Stor politisk förnyelse på Centerpartiets partistämma

De 520 röstberättigade ombuden på Centerpartiets partistämma i Åre 22-25 september kommer att fatta ett stort antal beslut om förnyelse av Centerpartiets framtida politik.

Under våren 2011 har en omfattande politisk förnyelseprocess och dialog bedrivits av Centerpartiet runt om i landet. Fem förnyelsegrupper har arbetat med nya politiska lösningar inom integration, välfärd, jämställdhet, tillväxt och miljö På stämman i Åre kommer förnyelsegruppernas resultat att debatteras och ett antal konkreta beslut fattas på varje förnyelseområde.

Stämmohandlingarna innehåller partistyrelsens yttranden och ställningstaganden till ett omfattande politiskt material och särskilda ställningstaganden om ekonomi, internationella frågor. EU, utbildning och kultur. Stämman ska behandla drygt motioner från centerpartister i hela landet.

Här följer ett axplock av de förslag som partistyrelsen lägger fram inför stämman i Åre.

Förnyelseprogram miljö

• Sverige ska ställa om till en grön marknadsekonomi. En grön skatteväxling där skatten på miljöförstörande utsläpp höjs samtidigt som skatten på arbete och företagande sänks, skyddar miljön samtidigt som det skapar fler jobb och fler och växande företag.

• Två tredjedelar av Sveriges energi bör vara förnybar år 2030 och Sveriges energiförsörjning år 2050 bör vara helt förnybar. Därmed fasas användningen av både fossil energi och kärnkraft på sikt ut helt.

• Sverige ska ta fram en strategi med åtgärder för hur en fossilfri fordonspark ska uppnås till år 2030.

• Det ska skapas bättre förutsättningar för ökad svensk livsmedelsproduktion. För att möta konsumenternas ökade efterfrågan på ekologiska produkter ska en aktionsplan för ekologisk konsumtion och produktion utarbetas.

• EU behöver en gemensam miljöpolitik (CEP) för att effektivt hantera miljöfrågor med gränsöverskridande karaktär och för att med kraft kunna driva på länder som USA och Kina i en mer miljövänlig riktning. Exportbidragen inom jordbrukspolitiken måste avskaffas, överkapaciteten i EU:s fiskeflotta anpassas till ett hållbart fiske och EU:s fiskeavtal med utvecklingsländer avskaffas.

Förnyelseprogram hållbar tillväxt i hela landet

• Centerpartiet vill ge regionerna makten, med stort regionalt självstyre i frågor som rör till exempel tillväxt- och näringspolitik.

• Varje region bör utveckla en attraktivitetsstrategi för att attrahera ny arbetskraft, såväl inhemsk som invandrad och utländsk, för att kunna täcken arbetskraftsbehoven. Fler exportmogna turistdestinationer behöver utvecklas för att locka fler utländska turister.

• Inrätta en servicegaranti i hela landet som i lag garanterar varje medborgare och varje permanent hushåll i Sverige tillgång till bl a elektricitet, telekommunikationer, bredband, postdistribution och hälso- och sjukvård.

• Stärk äganderätten för markägare. Vi vill se över regelverket kring fastighetsägarens rättigheter när mark tas i anspråk för vinstdrivande verksamhet.

• Sänk arbetsgivar- och egenavgifterna. För att få en varaktig ökning av sysselsättningen och öka incitamenten för företagen att anställa kommer vi att prioritera en fortsatt nedsättning av arbetsgivar- och egenavgifterna för företag.


Förnyelseprogram välfärd

• Skapa största möjliga frihetsgrader inom välfärdstjänsterna och trygghetssystemen. Lagen om valfrihet (LOV) i hemtjänsten bör bli obligatorisk och i ett andra steg även omfatta obligatorisk LOV i särskilt boende och övrig äldre- och handikappomsorg.

• På sikt ska 50 procent av välfärdstjänsterna, på nationell nivå, produceras av privata och/eller ideella utförare. Att sätta ett kvantitativt mål för konkurrensutsättande behövs för att på allvar skapa valfrihet, höja kvalitet och driva fram utveckling.

• Tillsätt en parlamentarisk utredning för att se över den långsiktiga finansieringen av välfärden.

• Bekämpa barnfattigdomen genom att underlätta för föräldrar att gå från bidrag till arbete och inkludera Internetabonnemang i riksnormen för försörjningsstöd.

• Ett valfrihetssystem inom barnomsorgen måste införas för att bättre matcha föräldrarnas behov av olika barnomsorgsalternativ – också på obekväma arbetstider.

Förnyelseprogram integration

• Centerpartiet har en vision om att Sverige ska bli ett Nybyggarland. I Nybyggarlandet ska alla som kommer hit för att arbeta, ges möjlighet att tillsammans med alla som lever här utveckla vårt land framåt.

• Konkreta förslag för att stimulera och underlätta arbetskraftsinvandring är att korta handläggningstiderna till en månad, underlätta för utländska studenter att studera i Sverige, och att slopa kravet om koppling till ett visst yrke och arbetsgivare.

• Ersätt integrationspolitiken med en inkluderingspolitik som fokuserar på snabb etablering, bra utbildnings-, bostads-, företagar- och arbetsmarknadspolitik. Etableringslotsarnas uppdrag bör utökas.

• Olikheter och mångfald förnyar Sverige och tillför positiva värden för stadsutveckling och lokala samhällen som t ex Little Italy eller Chinatown.

• Centerpartiet vill möjliggöra för att tidigare bli svensk medborgare och korta den s k hemvisttiden från 5 till 3 år.


Förnyelseprogram jämställdhet

• Gör en ”Stern”-rapport för att belysa och synliggöra vad ojämställdhet kostar staten, samhället och för individen.

• Partistyrelsen föreslår att föräldraförsäkringen stegvis individualiseras för att nå ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen och stärka barnets rätt till båda sina föräldrar. (På denna punkt finns flera reservationer) Golven (grundnivån och lägstanivån) i föräldraförsäkringen bör på sikt höjas när det statsfinansiella läget tillåter detta.

• Centerpartiet fortsätter att arbeta för att öppna upp den offentliga sektorn för att möjliggöra för fler kvinnor att starta företag och välja mellan fler arbetsgivare.

• Kommuner och landsting bör verka för att fler får möjlighet att arbeta heltid.

 

Andra förslag till stämman

• Vårda och utveckla det finanspolitiska ramverket för att värna stabila statsfinanser och vara aktsamma om skattebetalarnas pengar.

• Alla reformer och skattesänkningar prövas mot det finanspolitiska ramverket och vägs av mot den konjunkturella utvecklingen.

• Stegvis sänka den statliga inkomstskatten för att premiera utbildning och ansvarstagande.

• Framtida skattesänkningar i ännu högre grad än hittills ska riktas till dem med de allra lägsta inkomsterna.

• Det inte kan bli aktuellt med ett svenskt deltagande i eurosamarbetet innan ett starkare, mer robust ramverk som verkligen efterlevs har inrättats. Vi kan konstatera att det har varit bra för Sverige att stå utanför samarbetet under de senaste åren.

• Kulturskolor i alla kommuner

• Inför avdragsrätt för företag som gör förstahandsinköp av konst

• Tillåt gårdsförsäljning av alkoholdrycker.

• Möjligheten för missbrukare till metadonbehandling ska öka men ske under kontrollerade former.

• Integritetsprövning ska ske vid varje nytt lagstiftningsförslag som berör den personliga integriteten

• Premiera duktiga lärare utan att skapa en statlig lönepolitik.

• Inför en modern studentexamen med fristående examinatorer

• Ytterligare steg för att öka möjligheten att bygga strandnära i landsbygds- och glesbygdsområden samtidigt som skärpningarna i exploateringsområden bibehålls.

 

Läs mer om Centerpartiets partistämma:
http://www.centerpartiet.se/Om-centerpartiet/Partistammor/

Anmäl dig till Centerpartiets partistämma

_____________________________________________
För mer information:
Centerpartiets presschef Peter Svensson 070-633 07 99

Centerpartiet är ett liberalt parti med fokus på företagande och miljö. Partiet är en del av Alliansen med fyra ministrar i regeringen. I riksdagen har Centerpartiet 23 ledamöter. Maud Olofsson är Centerpartiets partiordförande samt Sveriges närings- och energiminister. Läs mer om Centerpartiet på www.centerpartiet.se.