CELLINK offentliggör kvartalsrapport för andra kvartalet samt halvårsresultat

CELLINK AB (”CELLINK” eller ”Bolaget”) offentliggör kvartalsrapport för perioden 1 december 2016 – 28 februari 2017 samt resultatet för de första sex månaderna. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida: http://cellink.com/investor-relations/ . I detta pressmeddelande presen­teras ett sammandrag av rapporten.

Kvartal 2 (Q2), 1 december 2016 – 28 februari 2017

 •         Rörelsens intäkter uppgick till 4 403 kSEK
 •         Nettoomsättning om 2 926 kSEK
 •         Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 167 kSEK, vilket motsvarar  en EBITDA-marginal om 3,8 %
 •         Rörelseresultatet uppgick till 91 kSEK
 •         Resultat före skatt uppgick till 56 kSEK
 •         Resultatet per aktie uppgick till 0,008 SEK i kvartalet
 •         Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 10 kSEK

Första halvåret, 1 september 2016 – 28 februari 2017

 •         Rörelsens intäkter uppgick till 7 873 kSEK
 •         Nettoomsättning om 5 440 kSEK
 •         Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA uppgick till 682 kSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 8,7 %
 •         Rörelseresultatet uppgick till 591 kSEK
 •         Resultat före skatt uppgick till 521 kSEK
 •         Resultatet per aktie uppgick till 0,082 SEK
 •         Kassaflödet från den löpande verksamheten i perioden uppgick till 2 484 kSEK

Händelser under andra kvartalet (december 2016 – februari 2017)

 •         Bolaget lanserade den 7 december en betaversion av BioVerse – en online plattform för 3D-Bioprinting.
 •         Bolaget lanserade den 12 januari en ny 3D-Bioskrivare för avancerade användare.

Händelser efter periodens utgång

 •         Den 17 mars tillsatte bolaget en Advisory Board som ska bistå bolaget i strategiska frågor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Gatenholm, VD                                       Gusten Danielsson, CFO

Telefon: +46 73 267 00 00                           Telefon: +46 70 991 86 04

E-post: eg@cellink.com                                E-post: gd@cellink.com

Denna information är sådan information som CELLINK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­miss­bruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 08:30 CET.

Kort om CELLLINK

CELLINK har skapat ett av världens första universella biobläck som idag används av många av världens mest väl­renommerade forskningsinstitutioner. Ett biobläck kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader och om framtida forskning är framgångsrik, på sikt, kompletta mänskliga organ i så kallade 3D-Bioskrivare. CELLINKs universella biobläck uppvisar utmärkta resultat och kan användas i såväl CELLINKs egenutvecklade 3D-Bioskrivare som i 3D-Bioskrivare utvecklade av andra operatörer. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar