Definitiv bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1 juli 2000 # 30 juni 2001

Definitiv bokslutskommuniké för verksamhetsåret 1 juli 2000 - 30 juni 2001 CellPoint Inc., noterat på O-listan och på Nasdaq, redovisar idag resultatet för bokslutsåret som slutade den 30 juni 2001. Denna bokslutskommuniké utgör en svensk översättning av det original som registrerats hos amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC). Tidigare har meddelats att bolagets telematikverksamhet skulle upphöra, dotterbolag Unwire har därefter begärts i konkurs, vilket medför att CellPoint i enlighet med US GAAPs* redovisningsregler som aviserat redovisar resultaten av telematikverksamheten separat som "discontinued operations". Viktiga händelser under och efter verksamhetsårets slut: · Intäkter från positioneringsverksamheten ökade 390% · Telematikverksamheten nedlagd · Verksamheten koncentrerad till mobil positionering · Flytande konverteringslånet omlagt och delvis amorterat · 6,6 MUSD tecknat i initiala nyemissioner Resultat för "Continuing Operations" Positioneringsverksamheten redovisas som "continuing operations". Intäkterna därifrån steg till 4,1 miljoner USD (0,83 miljoner USD). EBITDA** för "continuing operations" uppgick under räkenskapsåret till - 10,33 miljoner USD (-5,51 miljoner USD). 97 procent av alla intäkter under året kom från den europeiska marknaden. Bruttovinstmarginalen ökade till 85,7% (39,7%). Eftersom CellPoint fokuserar på att sälja mjukvarulicenser för positioneringsplattformar räknar bolaget med fortsatt höga marginaler under de kommande åren. "Trots det svåra marknadsläget och med det följande orderförseningar är jag tillfreds med att kunna offentliggöra en försäljningstillväxt inom positioneringsverksamheten om 390 procent", säger Peter Henricsson, styrelseordförande i CellPoint Inc. "Det gångna räkenskapsåret har CellPoint gjort påtagliga framsteg med att utöka verksamheten för att kommersialisera positioneringstekniken, utveckla en ny generation av mjukvaruplattformen och med att ha ökat försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna för att uppnå större global synlighet. Dessutom har vi framgångsrikt lanserat strategier för att reducera de operativa kostnaderna." Rörelsekostnaderna för positioneringsverksamheten blev 17,78 miljoner USD (8,46 miljoner USD), varav 3,93 miljoner USD (2,61 miljoner USD) avser avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar. Försäljnings- och administrationskostnader för "continuing operations" var 8,27 miljoner USD, kostnader för forskning och utveckling var 4,21 miljoner USD, vilket tillsammans blir 12,48 miljoner USD (4,32 miljoner USD). Resultatet för "continuing operations" uppgick till -16,50 miljoner USD (-8,16 miljoner USD). "CellPoint offentliggjorde den 25 juli i år ett paket med tre åtgärder för att nå ett positivt kassaflöde under innevarande räkenskapsår. Det genomförda åtgärdspaketet består av amortering och omläggning av det konvertibla skuldebrev som Castle Creek haft, riktade nyemissioner som hittills inbringat 6,6 miljoner USD för att betala av skuldebrevet och få ytterligare rörelsekapital och nedläggning av dotterbolaget Unwire. Vi fokuserar ytterligare på kärnverksamheten med tjänster och plattformar inom mobil positionering. Därför kommer även vårt sydafrikanska dotterbolag att läggas ned och vi koncentrerar våra utvecklings- och implementeringsresurser till Sverige. "Vi har reducerat våra kostnader och kommer också att fortsätta att reducera rörelsekostnaderna utan att det påverkar vår förmåga att fortsätta utveckla och sälja positioneringsplattformar," säger Peter Henricsson. Som en del i rekonstrueringen har bolaget skrivit ned all goodwill från förvärvet av Unwire. Den återstående goodwill som finns uppgår till 15,57 miljoner USD. Företagets skulder uppgår till 11,79 miljoner USD, varav inga är kortfristiga. "Vi förväntar oss att intresset hos operatörerna växer de kommande kvartalen för att öka den genomsnittliga intäkten från användarna (ARPU). Vår MLS-plattform, som är en nätverksbaserad mjukvarulösning, tillgodoser de behoven genom att möjliggöra för operatörer och applikationsutvecklare att lansera positioneringstjänster som höjer intäkterna." CellPoints lösning fungerar redan i dagens 2G-nätverk (GSM) och i kommande 2,5G (GPRS) och i 3G (UMTS). "CellPoint är redo att påtagligt öka marknadspenetrationen för att ta del av mångmiljardmarknaden inom mobil positionering," säger Peter Henriksson. Viktiga händelser under räkenskapsåret: · Noteringen på Nasdaq National Market · Avtal med EuroTel Praha Ltd. - CellPoint tar hem den första konkurrensutsatta upphandlingen inom positioneringsmarknaden · Avtal med E-Plus - CellPoint tar hem en konkurrensutsatt upphandling och levererar världens första nätverksbaserade positioneringsplattform till den ledande tyska operatören E-Plus · Notering i Europa - CellPoint sekundärnoteras i Europa och handeln inleds på Stockholmsbörsens O-lista · MLS lanseras - världens första nätverksbaserade positioneringsplattform som möjliggör positioneringstjänster för samtliga användare i alla nätverk · CellPoint blir medlemmar i LIF (Location Interoperability Forum) och blir ordförande i gruppen Mobile Location Protocol · AirFlash och CellPoint samarbetar i syfte att erbjuda kompletta lösningar inom positionsbaserade tjänster Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång: · KPN-gruppen - CellPoint har slutit ett ramavtal om grupplicens med E-Plus och ger övriga operatörer i KPN Mobile NV-gruppen en optionsrätt · A-GPS - CellPoint och SiRF integrerar A-GPS med CellPoints MLS- plattform i syfte att kunna erbjuda operatörer ett positioneringssystem med betydligt högre precision än vad som tidigare varit möjligt · Location Developers' Zone (LDZ) lanseras, ett hjälpmedel för utvecklare av tjänster, produkter och applikationer till CellPoints positioneringsplattformar och hittills har över 400 laddad ned hjälpverktyget. · Initiala stängningar av riktade nyemissioner når en emissionsvolym om 6,6 miljoner USD, konvertibla skuldebrevet omlagt med fast konverteringskurs på 4,00 USD på återstående skuld om 6,1 miljoner USD. Bolagsstämma i CellPoint kommer att hållas den 5 december 2001 i Stockholm. Aktieägare på avstämningsdagen den 19 oktober kommer att kallas och erhålla underlag för röstning på stämman. Till följd av arbetet med rekonstruktionen kommer CellPoint inte att hålla en telefonkonferens i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén. Peter Henriksson ger därför sin syn på utvecklingen i en intervju som kan läsas på bolagets hemsida www.cellpoint.com. * Redovisning enligt US GAAP rörande "Discontinued Operations" Under det fjärde kvartalet beslöts att bolaget under räkenskapsåret 2000/2001 skulle fokusera på positioneringsverksamheten. Det medför att bolaget enligt kraven i US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) måste redovisa telematikverksamheten som "discontinued operations". Därför redovisas telematikverksamheten separat och skiljt från den fortgående verksamheten inom positionering. Jämförelsesiffrorna har också anpassats till denna separata redovisning. Unwires resultat redovisas i resultaträkningen som så kallad "discontinued operations" och i balansräkningen under rubriken "Net assets of discontinued operations". ** EBITDA definieras som rörelseresultat före finansiella poster, skatter, avskrivningar och amorteringar London, 16 oktober 2001 CellPoint Inc. För ytterligare information, kontakta: CellPoint (Sverige): Jakob Sintring, Tel: +46-(0)73 973 77 41, jakob.sintring@cellpoint.com CellPoint Inc.: Lynn Duplessis, Tel: +44 1344 624 565, lynn.duplessis@cellpoint.com CellPoint Inc. (NASD och Stockholmsbörsen: CLPT; www.cellpoint.com) är ett amerikanskt företag med dotterbolag i Sverige, Storbritannien och Sydafrika, som tillhandahåller positionerings- och telematiktjänster i samarbete med mobila operatörer i hela världen. CellPoints mobila "end- to-end"-lösning fungerar i alla omodifierade GSM-nät, använder vanliga GSM- eller WAP-telefoner och har Internet som användargränssnitt. För närvarande finns ett flertal applikationer och tjänster tillgängliga, och CellPoint erbjuder tredjepartsleverantörer att integrera sina applikationer tillsammans med CellPoints öppna gränssnitt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00090/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/16/20011016BIT00090/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar