Kallelse till årsstämma

2014-04-03 kl. 08:30

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till årsstämma

tisdagen den 6 maj 2014 kl. 16.00 på Iva:s konferenscentrum,

Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 29 april 2014, dels anmäla sig och eventuellt biträde senast tisdagen den 29 april 2014 kl. 14.00 via e-post till ulrika.holmer@catenafastigheter.se. Anmälan kan också lämnas per telefon 0730-70 22 46 eller per post till Catena AB (publ), Bolagsstämma, Box 1041, 262 21 Ängelholm.

Fullständig kallelse finns bifogad samt på catenafastigheter.se

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande            Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145              Tel. 070-560 00 00

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 4 713,0 Mkr per 31 december 2013. Catena AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera

Dokument & länkar