Kallelse till extra bolagsstämma den 25 oktober 2007

Aktieägarna i Catena AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 oktober 2007, kl 14.00, i Lilla Bommens konferenscenter, Lilla Bommen 4 A, Göteborg. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30.

Den tidigare aviserade extra bolagsstämman i Catena tisdagen den 16 oktober ställs in.

Deltagande
Catenas aktiebok förs av VPC AB. Endast ägarregistrerade innehav återfinns under aktieägarens eget namn i aktieboken. För att aktieägare med förvaltarregistrerade aktier ska ha rätt att delta i bolagsstäm-man fordras att aktierna ägarregistreras. Aktieägare som har förvaltarregistrerade aktier bör av den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna begära tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, i god tid före den 19 oktober 2007. Förvaltare kan debitera en avgift för denna åtgärd.

Anmälan
Anmälan om deltagande vid bolagsstämman kan ske:
– via formulär på www.catenafastigheter.se
– per telefon 031-760 09 39
– per post till Catena AB, Box 262, 401 24 Göteborg
– per e-post till bolagsstamma@catena.eu
Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Aktie-ägare som vill delta i stämman måste ha anmält detta senast fredagen den 19 oktober 2007, klockan 16.00, då anmälningstiden går ut.
En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ombud, som ska ha av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Till fullmakt utställd av juridisk person ska även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Dessa handlingar bör vara Catena tillhanda senast den 19 oktober 2007. Fullmaktsformulär finns på www.catenafastigheter.se. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden på bolags-stämman. Om aktieägaren vill ta med biträde ska anmälan om detta göras till bolaget senast den 19 ok-tober 2007, kl 16.00.

OBSERVERA att anmälan till den numera inställda bolagsstämman den 16 oktober 2007 inte gäller som anmälan till stämman den 25 oktober 2007. Ny anmälan måste göras i enlighet med innehållet i denna kallelse.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängden.
4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antalet av stämman valda styrelseledamöter.
8. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande.
Bolagsstämman har sammankallats på begäran av aktieägare som tillsammans äger mer än 60 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget. De ärenden som vederbörande aktieägare vill ha behandlat vid bolagsstämman är följande:
Punkt 7:
Förslag att åtta styrelseledamöter skall väljas (utökning från nuvarande sex ledamöter).
Punkt 8:
Förslag till val av följande (delvis) nya styrelse:
Nyval av: Henry Klotz, Lennart Schönning, Erik Selin, Per Sjöberg, Svante Wadman och Christer Sandberg.
Entledigande av: Curt Lönnström, Lars Söderblom, Erik Törnberg och Gerard Versteegh.
Peter Hallgren, bolagets verkställande direktör, och Ingrid Berggren kvarstår som ordinarie styrelsele-damöter.
Till ny styrelseordförande föreslås Henry Klotz.
Som skäl för ovanstående förslag har anförts de förändringar som skett i ägandet av bolaget efter senas-te årsstämman.
För att möjliggöra nyval av de personer som angivits ovan har Curt Lönnström, Lars Söderblom, Erik Törnberg och Gerard Versteegh, vilka samtliga valdes till ordinarie styrelseledamöter vid bolagets års-stämma den 23 april 2007, ställt sina platser till förfogande.
Henry Klotz är Managing Director i CLS Germany GmbH, CLS Sweden AB och Endicott Sweden AB samt styrelseledamot i Endicott Investment B.V., Endicott Sweden AB och CLS Sweden AB. CLS-koncernen äger 3 361 000 aktier (29,1 procent) i Catena. Henry Klotz äger inga aktier i Catena.
Lennart Schönning bedriver investeringsverksamhet i fastigheter och kraftverk via det egna bolaget Property Dynamics AB samt är styrelseledamot i Nordicom Sverige AB. Lennart Schönning äger inga aktier i Catena.
Erik Selin är VD och styrelseledamot i Fastighets AB Balder samt styrelseledamot i Din Bostad AB, Annehem Holding AB och RL Nordic AB. Erik Selin äger genom bolag 2 406 300 aktier (20,8 procent) i Catena.
Per Sjöberg är Chief Executive Officer för CLS Holdings plc, styrelseledamot i ett stort antal bolag inom CLS-koncernen samt styrelseordförande i Bulgarian Land Development plc. Per Sjöberg äger inga aktier i Catena.
Svante Wadman arbetar som konsult inom fastighetssektorn och är styrelseledamot i Stellar Holdings, Stellar Poland och ByggVesta. Svante Wadman äger inga aktier i Catena.
Christer Sandberg är advokat och delägare i Advokatfirman Björn Rosengren, Stockholm. Han är i stor utsträckning engagerad av CLS-koncernen. Sedan kort tid har Christer Sandberg ingått i Catenas valbe-redning, men han har inte deltagit i valberedningens handläggning av förslaget till ny styrelse enligt ovan. Christer Sandberg äger inga aktier i Catena.
Den föreslagna nya styrelsens sammansättning bedöms motsvara kraven på oberoende gentemot bola-get, bolagsledningen och bolagets större aktieägare enligt noteringskraven för OMX Nordiska Börs Stockholm.
9. Stämmans avslutande


Göteborg i oktober 2007
Styrelsen


För ytterligare information hänvisas till styrelsens ordförande Curt Lönnström, 0705-91 50 33

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera

Dokument & länkar