Catena säljer fastighet i Jönköping för 96 Mkr

2017-03-15 kl. 14:30

Catena har idag, den 15 mars 2017, tecknat avtal med Förvaltnings AB Lustgården, Jönköping, om att avyttra fastigheten Ädelmetallen 1 i Jönköping. Fastigheten, som håller på att tomställas, har en uthyrningsbar yta om cirka 21 000 kvadratmeter och är byggd 1976. Fastigheten kommer även att frånträdas idag.

Försäljningen sker till en köpeskilling om drygt 95 Mkr med ett underliggande fastighetsvärde om 96 Mkr och transaktionen förväntas ge ett resultat om cirka 5 Mkr före skatt. Genom affären stärks kassan i Catena med cirka 25 Mkr som ger Catena kapital till fortsatta investeringar på optimala logistikpositioner.

”Denna försäljning är ytterligare en del av den renodling Catena påbörjat där vi avyttrar fastigheter som finns i ett läge som är bättre ämnat för handel än för logistik. På detta sätt frigör vi kapital som vi satsar i väl placerade och moderna logistikfastigheter.” säger Catenas VD, Gustaf Hermelin, i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                             Christian Berglund, Regionchef Jönköping      

Tel. 070-560 00 00                                Tel. 0702-17 83 88              

gustaf.hermelin@catenafastigheter.se             christian.berglund@catenafastigheter.se 

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 786,4 Mkr per 31 december 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.