Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2001 Perioden * Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -38,9 MSEK, varav -34,1 MSEK under det tredje kvartalet. Koncernredovisning upprättades för första gången per 2000-12-31, varför jämförande siffror för motsvarande period föregående verksamhetsår endast kan presenteras för moderbolaget, som i huvudsak motsvarar årets koncern. * Bruttoresultatet för perioden uppgick till -26,4 MSEK, varav - 30,2 MSEK under det tredje kvartalet. Inga större avyttringar av innehav i projektbolag har gjorts. * Nedskrivningar har gjorts av värdet på aktier och andelar i projektbolag med 19,3 MSEK under perioden. Reserveringar för kund- och kreditförluster har gjorts med 8,3 MSEK samt för förlustgaranti till intressebolag med 1,2 MSEK. Totalt har resultatet belastats med 28,8 MSEK under perioden. * Periodens nettoinvesteringar i aktier och andelar i projektbolag uppgick till 33,9 MSEK varav 6,1 MSEK under det tredje kvartalet. Nettoutlåning till projektbolag har skett med 13,4 MSEK varav 4,9 MSEK under det tredje kvartalet. * Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 2001-09- 30 till 2,2 MSEK. * Centrecourt har medverkat till kapitalanskaffning av ca 200 MSEK i sex projektbolag under perioden. Centrecourt investerade totalt 17,2 MSEK i dessa projektbolag. * Verksamheten i Centrecourt Depå AB, påbörjad under första halvåret, har påverkats negativt av det försvagade marknadsläget. Tills dess förbättringar i marknaden inträffar, bedrivs verksamheten i begränsad omfattning. Bolaget erhöll i juni Finansinspektionens tillstånd att bedriva kapitalförvaltning för investeringar i unga onoterade tillväxtbolag. * Viktiga händelser i projektbolag under perioden återfinns i bilaga. Väsentliga händelser efter rapportperioden - Centrecourts styrelse rustar för svag marknad: - Centrecourts styrelse har kallat till extra bolagsstämma med förslag om emission av konvertibla skuldebrev om högst 10,4 MSEK. Emissionen garanteras till 4 MSEK av en grupp aktieägare. - Ledningen stärks genom att Thomas Flinck utses till ny VD fr o m 1 november, Anders Eklund fortsätter som VD i Centrecourt Partner - Besparingsåtgärder, i huvudsak genom minskning av antalet anställda. jul-sept jan-sept jan-sept 2000 2001 2001 2000 Koncern Koncern Moder Koncern Periodsiffror, MSEK 3 mån 9 mån 9 mån helår Bruttoresultat -30,2 -26,4 29,0 34,8 Resultat efter finansnetto -34,1 -38,9 21,3 22,9 Periodens resultat efter skatt -34,1 -38,9 15,3 15,3 Resultat per aktie efter skatt, -4,10 -4,68 2,25 1,84 SEK För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Eklund, VD Centrecourt AB, tel 08-791 33 02, mob 070-209 63 30 Thomas Flinck, tillträdande VD Centrecourt AB, mob 070-516 53 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00240/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT00240/bit0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Centrecourt skapar värden för entreprenörer, investerare och Centrecourts aktieägare genom aktivt arbete med verksamhetsutveckling och kapitalförsörjning i innovativa tillväxtföretag. Huvudsaklig inriktning är teknologi och medicinteknik.

Dokument & länkar