Delårsrapport för perioden januari - september 2001

Cell Network AB (publ), organisationsnummer 556216-0357 Delårsrapport för perioden januari - september 2001 Genomförda förändringar ger förbättrat resultat på svag men mer stabil marknad Cell Networks verksamheter inom affärsutveckling, systemintegration och konvergens visar en förbättring jämfört med föregående kvartal och samma period föregående år. Tack vare åtgärdsprogrammet för lönsamhet har beläggningsgraden ökat månad för månad vilket motverkar effekten av den något lägre prisnivån. Efterfrågan på marknaden har stabiliserats men på en låg nivå. Mot bakgrund av detta har Cell Network beslutat genomföra ytterligare renodlingar och effektiviseringar. - Resultatet är ett kostnadseffektivt och professionellt Cell Network fokuserat på de verksamheter där vi historiskt varit lönsamma. Cell Network kommer att fortsätta förändras och utvecklas med marknaden och ny teknologi, men i en mer balanserad takt än tidigare. Cell Networks mindre affär och tydligare fokus är en stabil plattform för framtida expansion under lönsamhet, säger vd Niklas Flyborg. · Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 234 (321) Mkr. Personalstyrkan har under kvartalet genom försäljningar och neddragningar minskat med ungefär 400 till 1 380 anställda. · Beläggningsgraden för det tredje kvartalet har i snitt varit oförändrad, 63%, jämfört med det andra kvartalet. Dock har den förbättrats månad för månad under det tredje kvartalet och uppgick till 64% i september. Omkostnader per anställd har minskat med 5% jämfört med föregående kvartal. · Bruttoresultatet (EBITA) för det tredje kvartalet är en förbättring jämfört både med samma period föregående år och det andra kvartalet detta år. Bruttoresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till - 62 (-85) Mkr under det tredje kvartalet. Omstruktureringskostnader för renodlingar och effektiviseringar belastar kvartalets resultat med -34 Mkr. Bruttoresultatet inklusive omstruktureringskostnader uppgick till - 96 Mkr. Månatliga besparingar efter effektiviseringarna beräknas uppgå till 5 Mkr. · Som tidigare meddelats kommer Cell Networks dotterbolag Cell Network Frölunda Intressenter att lämna ett kontant erbjudande till minoritetsaktieägarna i Cell Network Frölunda. Vidare har Cell Network vidtagit åtgärder som syftar till att avbryta tvångsinlösenprocessen. Avsättningen i balansräkningen för tvångsinlösen har därmed minskat från 110 Mkr till 15 Mkr, som är den totala utgiften om samtliga accepterar erbjudandet. Förändringen av avsättningen påverkar inte resultatet. Marknadsutsikter På grund av nedgången i den globala ekonomin och de osäkra marknadsutsikterna ser företag och myndigheter över sina investeringar i IT både för detta år och nästa år. Det är därför sannolikt att vi kommer att se en fortsättning av de längre säljcyklerna och att kunderna senarelägger beställningar och är återhållsamma när det gäller att ingå i längre affärer. Visibiliteten i marknaden är fortsatt låg. Framtagandet och implementeringen av ny teknologi kommer dock att fortsätta förändra affärer och driva efterfrågan på kvalificerade tjänster och projekt. Flera bedömare, däribland Cell Networks kunder, tror att investeringar i IT kommer att öka under år 2002, om än med en blygsam tillväxttakt. Tillväxten kommer att variera mellan olika tjänster och branscher. Cell Network ser en god framtida efterfrågan inom tjänsteområdena affärsutveckling och systemutveckling av verksamhetskritiska lösningar samt systemintegration, exempelvis inom supply chain management och ERP- system. IT-investeringar som görs för att sänka kostnader kan få en högre prioritet när kundernas marknadsutsikter försämras. Efterfrågan på konvergenstjänster kommer sannolikt att öka under nästa år i takt med försäljningen av handdatorer, utvecklingen av befintligt GPRS-nät samt utrullningen av tredje generations mobiltelefoni. Vi ser en ökad aktivitet inom inbyggda system inom bl.a. fordonsindustrin. Cell Network ser även en god tillväxt inom energisektorn och publika sektorn, inte minst försvaret, där omfattande strukturförändringar och ny teknologi skapar ett behov för Cell Networks expertis. Efterfrågan på Cell Consultings kompetens inom managementkonsulting är god. Långsiktiga kundrelationer Goda och långsiktiga kundrelationer spelar en allt viktigare roll på den tuffa marknaden där trenden går mot att de största köparna av IT- tjänster väljer att ha närmare relationer med ett mindre antal leverantörer. Cell Network spelar en viktig roll som komplement till de största leverantörerna. Cell Network har under en lång period etablerat goda relationer med några av norra Europas ledande företag och myndigheter. Med nio av våra tio största kunder har vi en över fem år lång relation. Vi har levererat projekt och tjänster i mer än tre år till mer än hälften av existerande kunder. Över 40 procent av Cell Networks försäljning sker till ramavtalskunder. Ungefär 75 procent av försäljningen sker till befintliga kunder. Cell Network har ramavtal med bl.a. Volvo, SAAB, Telia, Ericsson, Europolitan/Vodafone, Statoil, Pharmacia, Siemens, Posten, Luftfartsverket, Riksförsäkringsverket, FMV, Tele2, SAS, Stockholms Stad samt Försvaret. Mål Cell Networks mål är att växa under lönsamhet. Vår tillväxt ska vara minst lika stor som tillväxten på de marknader vi finns. Cell Network har under det tredje kvartalet nått en positiv trend i beläggningsgrad och resultat. Under är 2002 år vårt mål att växa med marknaden med en bruttomarginal (EBITA-marginal) på minst 5 procent. Över en konjunkturcykel ska vi nå en bruttomarginal som överstiger 10 procent. Åtgärdsprogrammet för lönsamhet Cell Network tar nu ytterligare steg i åtgärdsprogrammet för lönsamhet. Cell Networks kärnverksamhet kommer att fortsätta förändras och utvecklas med marknaden och ny teknologi, men i en mer balanserad takt än tidigare. Resultatet är ett tydligare Cell Network med ett fokuserat erbjudande, väsentligt minskade finansiella åtaganden och en förstärkt kassa. Vi har lagt grunden till ett lönsamt och fokuserat konsultföretag på den nordeuropeiska marknaden inom affärsutveckling och systemintegration, konvergens och kommunikation. Cell Network är mindre men väsentligt bättre positionerat för att återgå till den lönsamma affär som bolaget ur ett historiskt perspektiv, bortsett från det svaga senaste ett och ett halvt året, har en god tradition av. Månatliga besparingar efter beslutade men ej genomförda effektiviseringar beräknas uppgå till 5 Mkr. En omstruktureringskostnad för personal- och hyreskostnader på 34 Mkr belastar det tredje kvartalet. Under november lämnar Cell Network lokalen på Regeringsgatan för flytt till redan hyrd yta. Detta beräknas ge en årlig besparing på 8 Mkr per er. Cell Network har tidigare kommunicerat att följande steg i åtgärdsprogrammet genomförts: · Renodling av den nordiska verksamheten. · Försäljning av de webbinriktade bolagen Cell Network France och tyska Aperto. · Avveckling av affärsområdet Cell Media/Communication genom försäljning av Journalistgruppen, Propello och Cell Interactive TV. · Reducering av centrala kostnader. Resultateffekterna av dessa åtgärder är redovisade i det andra kvartalet. Effekterna av vidtagna åtgärder under det andra och tredje kvartalen och beslutade men ej genomförda åtgärder under det fjärde kvartalet är som följer: · Genom försäljningar av bolag reduceras framtida åtaganden i form av bland annat prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar på 80 till maximalt 365 Mkr. · Genom försäljningarna undviks en förväntad rörelseförlust för andra halvåret 2001 på ca 35 Mkr. · Neddragningarna främst i Norden ger en månatlig besparing på ca 11 Mkr. · Koncernens goodwill har minskat med 548 Mkr. · Avsättningen för tvångsinlösen har minskat med 95 Mkr. · Under åtgärdsprogrammet har personalstyrkan fram till och med det tredje kvartalet minskat med 500 personer till 1 380 anställda. · Januari-September 2001 Försäljning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 003 (1 079) Mkr. Minskningen om 7% förklaras dels av avyttrade verksamheter, dels av en försämrad marknad. Omsättningen inom den internationella verksamheten uppgick till 352 (365) en minskning med 4%. Uppdelat per kundsektor fördelades omsättningen som följer: Telecom 20%, Public 14%, Financial Services 9%, Automotive 9% och Retail/Consumer Brands 8% vilket är i stort samma fördelning som föregående kvartal. Resultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till -163 (-136) Mkr. Resultatförsämringen förklaras av den försämrade marknaden både i Sverige och internationellt. Jämförelsestörande poster avser omstruktureringskostnader på 100 Mkr. Kostnaderna avser personalneddragningar och omstruktureringar samt övriga åtgärder för att återställa lönsamheten och renodla koncernen. Efter omstruktureringskostnader uppgick resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) till -263 (-248) Mkr. Per den 11 juli 2001 har det 51-procentiga aktieinnehavet i Aperto avyttrats till det tyska företaget DeltaVest. Försäljningen har medfört en realisationsförlust på 150 Mkr. Som en del i affären har ett kapitaltillskott på 14 Mkr lämnats till Aperto och upplupen skuld om 19 Mkr till de tidigare säljarna har betalats i juli. Därefter föreligger inga åtaganden vare sig gentemot Aperto, de tidigare säljarna eller DeltaVest. Affärsområdet Cell Media/Communication har avvecklats genom att dotterbolaget Cell Interactive TV per den 6 juli 2001 avyttrats till SPARKidea Consulting i London och dotterbolagen Journalistgruppen och Propello per den 13 juli avyttrats till Bure Equity. Försäljningarna innebar att koncernens kassa ökade med 46 Mkr samt medförde en realisationsförlust på 32 Mkr. Per den 27 juli 2001 har aktierna i Cell Network France avyttrats till den tidigare ledningen. Försäljningen har medfört en realisationsförlust på 85 Mkr. Inga åtaganden kvarstår gentemot köparna eller de tidigare säljarna. Realisationsförlusterna från avyttringarna var reserverade i kvartalsbokslutet per 2001-06-30 genom nedskrivning av goodwill med 261 Mkr. Realisationsresultat vid avyttringar och nedskrivning av anläggningstillgångar uppgår till -321 Mkr. Av detta är -268 Mkr hänförligt till avyttring av dotterbolag, -38 Mkr avser nedskrivning av aktier i delägda företag som innehas av Cell Innovation och -15 Mkr avser nedskrivningar i samband med åtgärdsprogrammet. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -842 (-322) Mkr. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 9 oktober offentliggjordes att Cell Networks dotterbolag Cell Network Frölunda Intressenter kommer att rikta ett kontant erbjudande på 20 kr per aktie till minoritetsaktieägarna i Cell Network Frölunda, det vill säga till de aktieägare som inte accepterade det offentliga erbjudandet som lämnades vid fusionen mellan Mandator och Cell Network. Per samma datum återkallade Cell Network sin begäran om tvångsinlösen och överförde samtliga sina aktier i Cell Network Frölunda till det nybildade dotterbolaget Cell Network Frölunda Holding. Rättsläget är osäkert huruvida vidtagna åtgärder leder till att det pågående tvångsinlösenförfarandet avbryts och det går inte att säga när ett slutgiltigt avgörande föreligger. Det är Cell Networks bedömning att förutsättningar för tvångsinlösen inte längre föreligger. Om samtliga minoritetsaktieägare accepterar det kontanta erbjudandet får Cell Network en utgift om 15 Mkr. Avsättningen i balansräkningen har minskat från 110 Mkr till 15 Mkr baserad på bedömningen att tvångsinlösenprocessen avbryts. Ett erbjudande beräknas offentliggöras i början av november 2001. Goodwill Liksom vid tidigare bokslutstillfällen har en värdering gjorts av koncernens goodwill. Denna har värderats genom att nuvärdet av förväntade kassaflöden från de förvärvade bolagen beräknats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Vid genomgången för andra kvartalet framkom att redovisad goodwill som hänförs huvudsakligen till den internationella verksamheten inte kunnat motiveras, varför en nedskrivning på 191 Mkr genomfördes. Ingen ytterligare justering har gjorts i tredje kvartalet. Personal Vid utgången av tredje kvartalet var antalet anställda 1 380, en minskning med 389 personer jämfört med föregående kvartal. Av minskningen i antalet anställda förklaras 340 av avyttrade enheter. Finansiell ställning Under årets första nio månader uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -155 Mkr vilket är 126 Mkr bättre än föregående år. Kassaflödet under tredje kvartalet uppgick till -84 Mkr jämfört med -149 Mkr tredje kvartalet föregående år. På grund av semesterperioden är det tredje kvartalet säsongsmässigt det svagaste. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -185 (-139) Mkr, av vilka 23 Mkr utgörs av investeringar i materiella anläggningstillgångar, -49 Mkr avser betalda tilläggsköpeskillingar medan 98 Mkr avser finansieringen av Cell Consulting AG. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 206 (19) Mkr, av vilka 256 Mkr är hänförligt till nyemission och -58 Mkr till återbetalning av lån. Det egna kapitalet vid periodens slut uppgick till 491 Mkr jämfört med 923 Mkr vid utgången av år 2000 vilket innebär en soliditet om 50 procent, jämfört med 43 procent föregående kvartal. Avsättningarna uppgick till 150 Mkr. Av dessa hänför sig 49 Mkr till beräknade tilläggsköpeskillingar för tidigare genomförda förvärv. Detta är en minskning med 58 Mkr jämfört med föregående kvartal. Minskningen förklaras dels av åtaganden som bortfaller genom avyttringen av dotterbolagen Aperto, Journalistgruppen och Cell Network France, dels av omvärderingen av framtida tilläggsköpeskillingar. Avsättningarna omfattar också 15 Mkr avseende tvångsinlösen av aktier i Cell Network Frölunda, en minskning med 95 Mkr jämfört med föregående kvartal. Förändringen förklaras av den nya bedömning av lösenbeloppets storlek. Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick de likvida medlen till 150 Mkr. Därtill kommer outnyttjade kreditfaciliteter om 73 Mkr. Det är styrelsens bedömning att koncernens likviditetsreserv i kombination med planerade åtgärder täcker likviditetsbehovet för minst 12 månader framåt. Nyemission På den extra bolagsstämman den 10 maj 2001 beslutades att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med emissionen var att stärka den finansiella ställningen, skapa utrymme för att bygga upp managementkonsultverksamheten i Tyskland och att förbereda för icke-operationella finansiella åtaganden i form av tilläggsköpeskillingar för förvärv, samt en tvångsinlösen av aktier i kombination med en potentiell nedgång i efterfrågan. Emissionen som tecknades till 100% har tillfört bolaget 256 Mkr efter avdrag för emissionskostnader om 15 Mkr. Varje befintlig aktie berättigade till teckning av en nyemitterad aktie till emissionskursen 3,00 kronor. Investeringar De totala bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar under räkenskapsperioden uppgick till 23 (41) Mkr. Investeringar i företagsförvärv och andra immateriella anläggningstillgångar, inklusive ej utbetalda tilläggsköpeskillingar, uppgick till 0 (638) Mkr. Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick totalt till 98 (72) Mkr och avser finansieringen av Cell Consulting AG. Tredje kvartalet 2001 Koncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet uppgick till 234 (321) Mkr, en minskning med 27 procent (19 procent korrigerat för avyttrade verksamheter). Omsättningen inom den internationella verksamheten minskade med 31 procent till 83 (121) Mkr (27 procent korrigerat för avyttrade verksamheter). Omsättningsminskningen förklaras av den svagare marknadsutvecklingen. Under perioden uppgick beläggningsgraden för koncernen till 63%, jämfört med 63% föregående kvartal. Beläggningsgraden har successivt förbättrats under kvartalet och uppgick till 64% i september. Den svaga marknaden har under andra och tredje kvartalet medfört en något lägre prisnivå. Resultatet före goodwillavskrivningar och omstruktureringskostnader uppgick till -62 (-85) Mkr vilket är en förbättring med 23 Mkr. Jämfört med föregående kvartal innebar resultatet en förbättring med 14 Mkr trots semesterperioden. Förbättringen förklaras av effekten av det åtgärdsprogram som initierades under andra kvartalet. Resultatet belastas med omstruktureringskostnader på 34 Mkr avseende beslutade men ej genomförda delar av åtgärdsprogrammet. Åtgärderna förväntas ge en månatlig kostnadsbesparing på ca 5 Mkr. Efter jämförelsestörande poster uppgick resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) till -96 (-94) Mkr. Utveckling inom affärsområdena Cell IT/Internet Under det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen inom affärsområdet Cell IT/Internet till 203 (299) Mkr, en minskning med 32 procent. Rörelseresultatet uppgick till -40 (-54) Mkr, en förbättring med 14 Mkr jämfört med föregående år och 5 Mkr bättre än föregående kvartal. Antal anställda har minskat från 1 299 vid utgången av föregående kvartal till 1 114. Huvuddelen av minskningen förklaras av avyttrade enheter. Cell Network har fortsatt förtroende hos sina kunder och har under tredje kvartalet tecknat nytt ramavtal med Posten. Engagemanget inom sektorn myndigheter och verk är starkt med åtaganden hos bl. a. FMV och Norska försvaret. Efter genomförandet av åtgärdsprogrammet visar den norska verksamheten återigen lönsamhet, bland annat genom stora åtaganden hos Statens Innkrevingssentral och Statoil. Cell Telecom Under det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen i affärsområdet Cell Telecom till 41 (46) Mkr, en minskning med 11 procent. Rörelseresultatet uppgick till -2 (4) Mkr. Antalet anställda uppgår till 171 jämfört med 186 föregående kvartal. Telekomsektorn har inte återhämtat sig efter andra kvartalets avmattning. Cell Telecom kompenserar bortfallet från telekomindustrin med nya åtaganden hos operatörer och slutanvändare. Cell Telecom har tecknat ramavtal med Europolitan/Vodafone och har nu ramavtal med de tre största mobiloperatörerna i Sverige. Dessutom har Cell Telecom under kvartalet vunnit nya konvergensprojekt hos slutanvändare inom energi- och försvarsindustrin samtidigt som engagemanget hos ICA Bank ökat. Cell Telecom förväntas nå ett positivt resultat för helåret 2001. Cell Media/Communication Affärsområdet avyttrades i juli 2001. Cell ITS Nettoomsättningen i Cell ITS uppgick under tredje kvartalet till 15 (9) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -4 (-16) Mkr. Antalet anställda uppgick till 73 jämfört med 75 föregående kvartal. Cell ITS har under kvartalet tecknat viktiga avtal med FMV och Luftfartsverket. Efterfrågan på lednings- och beslutsträning med simulatorer kommer sannolikt att öka inom flygbranschen och försvaret i takt med den ökande säkerhetsmedvetenheten i världen. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Från och med 2001 har ett antal nya rekommendationer från Redovisningsrådet trätt ikraft. Av dessa har RR 9 Inkomstskatter påverkat redovisat resultat och ställning varför också redovisade jämförelsetal omräknats i enlighet med RR 5 Redovisning av byte av redovisningsprincip. Vidare innebär tillämpningen av RR 18 Resultat per aktie att nya värden redovisats för jämförelseperioderna. I övrigt tillämpas oförändrade redovisningsprinciper jämfört med föregående år. Kommande ekonomiska rapporter - 2001 Bokslutskommunikén för perioden januari-december offentliggörs 15 februari 2002. Stockholm, 25 oktober, 2001 Cell Network AB (publ) Niklas Flyborg, koncernchef och vd Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Frågor om denna rapport kan ställas till: Niklas Flyborg, President and CEO, Tel: +46 8 52 20 40 02 Gunilla Rudebjer, CFO, Tel: +46 8 52 20 41 18, +46 709 84 38 36 Robert Karlsson, Director of Corporate Communications, Tel: +46 8 52 20 40 50, +46 709 56 51 41, robert.karlsson@cellnetwork.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT01090/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Cell Network och Mandator fusionerades den 30 maj 2000. Det sammanslagna företaget, Cell Network, är ett av världens ledande konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier och drygt 1 800 anställda i 13 länder.

Dokument & länkar