Catena emitterar certifikat under det nyupprättade certifikatsprogrammet

Catena har idag emitterat företagscertifikat för 750 Mkr på löptider om 4, 6 och 9 månader under det nyupprättade certifikatprogrammet. Snitträntan på emissionen uppgår till 0,39 procent. Programmets rambelopp uppgår till 2 000 Mkr.

”Vi ser en tydlig efterfrågan på vårt certifikatsprogram och kan idag emittera 750 Mkr som en första del. Vårt mål är att ha en utestående volym om minst 1 000 Mkr under året” säger Catenas vice VD och CFO Peter Andersson, i en kommentar.

För att hantera refinansieringsrisken har programmet säkerställda backupfaciliteter. Arrangör av programmet är Swedbank AB som även fungerar som emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Andersson, vice VD och CFO
Tel. 0730-70 22 44
peter.andersson@catenafastigheter.se

David Silvesjö, Finanscontroller
Tel. 0730-70 22 22   
david.silvesjo@catenafastigheter.se          

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 13 424,2 Mkr per 31 mars 2018. Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.