Kommuniké från extra bolagsstämma med beslut om nyemission

2015-11- 30 kl. 15.00

Catena AB (publ) avhöll idag extra bolagsstämma i Stockholm. Vid bolagsstämman fattades beslut som framgår nedan.

Nyemission av aktier

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om nyemission av aktier. Genom beslutet ökas aktiekapitalet med högst 56 562 000 kronor genom emission av högst 12 855 000 aktier. Rätt att teckna aktierna ska endast tillkomma aktieägarna i Tribona AB (publ) (Tribona). Betalning för de tecknade aktierna ska i sin helhet erläggas genom tillskjutande (apport) av aktier i Tribona, varvid varje helt antal av åtta befintliga aktier i Tribona berättigar till teckning av tre nya aktier i bolaget.

Emissionen sker till fullgörande av det offentliga uppköpserbjudande som bolaget lämnat till aktieägarna i Tribona den 20 oktober 2015, som bolaget reviderade den 23 oktober 2015, enligt vad som framgår av bolagets lämnade pressmeddelanden nämnda dagar.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Henry Klotz, Ordförande                        Gustaf Hermelin, VD

Tel. +44 7766 205145                           Tel. 070-560 00 00         

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 5 102,0 Mkr per 30 september 2015.

Catena AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

Informationen är sådan som Catena AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Taggar:

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera

Dokument & länkar