Ökning av antal aktier och röster i Catena Media plc

Antalet aktier och röster i Catena Media plc uppgår till 54 391 469 aktier och röster till följd av en riktad emission om 385 924 aktier.

Catena Media har, såsom kommunicerats den 7 februari 2018, genomfört en riktad emission om 385 924 aktier såsom betalning av del av köpeskillingen för förvärvade tillgångar i Dreamworx Online Ltd.

Nyemissionen har registrerats av maltesiska myndigheter i februari 2018. Nyemissionen innebär att antalet aktier och röster i Catena Media har ökat från 54 005 545 till 54 391 469 och att aktiekapitalet har ökat till 81 587,2035 EUR.

För mer information, vänligen kontakta:  

Henrik Persson Ekdahl, tf. VD, Catena Media plc
Tel: +46 706 91 43 43, E-post: henrik.persson@catenamedia.com

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt de noteringsregler som publicerats av Malta Financial Services Authority. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018, kl.08:15.

Om Catena Media

Catena Media plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv.  Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 282 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2017 uppgick omsättningen till cirka 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar