Catena deltar i ny emission från Nya SFF

2015-04-07 kl. 08:30

I januari 2015 lanserade Catena tillsammans med Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs ett gemensamt MTN-program om 8 000 Mkr genom det nyetablerade finansbolaget Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF). Nya SFF ägs till 20 procent vardera av parterna.

Under april har ytterligare ett emissionserbjudande tecknats under ovan MTN-program om 297 Mkr. Catena deltar med kombiterminalen Terminalen 1 i Hallsberg och lånar via en femårig obligation ett belopp om 112 Mkr med en fast årlig ränta om 1,42 procent.

Totalt utestående volym hos Nya SFF är, efter denna senaste emission, 2 322 Mkr med löptider mellan två och fem år, med såväl fast som rörlig ränta.

”Catena ser Nya SFF som ett sätt att bredda basen för bolagets upplåning i ett läge då kapitalmarknaden har stor efterfrågan på framförallt säkerställda obligationer” säger CFO Peter Andersson i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                      Peter Andersson, CFO         

Tel. 070-560 00 00                         Tel. 0730-70 22 44

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 750,9 Mkr per 31 december 2014. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm. Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera

Dokument & länkar