Catenas valberedning inför årsstämman 2017 - rättelse

2016-10-20 kl. 15.00

Catena årsstämma den 27 april 2016 beslutade att utse en valberedning bestående av företrädare för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Henry Klotz utsedd av Endicott Sweden AB (CLS Holdings plc)                                                                                                                                                    

Anders Nelson utsedd av Backahill Kil AB                                                                                        

Eva Gottfridsdotter-Nilsson utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB                    

Klas Andersson utsedd av SFU Sverige AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson medan styrelsens ordförande Henry Klotz är sammankallande. De fyra ägarrepresentanterna har tillsammans drygt 60 procent av rösterna i Catena per den 1 oktober 2016.

Vid ägarförändringar ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Nelson                                       Henry Klotz

Ordförande i valberedningen                 Styrelsens ordförande

Tel. 0704-31 05 45                                Tel. +44 (0) 7766 205 145

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 10 143,0 Mkr per 30 juni 2016.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.