Valberedningens förslag till nyval av revisor

Valberedningen i Catena föreslår nyval av revisorn Lars Wennberg vid PwC, som bolagets revisor till slutet av årsstämman 2015. Lars är auktoriserad revisor och sedan 1993 partner vid PwC med en omfattande erfarenhet av börsnoterade företag inom fastighetsbranschen. Lars Wennberg efterträder Jan Malm vid KPMG AB som huvudansvarig revisor för bolaget.

Catenas valberedning utgörs av Henry Klotz, representerande CLS Holdings plc., Christian Hahne, representerande Erik Selin Fastigheter AB, Tomas Anderson representerande Peab AB med Bo Jansson representerande Skandia Liv som valberedningens ordförande. Sammankallande av valberedningen är styrelsens ordförande Henry Klotz.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Bo Jansson, ordförande i valberedningen

Tel. 070-590 84 42

Henry Klotz, styrelsens ordförande

Tel. +44 (0)7766 205 145.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Catena AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande den 3 april 2012, klockan 08.00.

Catena ska äga, effektivt förvalta och aktivt utveckla välbelägna fastigheter som har
förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt.
Catenas övergripande mål är att i kraft av sin fokuserade inriktning ge aktieägarna en
långsiktigt god totalavkastning.

För mer information om Catena, besök www.catenafastigheter.se

Om oss

Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som erbjuder företag och tredjepartsoperatörer anpassade, kostnadseffektiva och hållbara logistikanläggningar på strategiska lägen i anslutning till landets godsflöden.

Prenumerera

Dokument & länkar