Catena ändrar datum för extra bolagsstämma och föreslår utökat antal styrelseledamöter

På initiativ av Catenas större aktieägare, CLS Holding plc, Erik Selin Fastigheter AB och Ca-tella Fonder, som tillsammans äger mer än 60 procent av samtliga aktier i bolaget, har Catena kallat till extra bolagsstämma tisdagen den 16 oktober för val av ny styrelse. För att uppnå bätt-re balans och kontinuitet i styrelsearbetet har de initiativtagande aktieägarna, sedan kallelsen publicerats, i samråd med Catenas valberedning delvis justerat sitt tidigare förslag.

Huvudaktieägarna föreslår sålunda numera
- att antalet styrelseledamöter bestäms till åtta (mot nuvarande sex);
- att följande (delvis) nya styrelse väljs:
Henry Klotz (nyval, föreslås till ordförande), Lennart Schönning (nyval), Erik Selin (nyval), Per Sjöberg (nyval), Svante Wadman (nyval), Christer Sandberg (nyval) samt Ingrid Berggren (kvarstår) och Peter Hallgren (VD, kvarstår)
- samt att styrelsens nuvarande ledamöter (förutom Ingrid Berggren och Peter Hallgren) entledigas, nämligen Curt Lönnström (nuvarande styrelseordförande), Lars Söderblom, Erik Törnberg och Gerhard Versteegh.

För att detta förslag skall kunna hanteras på ett formellt korrekt sätt fordras bolagsstämmobe-slut om såväl förslaget att utöka antalet styrelseledamöter till åtta (från nuvarande sex), som förslaget till val av nya styrelseledamöter. Detta kräver i sin tur ny kallelse.

Catenas styrelse har av angivna skäl idag beslutat följande:

Den aviserade extra bolagsstämman den 16 oktober ställs in.

Ny kallelse till extra bolagsstämma torsdagen den 25 oktober 2007 skall ske snarast genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet. Samtidigt läggs den nya kallelsen ut på Catenas hemsida www.catenafastigheter.se

Ulf Strömsten, ledamot av Catenas valberedning, kommenterar:
”Det förslag till ny styrelse som tidigare annonserats innebar ett byte av samtliga nuvarande styrelseledamöter med undantag för bolagets VD, Peter Hallgren. Sedan kallelsen publicerats har samråd skett med bolagets större aktieägare om möjligheten till en utökning av styrelsen för att bättre reflektera den nya ägarstrukturen och säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet trots den betydande förnyelse av styrelsen som huvudaktieägarna eftersträvar. Det nu presen-terade förslaget tillgodoser dessa önskemål. Enligt lag kräver det nya förslaget att ny kallelse sker. Det medför att bolagsstämman den 16 oktober får ställas in och att ny kallelse i stället får ske på föreskrivet sätt så snart som möjligt.

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera

Dokument & länkar