Catenas Erbjudande till Tribonas aktieägare förklaras ovillkorat

2015-11-30 kl. 15.15

Catena har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till Tribonas aktieägare villkorat av bland annat beslut av extra bolagsstämma om nyemission av aktier. Då stämman den 30 november fattat beslut om emission, samt övriga villkor som ställdes vid budets offentliggörande är uppfyllda, förklaras budet ovillkorat.

Erbjudandehandlingen väntas offentliggöras den 14 december och acceptperioden löpa från och med 15 december 2015 till och med 15 januari 2016.

Fullständig erbjudandehandling skickas till direktregistrerade aktieägare och kommer att kunna laddas ned från Catenas webbsida ( www.catenafastigheter.se ), Finansinspektionens webbsida ( www.fi.se ) samt Erik Penser Bankaktiebolags webbsida (www.penser.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustaf Hermelin, VD                      Peter Andersson, CFO         

Tel. 070-560 00   00                         Tel. 0730-70 22 44

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 102,0 Mkr per 30 september 2015.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera

Dokument & länkar