvärva alla tillgångar i Dreamworx Online LTD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • CTM beslutar om ökat antal aktier och röster i CTM plc
 • CTM förvärvar gg.co.uk, en väl positionerad brittisk hästkapplöpningssajt
 • CTM beslutar om en riktad nyemission av aktier som betalning för tillgångar förvärvade i mars 2018
 • CTM tar steget in på den franska marknaden genom förvärvet av den ledande sportbettingsajten ParisSportifs.com
 • CTM stärker sin finansvertikal genom förvärvet av BrokerDeal.de
 • CTM offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 91 43 43, E-post: henrik.persson@catenamedia.com 

Pia-Lena Olofsson, CFO Catena Media plc
Tel: +46 708 58 04 53, E-post: pia-lena.olofsson@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media plc är förpliktigad att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018, kl. 08:30 CET. 

Om Catena Media

Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 300 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

För mer information: www.catenamedia.com