Celsius delårsrapport januari-mars 1999

Celsius delårsrapport Januari - mars 1999 * Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för första kvartalet uppgick till 11 MSEK (195). Motsvarande period föregående år påverkades positivt av poster av engångskaraktär med 159 MSEK. * Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 15 MSEK. För motsvarande period föregående år uppgick rörelseresultatet exklusive engångs- poster till 35 MSEK. * Faktureringen under första kvartalet var i nivå med föregående år och uppgick till 2 584 MSEK (2 523). * Orderingången blev något lägre än motsvarande period föregående år och uppgick till 2 631 MSEK (2 891). * Orderstocken har sedan årsskiftet minskat med ca 100 MSEK och uppgick till 13 885 MSEK (13 962). Det första kvartalet 1999 har präglats av den betydande osäkerhet som rått när det gäller det svenska försvarets framtida inriktning och därmed omfattningen av det framtida svenska försvarsmaterielbehovet. Detta har lett till förseningar och förskjutningar i orderingången, vilket har haft en negativ påverkan på periodens resultat. Den låga orderingången medför beläggningsproblem framöver inom vissa av Celsius försvarsenheter, vilket kommer att kräva fortsatta kostnadsbesparingar och rationaliseringsåtgärder inom den samlade försvarsverksamheten. Den utdragna försvarspolitiska debatten har vidare försvårat och försenat den pågående internationella struktureringar för Celsius del. Celsius är en integrerad industrikoncern med fyra affärsområden: Försvar, Civilt flygunderhåll, Affärsutveckling och Nischföretag vardera omfattande ett antal resultatansvariga affärsenheter direktrappor- terande till koncernledningen. Sedan hösten 1997 pågår ett omfattande arbete att strukturera koncernen mot valda kärnområden inom militär och civil tillämpning. Detta arbete har även fortsatt under första kvartalet 1999, varvid såväl förvärv som avyttringar skett. Celsius bildade under perioden tillsammans med Grintek Group i Sydafrika ett bolag, som blir en ledande aktör inom telekrig, ett område som blir allt viktigare i det framtida högteknologiska försvaret. Det nybildade bolaget Avitronics kommer att ägas till 49 procent av Celsius och 51 procent av Grintek. Celsius och Saab förvärvade från Svenska rymdaktiebolaget i början av året 50 procent vardera av GP&C Sweden AB. Bolaget utvecklar och marknadsför ett system som överför position och identitet mellan farkoster. Företagen skapar genom förvärvet en god bas för fortsatt utveckling, tillverkning och mark- nadsföring inom ett segment som väntas expandera kraftigt de närmaste åren. Celsius Metech AB, som ingår i affärsenheten Celsius Aerotech, etablerar sig i Danmark och Tyskland genom förvärv av kalibreringsdivisionen vid Danish Aerotech. För att tillföra högsta kompetens såväl internt som externt inom program- och systemutveckling av tekniska applikationer bildade Celsius under första kvartalet dotterbolaget Celsius Consultants. Celsius har per den 1 mars i år sålt sitt helägda dotterbolag GVA Consultants till det England-baserade British Maritime Technology. Avyttringen är ett led i Celsius-koncernens renodling och ger endast mindre positiv effekt på koncernens resultat. Resultatet efter finansnetto för årets första tre månader uppgick till 11 MSEK (195). I föregående års resultat för motsvarande period ingår poster av engångskaraktär med 159 MSEK, varvid resultatet exklusive dessa poster uppgår till 36 MSEK. Periodens resultat har utöver tidigare nämnda effekter av förseningar i orderingången även belastats av ökade utvecklingskostnader inom Infomatik-området. ORDERINGÅNG Orderingången under årets tre första månader minskade med drygt 200 MSEK och uppgick till 2 631 MSEK (2 891). Av orderingången svarar affärsområde Försvar för ca 60 procent (72), Civilt flygunderhåll för ca 23 procent (17), Affärsutveckling för ca 9 procent (6) samt Nischföretag 8 procent (5). ORDERSTOCK Orderstocken minskade med ca 100 MSEK under perioden och uppgick till ca 13,9 miljarder SEK vid utgången av det första kvartalet. Affärsområde Försvar svarar för ca 90 procent av orderstocken medan övriga affärsområden har kortare genomloppstider och därmed en lägre orderstock. FAKTURERING OCH RESULTAT Koncernens fakturering under årets första tre månader var i nivå med motsvarande period föregående år och uppgick till 2 584 MSEK (2 523). Civilt flygunderhåll redovisar en ökning på knappt 100 MSEK och även de båda affärsområdena Försvar och Affärsutveckling redovisar mindre ökningar. Nischbolagens fakturering minskade däremot bl a genom avyttringen under året av GVA Consultants. Rörelseresultatet uppgår för perioden till 15 MSEK (194). Under föregående år påverkades resultatet positivt av en uppgörelse med Förvaltnings AB Stattum avseende tidigare pensionsåtaganden med ca 100 MSEK samt av realisationsvinster med 59 MSEK främst i samband med avyttring av en bostadsplatt-form och i mindre utsträckning av avyttringen av Götaverken Miljö. Elimineras dessa engångsposter uppgår resultatförsämringen till 20 MSEK. Affärsområde Försvar svarar för ett något sämre resultat medan resultatet för Civilt flygunderhåll ligger på ungefär samma nivå som motsvarande period föregående år. Inom affärsområde Affärsutveckling har ytterligare utvecklingssatsningar skett inom Infomatik-området, vilket är den främsta orsaken till det försämrade resultatet inom koncernen. Nischbolagen visar en något sämre resultatutveckling än för motsvarande period föregående år. FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel, som vid periodens utgång uppgick till 1 636 MSEK har ökat med 202 MSEK sedan årsskiftet (1 434). Investeringar i fastigheter, maskiner och inventarier uppgick under perioden till 55 MSEK (41). Avskrivningarna uppgick till 78 MSEK (99). Balansomslutningen har sedan årsskiftet 1998/99 ökat med knappt 100 MSEK och uppgick vid periodens utgång till 12 611 MSEK. Vid årsskiftet var balansom- slutningen 12 538 MSEK. Soliditeten vid periodens slut uppgick till 27 procent vilket är oförändrat jämfört med årsskiftet 1998/99. Det egna kapitalet uppgick till 3 383 MSEK vid periodens slut jämfört med 3 382 MSEK vid årets början ANTAL ANSTÄLLA Antalet anställda minskade under perioden med ca 250 medarbetare och uppgick vid periodens slut till ca 10 650. Minskningen återfinns i sin helhet inom affärsområde Försvar. KOMMENTARER PER AFFÄRSOMRÅDE Försvar Orderingången inom affärsområde Försvar minskade under årets tre första månader med drygt 550 MSEK och uppgick till 1 596 MSEK (2 159). Faktureringen däremot ökade något under perioden och uppgick till 1 725 MSEK (1 683). Detta innebär att orderstocken sedan årsskiftet 98/99 minskat med drygt 200 MSEK. Rörelseresultatet försämrades något och uppgick till 5 MSEK (13). Resultatet har påverkats negativt av senareläggning och förskjutning av beställningar från det svenska försvaret. Antalet anställda inom affärsområde Försvar uppgick vid perioden slut till 7 155 personer (8 215). Bland större order under första kvartalet 1999 kan nämnas att Celsius från armén i Venezuela erhållit order som tillsammans är värda ca 375 MSEK. Affärsenheten Bofors Missiles har tecknat exportkontrakt på Robotsystem 70 och viss robotmateriel. Affärsenheten Bofors Anti Armour Systems har erhållit order på Carl-Gustaf-ammunition och pansarskottet AT4. Vidare erhöll affärsenheten Kockums Naval Systems under perioden order på två s k kombinationsfartyg till Kustbevakningen. Ordervärdet uppgår till ca 240 MSEK och fartygen kommer att byggas i Karlskrona. Fartygen är en ny typ av kombinationsfartyg med huvuduppgift att året runt genomföra övervakning med särskild tyngdpunkt på gränskontroll. Fartygen skall dessutom ha förmågan till kvalificerade miljöräddningsinsatser. Industrirepresentanter från Danmark, Norge och Sverige undertecknade i februari ett intentionsavtal om samarbete och bildade en industrigrupp för samverkan i ubåtsprojektet Viking med avsikt att ta fram nästa ubåtsgeneration. De företag som ingår i Industrigrupp Viking är Danyard Aalborg i Danmark, Kongsberg Defence & Aerospace i Norge och Celsius via sin affärsenhet Kockums Naval Systems. I Projektet Viking är avsikten att samordna en eventuell framtida ubåtsanskaffning i de tre länderna och därigenom minska kostnaden för respektive land. För närvarande pågår en koncept- och studiefas. Efter periodens utgång har Celsius av Försvarets materielverk (FMV) fått en beställning på utveckling och leveranser av ett datoriserat ledningsstöd för mekaniserade bataljoner. Affärsenheten Bofors Weapon Systems är huvudleverantör inom Celsius och projektet kommer att genomföras i samarbete med CelsiusTech Systems och Celsius Aerotech. Beställningssumman uppgår till ca 50 MSEK. Vidare har efter periodens utgång Bofors Weapon Systems fått en beställning från FMV på uppgradering av Stridsfordon 9040A. Beställningssumman uppgår till ca 34 MSEK. Första leveransen av uppgraderade fordon sker i november i år och slutleverans i början av 2001. Dessutom erhöll affärsenheten Bofors Missiles en order från norska försvaret på reservdelar, underhållsutrustning och simulatorenheter till RBS 70 COND (infrarött sikte). Ordervärdet är ca 19 MSEK. Civilt Flygunderhåll Flygmarknaden visar tecken på att konjunkturtoppen är passerad, vilket temporärt har minskat pågående tillväxttrend. Detta har resulterat i att den tidigare goda organiska tillväxten inom Celsius Aviation Services har avtagit något och marknadssituationen inom asset management, dvs leasing och försäljning främst av flygplansmotorer, som bedrivs inom det under föregående år förvärvade bolaget Amtec, har hårdnat och lett till ökad priskonkurrens. Vidare genomgår marknaden en förändring mot leasingaffärer med längre löptid och därmed utspridning av resultaten över en längre period. Orderingången under första kvartalet 1999 ökade till 631 MSEK (517). Häri ingår Hawker Pacific i Australien, som förvärvades under maj månad förra året. Därmed är orderingången för resterande verksamheter i stort sett oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. För faktureringen gäller ungefär samma situation som för orderingången. Faktureringen ökade till 629 MSEK (532). Rörelseresultatet är i nivå med motsvarande period föregående år och uppgick till 47 MSEK (49). Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 636 personer (1 080) Affärsutveckling Affärsområdet Affärsutveckling omfattar affärsenheterna Celsius Infomatics, Nexplo Industries och Celsius Materials Technology. Affärsenheterna baseras på koncernens samlade tekniska kompetens men är till produkter och marknad artskilda. Orderingången under årets första tre månader ökade med ca 50 procent till 254 MSEK (170). Ökningen förklaras främst genom Nexplo Industries och Celsius Material Technology. Bofors Explosives och finska Patria bildade under senare delen av 1998 ett gemensamt bolag - Nexplo Industries. Celsius äger 60 procent i bolaget och Patria 40 procent, varför hela bolaget konsolideras som dotterbolag i Celsius. Genom sammanslagning av verksamheterna bildades ett väsentligt större bolag. Celsius Material Technology förvärvade i slutet av 1998 det tyska ytbehandlingsföretaget Nussbaum GmbH. Detta bolag ingår därmed i årets utfall men ej i motsvarande period föregående år. Faktureringen under första kvartalet 1999 ökade med ca 19 procent till 181 MSEK (152) och rörelseresultatet försämrades kraftigt under perioden till -37 MSEK (1). Det är främst den ökade utvecklingssatsningen inom Infomatik som bidragit till resultatförsämringen. Inom Infomatik återfinns bl a den avancerade bilradarn, som utgör nyckelkomponenten i ett intelligent system för farthållning/fartanpassning. Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 1 033 personer (564). Nischföretag Nischföretag består av ett antal företag med rent civil inriktning. Verksamheten omfattar offshore, verkstadsindustri och varv. Orderingången under första kvartalet ökade till 218 MSEK (137). Ökningen återfinns främst inom Kockums Industrier, som i början av året fick en order från Statens Järnvägar (SJ) på 120 tungtransportvagnar till ett ordervärde på 130 MSEK inklusive option på ytterligare 60 vagnar. De nya vagnarna ska användas av SJ och skogsbolaget StoraEnso för transport av pappersrullar. Vidare har Kockums Industrier erhållit en order från Banverket på 12 spårbundna servicefordon. Ordervärdet uppgår till ca 64 MSEK. Samtidigt undertecknades en option på ytterligare 14 fordon till ett värde på 75 MSEK. Faktureringen under perioden uppgick till 133 MSEK (208). Minskningen förklaras bl a av avyttringen av GVA Consultants under första kvartalet i år. Rörelseresultatet uppgick till -10 MSEK (53). I resultatet för motsvarande period föregående år ingår reavinster med 59 MSEK främst genom avyttringen av bostadsplattformen Safe Jasminia. Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 698 personer (705). MILLENNIE-SKIFTET Det genomgripande arbetet med att säkerställa såväl interna som till kund levererade system för fortsatt drift efter millennie-skiftet fortlöper planenligt. För prioriterade verksamheter kommer nödvändiga anpassningar och verifieringar att vara klara till halvårsskiftet 1999. Det operativa arbetet utförs i respektive affärsenhet under ledning av särskilt utsedda millennie- ansvariga, som rapporterar till en central arbetsgrupp under ledning av en IT- styrelse på koncernnivå. UTSIKTER FÖR INNEVARANDE ÅR Rörelseresultatet exklusive engångsintäkter för helåret förväntas bli lägre än förra året. Huvuddelen av resultatet kommer liksom för 1998 att genereras mot slutet av året. Den marknadssituation som vår försvarsverksamhet befinner sig i innebär en betydande osäkerhet. NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE Delårsrapporten för perioden januari-juni 1999 kommer att offentliggöras den 12 augusti 1999. Stockholm den 5 maj 1999 Lars G. Josefsson Verkställande direktör och koncernchef ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00550/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00550/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar