Delårsrapport januari-september 1999

CELSIUS DELÅRSRAPPORT Januari - september 1999 * Kockums Naval Systems har gått samman med Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW) och Celsius har därmed blivit delägare i ett världsledande företag för tillverkning av konventionella ubåtar och marina ytfartyg. * Avtal har träffats om att från årsskiftet 1999/2000 föra samman Celsius Aerotech och TietoEnators svenska försvarsenheter i ett nytt bolag. * En ny koncernstruktur har fastställs till följd av genomförda strukturaffärer. Den nya koncernstrukturen bedöms medföra kostnadsbesparingar på minst 70 MSEK. * Rationaliseringar omfattande ca 400 personer inom affärsområde Försvar har genomförts under perioden. Vidare har varsel lagts om neddragningar med ytterligare drygt 400 personer. * Rörelseresultatet före engångsintäkter för fjärde kvartalet förväntas i stort ligga i nivå med motsvarande kvartal föregående år. Prognosen inkluderar en planerad avsättning för strukturåtgärder om ca 100 MSEK. Koncernens försvarsverksamhet befinner sig dock fortsatt i en marknadssituation som präglas av en viss osäkerhet. * Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader för perioden uppgick till 79 MSEK (387) och rörelseresultatet till 103 MSEK (375). Positivt resultatpåverkande poster av engångskaraktär uppgick till 53 MSEK (194). * Orderingången var i nivå med motsvarande period föregående år och uppgick till 7 391 MSEK (7 416). Celsius uttalade strategi innebär en renodling mot ett kunskapsföretag fokuserat på högteknologiska produkter och tjänster. Ett betydande steg i denna riktning togs under det tredje kvartalet genom två strategiskt viktiga strukturaffärer. Celsius arbetar fortsatt proaktivt i den pågående omstruktureringen av Europas försvarsindustri. Under perioden har avtal träffats mellan Celsius och de båda tyska företagen Babcock Borsig och Preussag om bildandet av ett europeiskt varvsföretag genom sammanslagning av HDW och Kockums Naval Systems. Avtalet innebär att Preussag säljer 25 procent plus en aktie av sitt HDW-innehav till Celsius samtidigt som HDW köper samtliga aktier i Kockums Naval Systems av Celsius. Affären genomförs per 1 oktober 1999. Genom samgåendet mellan HDW och Kockums skapas nu ett nytt internationellt företag som kommer att vara en ledande global aktör inom området konventionella ubåtar och marina ytfartyg. En överenskommelse har vidare tecknats mellan Celsius och HDW som reglerar förvärv av Celsius 49-procentiga innehav i det australiska ubåtsvarvet ASC, Australian Submarine Corporation. Den nya sammanslagna "HDW-gruppen", kommer att ha en årsomsättning på ca 9 miljarder SEK, en orderstock överstigande 31,5 miljarder SEK samt 4 300 anställda. Avtalet omfattar en möjlighet för Celsius att öka sitt aktieägande liksom även en rätt att framöver sälja sin andel. Rätten till att sälja andelen kan tidigast utnyttjas från den 1 januari år 2001 till ett fastställt pris av 355 MDEM. För Babcock Borsig föreligger en s k "call option" på Celsius 25-procentiga aktieinnehav från den 1 juli år 2002 till ett avtalat pris på 370 MDEM. Celsius kommer att redovisa affären som ett aktiebyte varigenom en begränsad goodwilleffekt uppstår. Affärens genomförande kräver godkännande från berörda myndigheter. Under perioden har vidare överenskommelse träffats om samgående mellan Celsius dotterbolag Celsius Aerotech och TietoEnators försvarsrelaterade verksamheter. Det nya bolaget kommer till 57 procent att ägas av Celsius och till 43 procent av TietoEnator. Antalet anställda blir ca 2 500 och omsättningen drygt 2,2 miljarder SEK. Bolaget får en stark inriktning mot IT-baserad verksamhet. Ungefär två tredjedelar av företaget vänder sig mot försvarssidan och inom områden med långsiktighet och prioritet i försvarsplaneringen. Härmed skapas en större och starkare enhet inom den del av försvarsmarknaden, som förväntas öka i Sverige såväl som internationellt. Även uppdragen för industrin har goda tillväxtmöjligheter och de bolag som nu fusioneras kompletterar varandra väl. Det nya företaget bildas formellt vid årsskiftet 1999/2000. Celsius påverkas därför inte finansiellt av affären förrän år 2000. Värderingen av de båda ägarkonstellationerna sker på marknadsmässiga grunder. TietoEnator apporterar in sina bolag i Celsius Aerotech, varvid en goodwill på ca 250 MSEK uppstår i Celsius-koncernen. I avtalet ingår en optionsklausul, som innebär att Celsius efter 18 månader har rätt att förvärva TietoEnators aktier i det nya bolaget till ett pris av 1 200 MSEK. Skulle Celsius inte utnyttja optionen har TietoEnator å sin sida rätt att påkalla att Celsius köper samtliga aktier efter 20 månader till ett fastställt pris av 1 100 MSEK. De under tredje kvartalet genomförda strukturaffärerna har medfört att en ny koncernorganisation fastställts för Celsius-koncernen. Huvuddelen av koncernens verksamhet delas in i tre affärsområden: Defence, Aerotech Services samt Aviation Services. Vid sidan av affärsområdena finns liksom tidigare en enhet för Business Development. Vidare ingår i koncernen verksamheter där Celsius har viktiga delägarskap samt Niche Companies. Den nya koncernstrukturen innebär en betydande minskning av den centrala organisationen. Totalt beräknas den nya koncernstrukturen medföra en årlig besparing på minst 70 MSEK. Niomånadersperioden under 1999 har präglats av den betydande osäkerhet som rått när det gäller det svenska försvarets framtida inriktning och därmed omfattningen av det framtida svenska försvarsmaterielbehovet. Detta har lett till förseningar och förskjutningar i orderingången, vilket bidragit till den mycket svaga resultatutvecklingen. Detta kommer att kräva fortsatta kostnadsbesparingar och rationa- liseringsåtgärder inom den samlade försvarsverksamheten. Varsel om personal- neddragningar har under perioden lagts omfattande drygt 400 tjänster. Sedan hösten 1997 pågår ett omfattande arbete att strukturera koncernen mot valda kärnområden inom militär och civil tillämpning. Detta arbete har utöver ovan nämnda strukturaffärer även resulterat i ett antal förvärv och avyttringar hittills under 1999. Celsius bildade under perioden tillsammans med Grintek Group i Sydafrika ett bolag, som blir en ledande aktör inom telekrig, ett område som blir allt viktigare i det framtida högteknologiska försvaret. Det nybildade bolaget Avitronics ägs till 49 procent av Celsius och 51 procent av Grintek. Celsius och Saab förvärvade från Svenska rymdaktiebolaget i början av året 50 procent vardera av GP&C Sweden AB. Bolaget utvecklar och marknadsför ett system som överför position och identitet mellan farkoster. Företagen skapar genom förvärvet en god bas för fortsatt utveckling, tillverkning och mark- nadsföring inom ett segment som väntas expandera kraftigt de närmaste åren. Celsius Metech AB, som ingår i affärsenheten Celsius Aerotech, etablerade sig i Danmark och Tyskland genom förvärv av kalibreringsdivisionen vid Danish Aerotech. För att tillföra högsta kompetens såväl internt som externt inom program- och systemutveckling av tekniska applikationer bildade Celsius dotterbolaget Celsius Consultants. De två helägda dotterbolagen GVA Consultants och Kockums Computer Systems (KCS) avyttrades medförande endast en mindre effekt på koncernens resultat. Resultatet efter finansnetto t o m tredje kvartalet uppgick till 79 MSEK (387). Exklusive poster av engångskaraktär uppgick resultatet till 26 MSEK (193). Under perioden har en skattetvist hänförlig till tidigare gjord bolagsförsäljning avgjorts till Celsius fördel. Härvid har en reservupplösning med 53 MSEK kunnat ske. Celsius har fått besked från SPP att koncernens andel av SPP:s överkonsolidering uppgår till 682 MSEK. Beloppet avser under tidigare år för högt erlagda pensionspremier. Tid och villkor för utnyttjandet har ännu ej slutgiltigt fastställts. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00400/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/03/19991103BIT00400/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar