Förslaget innebär en försämring för de svagaste läsarna.

Remissvar från Centrum för lättläst på Lättlästutredningen (SOU 2013:58)

Alla människors rättighet att kunna ta del av böcker, nyheter och information är en fråga som berör samhällets grundvalar – demokrati och delaktighet. Därför välkomnar Centrum för lättläst att frågan ses över. Utgångspunkten för Centrum för lättlästs remissvar är målgruppernas behov, vilket alltid utgjort plattformen för vårt arbete.

Det är glädjande att utredaren föreslår att varumärket Centrum för lättläst bevaras och att verksamheten utvecklas till ett nationellt kunskapscenter, där samarbetet med både biblioteken och brukarna intensifieras. Vi är också positiva till att merparten av verksamheten hålls samman, att förlagets och tidningens verksamhet fortsätter och att information och marknadsföring förstärks. De som har de största lässvårigheterna ska självklart prioriteras, men det ska inte ske på bekostnad av andra grupper med lässvårigheter, som utredaren föreslår ska ställas utanför statens ansvar.

Förslaget om att dela in de som har behov av enklare texter i en primär och en sekundär målgrupp är ett avsteg från dagens strävan mot inkludering och tillgängliggörande. En sådan indelning av människor frångår regeringens utstakade funktionshinderpolitik som går ut på att inkludera de med funktionsnedsättningar i samhället. Vi avstyrker därför samtliga förslag som handlar om att begränsa tillgången till lättläst material, där utredaren menar att både skolelever och personer med svenska som andraspråk nu ska prioriteras lägre.

Den ekonomiska analys Centrum för lättläst har genomfört pekar på att begränsningarna inte skulle innebära en förstärkning för de svagaste grupperna eller ett ökat utbud av lättlästa böcker och nyheter för dem. I stället skulle förslaget innebära kraftiga försämringar för alla som idag behöver och använder lättläst material. Den enda enhet inom stiftelsen som idag arbetar med samhällsinformation föreslås dessutom avknoppas.

Vi föreslår en återremittering för vidare utredning när det gäller förslaget att statens insatser för lättläst överförs till MTM, då vi tror att det skulle skapa fler nackdelar än fördelar för svaga läsare. En alternativ organisationsform för en oberoende nyhetstidning och bokförlag, som utgör merparten av Centrum för lättlästs verksamhet, skulle kunna vara ett Public Service-bolag under Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR.

Vi tillstyrker alltså de delar av förslaget som vi bedömer skulle berika och utveckla verksamheten och innebära en förstärkning för alla med lässvårigheter som behöver lättläst i form av text, bild eller ljud. Den 10 januari 2014 är slutdatum för att svara på remissen.

Centrum för lättlästs remissvar i sin helhet www.lattlast.se/remissvar2013

Kontakta gärna:

Ann Katrin Agebäck, direktör vid Centrum för lättläst, tel 070-657 12 98

Camilla Batal, pressansvarig och chef för marknad och kommunikation vid Centrum för lättläst, tel 073-384 92 88

Centrum för lättläst, Box 9145, 102 72 Stockholm   Långholmsgatan 27

Tel: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, Webb: www.lattlast.se

Taggar:

Om oss

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till nyheter, information och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom Centrum för lättläst finns: LL-förlaget gör lättlästa böcker för unga och vuxna. Här finns både spänningsböcker, faktaböcker, ungdomsböcker och de flesta andra genrer. Många av böckerna är skrivna på ett lättläst språk från början, andra är bearbetade till lättläst utifrån en originalbok. 8 SIDOR är tidningen med lättlästa nyheter. Tidningen kommer ut 1 gång per vecka i pappersform och varje dag på nätet. Lättläst-tjänsten bearbetar texter så att de blir lättlästa och lär ut hur man skriver lättläst. Tjänsten arbetar på uppdrag och vänder sig till både myndigheter, organisationer och företag. Läsombuden inspirerar till läsning bland äldre och funktionshindrade. Läsombuden är personal inom vård och omsorg. Lättläst är en demokratisk fråga. Centrum för lättläst arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag med att göra texter tillgängliga för alla.

Snabbfakta

Förslaget innebär en försämring för de svagaste läsarna. Remissvar från Centrum för lättläst på Lättlästutredningen (SOU 2013:58)
Twittra det här
Alla människors rättighet att kunna ta del av böcker, nyheter och information är en fråga som berör samhällets grundvalar – demokrati och delaktighet. Därför välkomnar Centrum för lättläst att frågan ses över. Utgångspunkten för Centrum för lättlästs remissvar är målgruppernas behov, vilket alltid utgjort plattformen för vårt arbete.
Twittra det här