Cell Network ger kontant erbjudande i tvångsinlösenprocess

Cell Network ger kontant erbjudande i tvångsinlösenprocess Cell Network tar nu nästa steg i sitt åtgärdsprogram. Aktieägare som inte accepterade det offentliga erbjudandet som lämnades vid fusionen mellan Mandator och Cell Network får ett nytt kontant erbjudande på 20 kronor per aktie. Samtidigt vidtar Cell Network åtgärder för att avbryta det pågående tvångsinlösen-förfarandet. Fördelen med erbjudandet för de berörda minoritetsaktieägarna är att de får möjlighet till en omedelbar kontant betalning, kraftigt över nuvarande värderingsnivåer. Fördelen för Cell Network är väsentligt minskade framtida åtaganden vilket i sin tur ökar tydligheten i koncernen. -Vi vill ge ett snabbt, enkelt och klart erbjudande i ett juridiskt mycket komplext ärende, säger styrelseordförande Lars O Pettersson. Utgångspunkten har varit att finna ett rättvisande värde som balanserar intressena mellan Cell Network, dess nuvarande aktieägare och minoritetsaktieägarna. Samgåendet mellan dåvarande Mandator och Cell Network under första halvåret år 2000 genomfördes genom att Cell Networks aktieägare erbjöds byta 10 aktier mot 17 aktier i Mandator. Vid erbjudandetidens utgång hade erbjudandet accepterats av ägare till 96,7 procent av aktierna i dåvarande Cell Network. Mandator bytte därefter namn till Cell Network. Dåvarande Cell Network bytte namn till Cell Network Frölunda. I Cell Network Frölunda finns det idag ägare till ca 663.000 aktier (3,3 procent av det totala antalet aktier) som inte accepterade det offentliga erbjudandet. Den 13 juni år 2000 påkallade Cell Network tvångsinlösen av dessa aktier. Tvångsinlösenförfarandet befinner sig i en skiljenämnd. Ärendet inför skiljenämnden, att fastställa formerna för och nivån på vederlaget för de tvångsinlösta aktierna, är komplext och det är oklart när i tiden ett slutgiltigt juridiskt klargörande kan komma. Enligt praxis ska minoritetsaktieägarna i en tvångsinlösenprocess erhålla betalning motsvarande vederlaget som de som accepterade erbjudandet erhöll. Lika lite som de som accepterat det offentliga erbjudandet ska gynnas i förhållande till övriga, finns det anledning att gynna aktieägare som är föremål för inlösenförfarandet framför dem som accepterade erbjudandet. Cell Networks förstahandsyrkande har tidigare varit att ge minoritetsaktieägarna samma erbjudande som de som accepterade erbjudandet, det vill säga ett fortsatt aktiebyte av 10 aktier i Cell Network Frölunda mot 17 aktier i Cell Network. Med dagens kurs innebär det ca 2 kr per tvångsinlöst aktie. Eftersom en fullständig juridisk prövning av frågan kan ta avsevärd tid kommer Cell Network att ge minoritets-aktieägarna i Cell Network Frölunda en möjlighet att genast erhålla kontant betalning för sina aktier. Cell Network avser att via dotterbolag erbjuda minoritetsaktieägarna kontant 20 kr per aktie. Vidare har Cell Network vidtagit åtgärder som syftar till att avbryta det pågående tvångsinlösenförfarandet. Cell Network har återkallat sin begäran om tvångsinlösen och överfört samtliga sina aktier i Cell Network Frölunda till det nybildade dotterbolaget Cell Network Frölunda Holding. Det är Cell Networks bedömning att förutsättningar för tvångsinlösen därför inte längre föreligger. "Vi försöker hitta en rimlig balans mellan minoritetsaktieägarnas intresse, bolagets intresse och de nuvarande aktieägarnas intresse, säger vd Niklas Flyborg. Vi söker ett rättvisande värde. De minoritetsaktieägare som inte delar den bedömningen kan välja att inte acceptera vårt bud. De får därmed vänta med besked om sin ersättning till dess den juridiska processen är avslutad. Vi är medvetna om att de etgärder vi vidtar är osedvanliga, men omständigheterna som föranleder dem är också osedvanliga." Minoritetsaktieägarna har en god man som yrkat på ett inlösenpris på i första hand 224 kr per aktie i Cell Network Frölunda, vilket för Cell Network skulle innebära en utgift på 150 Mkr. Cell Networks styrelse anser att det vore orimligt och fel gentemot bolaget, dess nuvarande aktieägare och kunder att man ska betala 150 Mkr, över två tredjedelar av bolagets totala börsvärde, för 3,3% av aktierna i ett dotterbolag. Ett utfall i enlighet med den gode mannens yrkande skulle inte på ett godtagbart sätt balansera intressena mellan å ena sidan Cell Networks nuvarande aktieägare som nyligen tillfört bolaget 270 Mkr i en nyemission, och minoritetsaktieägarna å andra sidan som av olika skäl inte accepterade det offentliga erbjudandet som hade gett dem en likvid aktie. För mer information: Robert Karlsson, Kommunikationschef, Cell Network, tel. 0709-565141 Lars O Pettersson, Styrelseordförande, Cell Network, tel. 070-555 2690 Cell Network AB är ett ledande IT-konsultföretag med huvudsaklig inriktning på konvergens, affärs- och system-utveckling och kommunikation. Företaget levererar affärskritiska lösningar med helhetsansvar för strategi, teknik, design och innehåll. Bland kunderna finns Ericsson, Volvo, Försvarets Materielverk (FMV), General Electric, Telia, AstraZeneca, Telenor och Statoil. Cell Network är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40 /O-lista och har cirka 1400 anställda i 10 länder. Läs mer om företaget på www.cellnetwork.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00960/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00960/bit0002.pdf

Om oss

Cell Network och Mandator fusionerades den 30 maj 2000. Det sammanslagna företaget, Cell Network, är ett av världens ledande konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier och drygt 1 800 anställda i 13 länder.

Dokument & länkar