Erbjudande om utbyte av befintliga obligationer mot nya obligationer

Catena Media plc (“Catena Media” eller “Koncernen”) avser att erbjuda innehavare av Catena Medias utestående obligationer 2016/2019 med ISIN SE0008964720 (de “Befintliga Obligationerna”) att utbyta Befintliga Obligationer mot nya obligationer i samband med Catena Medias planerade obligationsemission (“Utbyteserbjudandet”).

I enlighet med Catena Medias offentliggörande den 7 februari 2018 har Carnegie och Danske Bank (de Finansiella rådgivarna”) fått i uppdrag att undersöka möjligheterna till förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna genom en refinansiering med en ny obligationsemission (Obligationerna”).

Innehavare av Befintliga Obligationer kommer att erbjudas att använda Befintliga Obligationer som betalningsmedel vid teckning av Obligationer. Endast det nominella värdet (och inte upplupen men obetald ränta) av Befintliga Obligationer kommer att kunna användas som betalning för Obligationer. Det nominella värdet av en (1) Befintlig Obligation (100 000 euro) motsvarar betalning för en (1) Obligation med ett nominellt värde om 100 000 euro.

Innehavare som levererar Befintliga Obligationer som betalning för Obligationer kommer, på eller omkring datumet för förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna, att erhålla en kontantbetalning av (i) ränta på de levererade Befintliga Obligationerna för perioden från (men inte inräknat) den ränteutbetalningsdag för de Befintliga Obligationerna som infaller omedelbart före emissionsdagen för Obligationerna, till och med datumet för förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna och (ii) en premie om 3,38 procent av det nominella värdet av de levererade Befintliga Obligationerna, för att reflektera premien på det tillämpliga inlösenpriset (s.k. call option price) för de Befintliga Obligationerna.

Varje innehavare som önskar delta i Utbyteserbjudandet måste tillhandahålla och fylla i all nödvändig information i enlighet med en anmälningssedel, som kan erhållas genom att kontakta de Finansiella rådgivarna.

Utbyteserbjudandet kommer att inledas den 7 februari 2018 klockan 09.00 CET och kommer att löpa ut den 16 februari 2018 klockan 15.00 CET, såvida inte anmälningsperioden förkortas, förlängs eller skjuts upp enligt Catena Medias eget beslut, eller om den planerade obligationsemissionen avbryts av Catena Media.

Anmälningssedlar som mottas av de Finansiella rådgivarna betraktas som en oåterkallelig begäran om att teckna Obligationer genom betalning med Befintliga Obligationer. Catena Media förbehåller sig dock rätten att neka en sådan begäran i enlighet med vad som föreskrivs i anmälningssedeln. Catena Media och de Finansiella rådgivarna förbehåller sig rätten att tilldela innehavaren ett lägre antal Obligationer än vad som begärts eller att inte tilldela några Obligationer alls.

Meddelande om tilldelning kommer att ske före emissionsdagen för Obligationerna genom att en avräkningsnota skickas till samtliga innehavare som tilldelats Obligationer, och Obligationerna kommer på emissionsdagen att levereras till det konto från vilket de Befintliga Obligationerna reserverades.

Information om Utbyteserbjudandet, inklusive fullständiga anmälningsinstruktioner, har idag skickats till de direktregistrerade innehavare och förvaltare av Befintliga Obligationer som per den 5 februari 2018 var införda i den av Euroclear Sweden förda skuldboken. Varje individ eller företag vars Befintliga Obligationer innehas av en förvaltare måste kontakta förvaltaren för att kunna delta i Utbyteserbjudandet.

UTBYTESERBJUDANDET ÄR INTE RIKTAT OCH OBLIGATIONERNA ERBJUDS INTE, OCH FÅR INTE SÄLJAS ELLER LEVERERAS, (i) till EN PERSON VARS DELTAGANDE KRÄVER ETT PROSPEKT, EN REGISTRERINGSÅTGÄRD, INFORMATION ELLER EN annan åtgärd UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, (II) I USA ELLER TILL, ELLER TILL FÖRMÅN FÖR, en S.K. “U.S. person” eller för SÅDAN PERsons räkning, eller (iii) till en person SOM BEFINNER SIG I eller HAR hemvist i en jurisdiktion där DETTA, FÖR ATT VARA TILLÅTET, KRÄVER ATT NÅGON YTTERLIGARE ÅTGÄRD VIDTAS. varje person som önskar delta i UTbyteserbjudandet måste säkerställa att denne är berättigad att delta och inte är föremål för någon sådan ÖVERLÅTELSEbegränsning eller på annat sätt ÄR BEGRÄNSAD att delta i UTbyteserbjudandet.

Utbyteserbjudandet och anmälan om deltagande i detta regleras av svensk rätt, med Stockholms tingsrätt som behörig domstol i första instans.

För mer information om Utbyteserbjudandet, vänligen kontakta:

Daniel Gabriel, Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 8 5886 87 67, E-mail: daniel.gabriel@carnegie.se

Wiveca Swarting, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
Tel: +46 8 568 80617, E-mail: wiveca.swarting@danskebank.se

För övrig information, vänligen kontakta:

Henrik Persson Ekdahl, tillförordnad VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 91 43 43, E-mail: henrik.persson@catenamedia.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, E-mail: asa.hillsten@catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2018 klockan 08:45 CET.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2017 uppgick omsättningen till cirka 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar