Catena förvärvar tre fastigheter i Göteborg för 158,5 Mkr

2017-12-01 kl. 13:30

Catena har idag tecknat avtal och tillträtt tre fastigheter i Göteborg. Fastigheten Backa 23:2 ligger granne med Catenas övriga fastigheter i Hisings Backa, ett område väl beläget utmed E6:an. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 4 000 kvm. Generatorn 11 och Klarinetten 1 ligger i Mölndal och har tillsammans en uthyrningsbar yta om cirka 12 000 kvm. Fastigheterna har ett hyresvärde om drygt 13 Mkr och är fullt uthyrda med kontrakt som varar till 2021--2023, vilket ger en kvarvarande genomsnittlig hyresavtalstid om 5,3 år.

Affären sker som bolagsförvärv till ett underliggande fastighetsvärde om 158,5 Mkr. Säljare är A & T Holdings S.á.r.L. Köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 87 Mkr och förvärvet finansieras initialt via egen kassa.

”Förvärvet stärker positionen i Backa-området där vi redan äger tre fastigheter samt möjliggör en tillbyggnad. Catena etablerar sig i Mölndal som vi identifierat som en bra logistikposition och härutöver breddar Catena kundbasen i Göteborg med fyra nya starka kunder.” säger Johan Franzén, Regionchef Göteborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50, benny.thogersen@catenafastigheter.se

Johan Franzén, Regionchef Göteborg, Tel. 0730-70 22 60, johan.franzen@catenafastigheter.se  

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 11 750,0 Mkr per 30 september 2017.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.